Pahayag ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan sa pagpapawalang-sala sa kahayupan ni Heneral Jovito Palparan Bulag ang batas at hukuman sa karumaldumal na mga krimen laban sa sangkatauhan ng berdugong si Jovito Palparan

Naghuhumiyaw sa galit at pagkadismaya ang lahat ng kasapi ng KAGUMA. sa pagwawalang-sala ng Malolos City Regional Trial Court Branch 19, sa retiradong Heneral na si Jovito Palparan sa mga kasuklam-suklam na krimeng ginawa sa magkapatid na Manalo noong 2006.

Bagama’t napatunayang nagkasala si Palparan noong September 17, 2018, at nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong kasama sina Lieutenant Colonel Felipe Anotado at S/Sgt. Edgardo Osorio, ay napawalang-sala ang Berdugo sa kasong pandurukot sa magkapatid na Manalo dahil daw sa hindi kapani-paniwala ang salaysay ng nag-iisang buhay na saksi na si Raymond Manalo.

Nakakagalit sa aming mga makabayang guro na ang lantarang kahayupan ni Palparan ay binasura ng Malolos City Regional Trial Court Branch 19. Ang pagkabulag ng katarungan sa araw na ito ay nagpapakita lamang ng kawastuhan ng pagsusuri ni Engels at Lenin sa makauring karakter ng estado. Ang estado na mayroon tayo sa bansa ay estadong naglilingkod sa lamang sa mga pasista, sa mga panginong may-lupa, at malalaking burgesya kumprador. Ang hukuman ng Malolos ay nagsilbing megapon ng mga pasistang ahente ng mala-pyudal at mala-kolonyal na estadong pinaghaharian ng mga kawatan sa pangunguna ni Marcos Jr at ng reyna ng confidential funds na si Sara Duterte. Mas masahol pa ang rehimeng US-Marcos-Duterte kaysa sa amo ni Palparan na si Gloria Arroyo dahil tuloy-tuloy ang walang habas na pagpaslang, pangdurukot sa mga aktibista at ang pagpapawalang-sala sa mga tumapak sa karapatang pantao ng mamamayan.

Ang pagbasura sa pasistang krimen ni Palparan at mga kasama niyang pasistang militar ay tahasang pagyurak sa alaala nina Sherlyn at Karen. Dinurog nito ang damdamin at kinuyumos ang pag-asa ng mga kamag-anak ng magkapatid na Manalo at iba pang biktima na makakamit ang hustisya. Mangangahulugan din ito na lalong lalakas ang loob ng mga pasistang militar na mandukot, mang-kidnap, pumatay, maggahasa, mang-tortyur ng mga aktibista at rebolusyonaryo sa kabila na paglabag ito batas ng digma. Sa pagwawalang-sala kay Palparan ay gagawing ehemplo at bayani ng mga berdugong militar si Palparan habang pagmumukhaing demonyo naman ang mga aktibista. Tiyak gagawing Honorary Member ng NTF-Elcac si Palparan.

Kaya mga kasamang makabayang guro, huwag tayong mapanghinaan ng loob bagkus magsikap tayo upang lalo pang mapukaw ang damdamin ng masang inaapi at inaalipusta ng naghaharing-uri. Magturo tayo ng kawastuhan ng armadong pakikibaka na ginagabayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Hindi kailanman makakamit ang tunay at ganap na tagumpay sa pagdulog sa mga institusyong legal na pinapagana ng mga kawatang burukrata-kapitalista at mga pasista. Ang interes ng naghuhuring uri ang sa tuwina’y maghahari sa mga burges na institusyon sa lipunang binubulok ng imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo.

Himukin natin ang mga kabataan at ating mga estudyante na magtungo sa kanayunan at gayahin ang kabayanihan at pagmamahal nina Karen at She sa mga uring pinagsasamantalahan. Pagpugayan natin ang tapang at militansya nina Karen at She at itaguyod ang pambansa demokratikong rebolusyon. Huwag sayangin ang binhi ng diwang palaban na naipunia nila at iba pang mga aktibistang pinaslang ng berdugong estado. Nabigo ang Oplan Bantay Laya ng rehimeng US-Arroyo na durugin ang Bagong Hukbong Bayan. Nabigo si Palparan na payukudin ang 54-taong lumalakas na daluyong ng armadong pakikibaka. Mamamatay si Palparan at mga berdugo ngunit mananatiling maalab at nag-aapoy ang armadong rebolusyon ng masang Pilipino. Dahil ito lang ang tanging paraan upang magapi ang pasismo, imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo na matagal ng nagpapahirap sa sambayanang Pilipino.

Hustisya para sa magkapatid na Manalo!

Hustisya sa lahat ng mga biktima ng berdugong si Palparan!

Hustisya sa lahat ng biktima ng pasistang estado!

Ibagsak ang Burukrata-kapitalismo!

Isulong ang digmang bayan! Ipagtagumpay ang pambansang demokratikong rebolusyon!

Bulag ang batas at hukuman sa karumaldumal na mga krimen laban sa sangkatauhan ng berdugong si Jovito Palparan