KM-Bicol on AFP's statement that troll accounts "protect" youth from the NPA

Why the need to protect the youth from something as vital to the development of civilization and progress such as the armed struggle?

Ito ay bahagi ng buhay, isang pangangailangan para sa kagalingan ng mamamayan at pagsasapraktika ng mga sibil na kalayaan. Ang kailangan natin ngayon ay mawakasan ang malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunang sukdulang yumuyurak sa soberanong kapangyarihan ng mamamayan. Wala tayong pangangailangan sa mersenaryong hukbo ng trolls na walang ibang alam gawin kung hindi waldasin ang katiting na pondong mayroon ang mamamayang Pilipino para sundin ang mga hibang na atas ng kanilang amo.

KM-Bicol on AFP's statement that troll accounts "protect" youth from the NPA