Mamamayan ng Timog Katagalugan, kapit-bisig na harapin ang El Niño! Palpak at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II, singilin!

, ,

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Pilipino na magkaisa para harapin ang El Niño at singilin ang kainutilan at kriminal na pagpapabaya ng reaksyunaryong estado sa panahon ng sakuna.

Habang nagdarahop ang mamamayang Pilipino sa matinding krisis sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan, tinatamaan ngayon ang bansa ng tagtuyot na dulot ng El Niño. Sa Timog Katagalugan, apektado ang mga probinsyang Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Umaabot na sa P770 milyon ang pinsala sa agrikultura sa MIMAROPA habang P7 milyon sa CALABARZON. Sa kabila ng matinding epekto ng El Niño sa buhay at kabuhayan ng mamamayan, walang kongkretong hakbangin ang reaksyunaryong gubyerno para lutasin ang mga problema sa sakunang dulot ng El Niño.

Ang El Niño ay isang penomenong pangklima kung saan nararanasan ang matinding init sa silangang bahagi ng Pacific Ocean (Asia at Oceania), habang dumaranas naman ng bagyo at pagbaha sa kanlurang bahagi nito (Americas). Sa silangang bahagi, tumataas ang temperatura ng tubig sa karagatan at humihina ang hangin kaya bihirang umulan o mamuo ang masamang panahon (low pressure area). Sa mga pag-aaral, nagaganap ang El Niño sa pagitan ng 2-7 taon subalit napapadalas na ito ngayon dulot ng pagtindi ng pag-init ng daigdig (global warming).

Ang matinding El Niño ngayon ay iniluwal ng pagkawasak ng kalikasan bunsod ng malawakang pandarambong at pagkaganid ng mga imperyalista. Labis-labis na ginagamit ng mga nangungunang imperyalistang bansa ang fossil fuel tulad ng langis at karbon bilang panggatong na nagdadala ng maruming hangin sa kalawakan na siyang dahilan ng pag-init ng mundo. Sinasabayan pa ito ng pangwawasak sa mga kabundukan, watershed at pagkasira ng kalikasan para bigyang daan ang pagkakamal ng limpak-limpak na tubo ng mga dayuhang negosyo.

Sa Pilipinas, nananalasa ang El Niño na pangita sa labis na init o kawalan ng ulan, mabilis na pagkatuyo o pagka-iga ng mga bukal, balon, sapa at maging ng ilang ilog na mahalagang pagkukunan ng tubig ng mamamayan. Nagdudulot ito ng mga pinsala sa kabuhayan (pagkatuyo at pagkasira ng mga pananim) at kalusugan (heat stroke, dehydration at mga katulad). Banta rin ito sa seguridad sa pagkain sa pagkasira hanggang pagkamatay ng mga pananim na pagkain. Sa ulat ng Department of Agriculture nitong Marso, 64.40% ng kabuuang napinsalang pananim sa bansa ay palay.

Abril 2023 pa lamang, nagpaabiso ang PAGASA na sasalantain ang bayan ng El Niño simula Enero hanggang Hunyo 2024. Sa inilabas nitong pagtaya, inaasahang aabot sa 80 o halos lahat ng probinsya sa bansa ang maaapektuhan ng tagtuyot. Pinakamatindi ito sa buwan ng Abril.

Inutil ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II na tugunan ang problemang ito at ang kahilingan ng mamamayan. Binuo ang Task Force El Niño noong huling bahagi ng 2023. Bukod sa huli na, walang kongkretong plano at puro pakitang tao lamang ang mga hakbangin nito. Nagmukha ring katawa-tawa ang Task Force dahil isinama rito at pangunguluhan ito ng Department of National Defense na hindi naman bihasa sa penomenon at labas sa saklaw ng pangunahing responsibilidad nito. Halatang-halata ang militaristang komponente at oryentasyon ng binuong task force.

Walang ibang solusyon ang rehimeng US-Marcos II sa hinaing ng bayan kundi magbigay ng mga pantapal na solusyon kagaya ng gamumong “ayuda” at importasyon ng dagdag na bigas upang pilit pakalmahin ang sitwasyon at ang kumakalam na sikmura ng bayan. Marapat lamang na singilin at pagbayarin ng sambayanang Pilipino ang gubyernong Marcos II sa grabeng kapabayaan. Kailangang igiit ng taumbayan na ilaan ang pondo sa kapaki-pakinabang na mga proyekto at solusyon sa El Niño sa halip na sa anti-mamamayan at anti-demokratikong charter change at pondong militar.

Kailangang ilantad ang mga imperyalista bilang ugat ng pagkasira ng kalikasan, kasabwat ang mga reaksyunaryong gubyerno kagaya ng tutang si Marcos Jr. Dapat tutulan ang korporadong pagtotroso, malalaking pagmimina, mga proyektong reklamasyon, pagtatayo ng mga dambuhalang dam at iba pang huwad na proyektong pangkaunlaran na mapanira sa kalikasan. Singilin at papanagutin ang mga kapitalistang dayuhan at lokal sa labis na pangwawasak sa kalikasan.

Dapat na kumilos ang sambayanang Pilipino upang tiyakin ang sapat na pagkain sa gitna ng pagkatuyo ng mga pananim at sumisirit na implasyon. Dapat kalampagin ang mga ahensya ng gubyerno na magbigay ng sapat na ayuda at subsidyo sa agrikultura. Tiyakin ang mga kongkretong hakbangin upang magkaroon ng sapat na tubig sa mga sakahan at komunidad. Ipanawagan din ang kanselasyon ng mga utang sa panahon ng sakuna.

Pangunahing maaasahan ng mamamayang Pilipino ang kanilang lakas at pagkakaisa para makaagapay sa gitna ng pananalasa ng El Niño. Palakasin ang mga nakatayo na at paramihin pa ang mga samahang masa na magbubuklod sa mamamayan lalo para sa pagharap sa sakuna. Ilunsad ang malawakang propaganda at edukasyon upang linawin sa mamamayan ang penomenong El Niño at pananagutan dito ng imperyalismo. Ilunsad ang puspusang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan upang makamit ang kanilang mga demokratikong kahilingan sa panahon ng tagtuyot.

Kailangang pangunahan ng mga rebolusyonaryong samahang masa kagaya ng Pambansang Katipunang Magbubukid ang pagbabalangkas ng mga programa at solusyon sa matinding tagtuyot. Sa kanayunan, buuin ang mga plano para sa pamamahagi ng tubig sa mga komunidad. Maaaring magsaayos ng mga bagong sistema ng patubig mula sa kabundukan tungong kapatagan o mga taniman. Patuloy na paganahin ang mga suyuan ng mga samahang masa at tiyakin ang pamamahagi ng tubig sa mga bukid lalo sa yaong mga kapos sa pinagkukunan nito.

Bigyan ng tutok ang mga komunidad ng mangingisda na tiyak na babagsak ang kabuhayan dahil sa fish kill at red tide na pwedeng idulot ng El Niño. Pakilusin sila na ipaglaban ang kabuhayan lalo sa panahong tutumal ang huli.

Tungkulin ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran na pangunahan ang pagharap ng mamamayan sa nararanasang napakatinding init at kakulangan ng tubig lalo sa mga sentrong bayan at siyudad. Maaaring bumuo ng mga samahan o dagdag na mga komite sa loob ng mga samahan na mangunguna sa mapagkawanggawang mga programa at makakalikasang adbokasiya. Organisahin ang mga manggagawa, kabataan, mala-proletaryado, at mga propesyunal kagaya ng mga siyentista, guro, taong-simbahan, manggagawang pangkalusugan at iba pa na kumilos para sa kagalingan ng mamamayan. Maglunsad ng mga forum, symposium at iba pang pulong masa na nagtatalakay sa El Niño, ugat nito at ang wastong hakbangin sa pagharap dito.

Maaasahan ng masang magsasaka ang mga yunit ng NPA na makakatuwang ito sa pag-alalay sa panahon ng sakuna. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ibigay ng NPA ang kampanyang edukasyon kaugnay sa El Niño, pagbubuo at pagpapatibay ng mga samahan, gawaing produksyon kagaya ng paghuhukay ng mga balon at paggagawa ng irigasyon at serbisyong medikal.

Isinusulong ng CPP-NPA-NDFP ang pambansa demokratikong rebolusyon upang mapalaya ang bayan sa kuko ng imperyalismong US at pagkagapos ng pyudalismo at burukrata kapitalismo na ugat ng kahirapan ng bansa at pangwawasak sa kalikasan. Nasa programa ng pambansa demokratikong rebolusyon ang pagtitiyak ng kabuhayan ng mamamayan kasabay ng pangangalaga sa kapaligiran.

Mamamayan ng Timog Katagalugan, kapit-bisig na harapin ang El Niño! Palpak at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II, singilin!