Dakilang pamana ni Ka Joma, magpapatuloy; sa tagumpay patungo ang rebolusyon!

,

Sampu ng mga kabataan at bagong henerasyong rebolusyonaryo, nagbibigay-pugay at kinikilala namin si Kasamang Jose Maria “Joma” Sison bilang pinakadakilang Pilipino at lider rebolusyonaryo ng nagdaang siglo. Ang kanyang pagpanaw ay hindi pagtatapos ng rebolusyon, kundi pagsisimula ng panibagong yugto ng pagbangon ng sambayanan at pag-usbong ng mga bagong Ka Joma sa hanay ng mga nagsusulong ng pambansa demokratikong pakikibaka.

Nakahanda ang laksang pwersa ng rebolusyon para ipagtanggol ang dakilang pamana ni Ka Joma laban sa galamay ng imperyalismong US at nagpapanggap na mga progresibo na sistematikong sinisira ang dakilang ambag ni Ka Joma sa nakikibakang mamamayan para sa demokrasya at hustisya sa ilusyon na sa dulo hihina ang kapasyahan ng mga rebolusyonaryong Pilipino. Minamaliit ng mga atakeng ito ang kakayahan ng mamamayang Pilipino, laluna ng mga kabataan na tumindig at makibaka para sa kalayaan at demokrasya. Kanilang pinawawalang-saysay ang tagumpay ng Rebolusyon ng 1896 ng Katipunan at ni Bonifacio na tumapos sa 300 taong kolonyalismo ng Espanya, ang pagtatanggol ng hukbong Pilipino sa pamumuno ni Heneral Antonio Luna laban sa mananakop na Amerikano gayundin ang paggapi ng mamamayan at HUKBALAHAP laban sa pananakop ng Japan. Nilalait ng reaksyonaryong ikatlong pwersang ito ang tagumpay ng 54-taong pakikibaka ng sambayanan na pinamunuan ng muling tatag na CPP at gabay ni Ka Joma.

Kung paanong nagpunyagi at lumakas ang rebolusyon sa loob ng 54 na taon ay dahil wastong binigyang-buhay ni Ka Joma at ng CPP ang teorya ng MLM sa kongkretong praktika ng lipunan at rebolusyong Pilipino. Ang adhikain ng demokratikong rebolusyong bayang may sosyalistang hinaharap ay umantig, niyakap at inangkin ng milyun-milyong Pilipino. Patunay ito na ang adhikain ni Ka Joma at ng CPP ay hindi patay na dogma kundi buhay na nagtuturo ng daan tungo sa pambansang katubusan. Patuloy na dumadaloy sa kilusan ang sariwang dugo ng mga kabataang namulat sa tunay na kalagayan ng lipunan at naghahangad na baguhin ito.

Sa loob ng 54 na taong pakikibaka, nagkamit ng makasaysayang tagumpay sa pulitika, ekonomya’t kultura ang mamamayang Pilipino. Kaya naman kinilala sa ibayong dagat ang armadong rebolusyonaryong kilusan bilang isang lehitimong pwersang nakikidigma, kapantay ng GRP. Sa kabila ng mga pagsisikap ng US, mga nag-aastang demokratikong rehimen, at ng AFP-PNP na idiskaril at isabotahe ang peace talks, nagawang maisulong at maipagtagumpay ng NDFP na mabuo ang unang mahalagang kasunduan sa GRP na pinakikinabangan ng mga Pilipino— ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagtaguyod sa karapatang pantao at pandaigdigang makataong batas. Naigiit din ng NDFP ang prinsipyo ng libreng pamamahagi ng lupa sa borador ng kasunduan sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER). Ang mga kumukutya kay Ka Joma, sa CPP at NDFP na hindi seryoso sa peace talks ay nagbubulag-bulagan at inilalantad ang mga sarili bilang mga sagadsaring anti-komunistang ispesyal na ahente ng papet ng gubyerno. Hangad nila ang pagkawasak ng rebolusyonaryong kilusan at hindi isang kapayapaang nakabatay sa hustisya kundi kapayapaan ng libingan. Nakapagtatago sila sa mga institusyong akademiko, masmidya at social media, kultura, edukasyon, entertainment at mga katulad.

May mga elemento sa masmidya na nagdudunong-dunungan at nag-aastang maalam sa pasikot-sikot ng rebolusyonaryong kilusan. Pumupuna sila mula sa labas at namumulot ng pahapyaw na mga kaalaman nang di gumagawa ng seryosong pananaliksik. Tuloy nagiging biktima sila ng sariling prehuwisyo (prejudice) at nagiging tagaulit ng malisyosong propaganda ng NTF-ELCAC at ni Lorraine Badoy. Mahilig silang gumamit ng misrepresentasyon para palakpakan ang mga sarili na tunay nga silang maalam at eksperto. Mabuting bagay ito dahil hinubad na nila ang balat ng pagpapanggap at ipinakita sa balana ang tunay nilang mukha na dating nagtatago sa matatayog na karatula ng patas na pagbabalita at malayang pamamahayag.

Nag-iilusyon at nangangarap nang gising ang mga kampon ng pasismo at lokal na naghaharing uri na titigil na ang rebolusyon sa pagpanaw ni Ka Joma. Ang pisikal na katawan lamang ang naglalaho subalit ang adhikain at diwang sinasagisag ni Ka Joma ay mananatiling buhay na nag-aalab sa puso ng uring proletaryado at sa mga sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan ng imperyalismo at lokal na reaksyon. Tulad nga ng sinabi ni Ka Joma, kumbinsido siyang ipagpapatuloy ng kasunod na hanay ng mga kadre ng Partido, at ng sambayanang Pilipino ang rebolusyon. At anumang mga paninira at brutal na pag-atakeng ipakana ng kaaway, mananatiling matatag ang Partido, NPA at NDFP, susulong at lalakas ang rebolusyong Pilipino dahil wasto at makatarungan ang ipinaglalaban nito. Sa mga nagtatanong kung saan patungo ang rebolusyon matapos na pumanaw si Ka Joma, iisa ang sagot ng nakikibakang mamamayang Pilipino—sa tagumpay at pagwawakas sa mapang-aping sistema sa Pilipinas. Ito ang di mababaling batas ng kasaysayan.

Maalab na pagbati sa sambayanang Pilipino sa ika-54 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines! Maligayang Pasko!

Dakilang pamana ni Ka Joma, magpapatuloy; sa tagumpay patungo ang rebolusyon!