CARP, tatlong dekada nang binibigo ang masang magsasaka!

,

Sa okasyon ng ika-36 taon ng pagsasabatas ng huwad na Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), patuloy na ipinapanawagan ng NDFP-Mindoro sa masang magsasaka na militanteng isulong ang rebolusyong agraryo (RA) na siyang tanging paraan para masakatuparan ang kanilang daantaong paghahangad sa lupa.

Mula nang ipatupad ang CARP ng reaksyunaryong rehimeng US-Corazon Aquino, ito na ang huwad na reporma sa lupa na iwinasiwas ng sumunod na mga rehimen sa bansa. Habang nangangako ng solusyon sa kawalan ng lupa ng milyun-milyong magsasaka, tanging interes ng mga panginoong maylupa (PML), malalaking burgesya-kumprador (MBK) at ng mga dayuhang agri-korporasyon ang pinagsisilbihan ng CARP na pagpapalala ng monopolyo sa lupa sa kamay ng mga naghaharing uri. Ang samu’t saring butas sa CARP ay sadyang inilagay ng reaksyunaryong estado para ipagkait sa mga magsasaka ang karapatang magmay-ari ng lupang kanilang binubungkal at pinagyayaman. Ang mga “benepisyaryo” ng CARP ay napipilitang magbayad ng “amortisasyon” para maipangalan sa kanila ang lupang nauna nang inagaw mula sa kanila ng mga naghaharing uri.

Walang ibang dinulot ang CARP sa mga magsasaka ng Mindoro kung hindi pagkawala ng kanilang lupa at kabuhayan at ang pagdadamot sa masang magsasaka ng kanilang mga batayang karapatan. Binawi lang din mula sa mga magsasakang Mindoreño ang lupang iginawad sa kanila ng CARP. Walang bisa ang Certificate of Land Ownership Award (CLOA) na ibinibigay sa mga magsasaka kumpara sa pangangamkam ng lupa ng mga naghaharing uri. Malala pa, ipinamahagi rin ng reaksyunaryong gubyerno sa CARP ang mga lupaing itinakda ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) na lupang ninuno ng mga katutubong Mangyan. Matapos agawan ng lupa pati ang mga katutubo, ipinabalikat ng CARP at ng inutil na Department of Agrarian Reform (DAR) sa mga magsasaka ang pagsasaayos ng isyu sa pagmamay-ari sa lupa ng mga katutubo. Sadyang pinagbangga ng reaksyunaryong estado ang mga pambansang minorya at mga magsasaka para wasakin ang matibay nilang pagkakaisa na nakabatay sa mahabang panahon ng buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa lupa. Pinag-aaway ng bulok na estadong mala-pyudal at malakolonyal ang masang anakpawis sa kakarampot na lupa habang malaya ang mga PML, MBK at dambuhalang dayuhang negosyo na mangamkam ng libu-libong ektaryang lupain.

Sa isang tusong maniobrang magmukhang maka-magsasaka ang rehimeng Marcos II, isinabatas nito ang New Agrarian Emancipation Act o RA 11953 (NAEA). Buburahin daw nito ang hindi pa nababayarang amortisasyon ng mga benepisyaryo ng reporma sa lupa (Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs) kabilang na ang utang sa bangko, interes nito at mga ipinatong na bayarin sa amortisasyon sa reporma sa lupa ng nakaraang mga rehimen. Malinaw na hindi ito programa para sa tunay na reporma na magwawasak sa monopoly sa lupa ng mga PML at mamamahagi ng lupa sa mga magsasakang wala o kulang sa lupa. Bukod pa, wala ng bisa ang pagbura sa utang sa amortisasyon ng mga magsasaka dahil malaon ng nawala sa mga magsasakang benipesyaryo ng CARP ang lupang diumano’y ipinamahagi sa kanila dahil sa kanilang pagkabangkrap bunga ng labis labis na kahirapang dinanas.

Habang pininsala at patuloy na pinipinsala ng CARP ang mga magsasakang Mindoreño, nag-iipon ng maliliit na tagumpay sa RA ang rebolusyonaryong kilusang masa kasama ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Mula dekada-80, libong mga magsasaka sa iba’t ibang bayan ng Mindoro ang lumahok sa RA at pagbawi ng lupa mula sa mga PML ng isla. Nagniningning na tagumpay ng RA sa isla ang pangunguna ng mga magsasaka sa paglansag sa malawak na pastuhan ng mga PML na nangamkam sa lupa ng masa. Bago ilunsad ang RA sa Mindoro, sukdulang pinahihirapan ng mga pastuhan ang masa. Hinahayaan ng mga PML ang kanilang baka na lumabas sa lupang pastuhan para kainin at sirain ang pananim ng masa. May mga magsasaka na pinaatras sa interyor ng pangangamkam ng lupa para gawing pastuhan. Tiniis ng masang magsasaka ang ganitong kalagayan dahil wala silang masandigan laban sa karahasan ng mga PML at kanilang mga armadong goons bago dumating ang rebolusyon sa Mindoro. Nang mapagtagumpay ang RA sa isang antas sa ilang mga bayan, napalayas ang mga pastuhan, nagkaroon ng lupa ang libo-libong magsasakang nagdarahop at nakapagkamit ng tagumpay sa ekonomya at pulitika. Binigyang daan ng RA ang pagpapataas sa produktibidad ng mga lupang dati ay para lang sa baka, dumami ang mga pananim na kayang itanim ng masa para sa kanilang pangangailangan, napaunlad maging ang paraan ng pagsasaka at napataas ang presyo ng produktong bukid.

Kabaligtaran ng CARP at iba pang huwad na programa sa lupa ng reaksyunaryong gubyerno, inilalatag ng demokratikong rebolusyong bayan at ng programa nito para sa lupa ang kungkretong solusyon sa kawalan ng lupa ng milyong magsasaka at mga pambansang minorya. Ang CARP at kalakip nitong CLOA ay mapanlinlang na kasunduan sa pagitan ng masang anakpawis at ng naghaharing uring nagsasamantala sa kanila. Panloloko ito sa masang anakpawis na maaring magkaroon ng reporma sa lupa sa loob ng isang sistemang pinaghaharian ng mga PML, MBK at mga burukrata kapitalista.

Habang nananatiling mala-kolonyal, mala-pyudal ang lipunang Pilipino, paulit-ulit na bibiguin ng CARP at mga anti-magsasakang reporma ng reaksyunaryong gubyerno ang masang anakpawis. Tanging sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan malulutas ng pinagsasamantalahang masang magsasaka ang kawalan ng lupa. Sa buong buong pagwasak sa mala-kolonyal, mala-pyudal na sistema at ang kaakibat na pagwasak sa monopolyo sa lupa ng mga PML, maipapamahagi ang lupa sa tunay na nagbubungkal at lumilinang dito. Sa ganito lamang lalaya ang buong sambayanan mula sa atrasadong ekonomya na iniluwal ng daantaong pyudalismo at mala-pyudalismo at maitatayo ang lipunang walang kahirapan at kagutuman.

Ibasura ang CARP at mga huwad na reporma sa lupa!

Masang anakpawis, isulong ang rebolusyong agraryo! Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!

Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

CARP, tatlong dekada nang binibigo ang masang magsasaka!