Pagtitipon at parangal ng mga internasyunal na organisasyon kay Ka Joma

,

Isang taimtim pero militanteng parangal sa araw ng cremation kay Kasamang Jose Maria Sison ang isinagawa sa Utrecth, the Netherlands noong Disyembre 23, 2022. Dinaluhan ito ng iba’t ibang partidong pulitikal at organisasyon mula sa Australia, Belgium, Germany, Hong Kong, Indonesia, Korea, Kurdistan, north Kurdistan, New Zealand, Palestine, Suriname, The Netherlands, Turkey at Ukraine. Dagdag dito, nagsagawa ng iba’t ibang aktibidad ang mga internasyunal na organisasyon sa kanilang mga bansa para kilalanin ang rebolusyonaryo at internasyunalisang si Ka Joma. Inilunsad ito sa Germany, China, France, Mexico at iba pang mga bansa.

Sa Germany, nagprotesta sa lansangan at nagsagawa ng mga pag-aaral ang mga kasapi ng Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD) para pagpugayan ang buhay at mga ambag ni Ka Joma sa pandaigdigang kilusang komunista. Inilunsad nila ang mga aktibidad sa Gelsenkirchen, Zollernalb, Erfurt, at Hanover. Namahagi sila ng ilampung kopya ng liham pakikidalamhati ng Komite Sentral ng MLPD sa mga nagdaraan. Nagbasa rin sila ng mga tula bilang alay kay Ka Joma at nagpatugtog ng mga awitin. Dala-dala nila ang mga larawan ni Ka Joma sa mga aktibidad na ito.

Sa Paris, naglunsad ng isang aktibidad ang mga organisasyon sa ACTIT local. Nag-alay sila ng ilang minutong katahimikan para kay Ka Joma at lahat ng mga namartir na rebolusyonaryong nagsusulong ng internasyunal na pakikibaka. Sa pahayag ng MLKP France, binigyang diin nito ang pangangailangang magpaunlad ng internasyunal na relasyon sa ibang mga orgnisasyon at partido tulad ng ginawa ni Ka Joma.

Sa Mexico, naglunsad ng martsa para kilalanin si Ka Joma. Ilampu ang lumahok sa naturang pagkilos na pinangunahan ng International League of Peoples’ Struggle-Mexico, balangay ng ILPS kung saan chairperson emeritus si Ka Joma nang pumanaw.

Sa China, sa ulat ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS)-China, nagtipon ang mga kabataan sa Wuhan Flood Fighting Monument sa Hubei noong Disyembre 25, 2022 para pagpugayan si Ka Joma. Isinabay nila ito sa paggunita sa ika-129 kaarawan ng dakilang lider ng China na si Mao Zedong. Nagpadala sila ng larawan na mayroong katagang “Sa alaala ng ating dakilang komunistang mandirigma, Ka Joma.”

Naglunsad din ng pagtitipon ang FFPS-Austria noong Disyembre 29, 2022. Nakiisa sa aktibdiad ang mga kinatawan ng Antifaschistische Aktion, Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği at IA-RKP Initiative für den Aufbau eine Revolutionär Kommunistischen Partei. Nagpalabas sa programa ng mga bidyo, nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ng pakikiramay at pinagtalakayan ang mga teoretikal na usapin ng Pambansa Demokratikong Kilusan sa Pilipinas.

Samantala, idineklara ng Communist Party of India (Maoist) ang darating na Enero 16 bilang araw ng pagpaparangal nila kay Ka Joma. Ayon sa pahayag ni Kasamang Amrut, tagapagsalita ng CPI (Maoist) sa internasyunal na mga usapin, “gamitin natin ang pagkakataong ito para magsama-sama, at muling pagtibayin ang ating determinasyon na magmartsa pasulong at iwagayway ang Pulang bandila ng rebolusyon.”

Hinikayat niya ang mga kasapi ng CPI (Maoist) at rebolusyonaryong pwersa sa India na maglunsad ng mga seminar na tatalakay sa mga kontribusyon ni Ka Joma at magsagawa ng mga pampublikong pagtitipon. “Mamahagi tayo ng mga polyeto at booklet na naglalaman ng kanyang mga kontribusyon. Maglunsad tayo ng mga kultural na programa na mayroong awitin, pagbabasa ng mga tula at pagtatanghal ng mga drama para itaguyod ang kanyang mga kontribusyon,” ayon pa kay Kasamang Amrut.

Ayon sa National Democratic Front of the Philippines International Information Office, mananatiling bukas ang upisina nito para tumanggap ng mga mensahe, kasama at kaibigan na gustong magbigay ng pakilala kay Ka Joma. Mananatili ang mga abo ni Ka Joma sa crematorium ng isang buwan, sang-ayon sa mga batas ng gubyernong Dutch.

Para tunghayan ang iba pang mga aktibidad na ilulunsad ng mga organisasyon bilang pagpupugay kay Ka Joma, sundan ang Facebook na Ka Joma Lives.

AB: Pagtitipon at parangal ng mga internasyunal na organisasyon kay Ka Joma