Paigtingin ang pakikibakang bayan laban sa chacha! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!

, ,

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang NDFP-ST sa kanilang pakikibaka para tutulan ang charter change (chacha) na pinapakana ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Ikinalulugod ng NDFP-ST ang pagbubuklod ng mga oposisyon, kritiko, taong simbahan, progresibo at makabayang organisasyon upang palawakin at konsolidahin ang lakas ng bayan para labanan at pigilan ang chacha.

Marapat na buong kasigasigan na labanan ang chacha sa gitna ng mga maniobra ni Marcos Jr na iratsada ito. Hinahangad ng rubberstamp na Kongreso na makamit ang mga panukala para sa chacha bago ang semana santa habang inaasam ni Marcos Jr na makuha ang plebesito pabor sa chacha kasabay ng eleksyong 2025. Minamadali ito sa tulak ng imperyalismong US, na bukod sa inaasam ang mga pinaluwag at halos pagtatanggal ng lahat ng pang-ekonomyang restriksyon sa dayuhang pamumuhunan at negosyo ay makikinabang sa mga pagbabago sa probisyon hinggil sa presensya ng dayuhang tropang militar sa bansa.

Makatarungang labanan ang chacha ng rehimeng Marcos II dahil ito ay pro-imperyalista, anti-demokratiko at anti-mamamayan. Anti-demokratiko ang pagmamadaling ipasa ito gamit ang iba’t ibang maniobra ng estado. Malaking posibilidad na manumbalik ang diktadurya sa pag-amyenda sa chacha kagaya ng ginawa ng matandang Marcos. Seselyuhan ng chacha ang hinahangad ng pamilya Marcos na masolo ang kapangyarihan ng estado. Makikinabang din dito ang mga alipores ng mga Marcos sa Kamara na magpapatibay sa kanilang mga dinastiyang pulitikal kaya’t hindi kataka-takang iniuuna pa ang chacha kaysa sa mga lehitimong kahilingan at hinaing ng bayan bunsod ng mga batayang suliranin ng bansa.

Samantala, malinaw sa tawag ni Marcos Jr. na “economic” chacha na gagamitin ito para ihandog ang patrimonyang yaman ng Pilipinas sa mapandambong na interes ng imperyalismo. Ang mga neoliberal na patakaran sa likod ng chacha ay patuloy na magpapabansot ng ekonomya ng bansa at ganap na papatay sa lokal na produksyon ng agrikultura. Lalamunin ng monopolyo kapitalistang dayuhan ang mga negosyo ng pambansang burgesyang Pilipino. Katunayan, lugi ang Pilipinas dahil habang namumuhunan dito ang mga dayuhang negosyante, kumakamal sila ng supertubo mula sa hinuhuthot na mga murang hilaw na materyales kagaya ng yamang mineral at produktong pang-agrikultura. Patunay nito, hindi pa man naamyendahan ang chacha naglalaway na ang mga dayuhang mamumuhunan sa nakatakdang malayang pagpasok nila sa mga negosyo sa bansa tulad ng mga daungan para sa mga “offshore windmill projects” at mina ng mga “rare earth metals” tulad ng vanadium, mahalagang komponente sa paggawa ng mga sasakyang pangkalawakan, nuclear reactors at aircraft carriers. Ang ipinapangakong 1.5 milyon diumano na trabaho mula sa mga pamumuhunang nabanggit ay magpapatingkad lamang ng labis na pagsasamantala sa murang lakas paggawa ng mga mangggagawang Pilipino.

Manipestasyon ang pakanang chacha ng desperasyon ng mga Marcos na i-etsapwera (isantabi) ang mga Duterte sa gitna ng umiigting na tunggalian ng dalawang paksyon para sa kapangyarihan. Pakitang-tao na tumututol ang matandang Duterte sa chacha dahil alam niyang mauungusan siya rito ng mga Marcos. Kapal-mukhang nakikisakay siya sa dumadaluyong na protesta ng bayan kontra chacha. Kung tutuusin, isang napakalaking ipokrito ni Duterte dahil isinulong niya rin ito sa nagdaang administrasyon. Nabigo man siyang baguhin ang konstitusyon, tuso niyang inilusot ang mga pang-ekonomyang pagbabago sa batas kagaya ng Rice Liberalization Law, TRAIN Law, pag-alis ng mining ban, pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investment Act at Retail Trade Liberalization Act, pagpapahintulot ng lagpas 40% pagmamay-ari sa mga dayuhang kumpanyang namumuhunan sa renewable energy. Isasakatuparan ng chacha ni Marcos Jr. ang lubusang pag-angkin ng mga dayuhang negosyante sa mga sumusunod na sektor ng industriya na may bahagya pang proteksyon sa Konstitusyong 1987: kuryente, enerhiya, langis, tubig, daungan, pampublikong transportasyon, edukasyon at media and advertising. Agad ding nalantad ang pagpapanggap ni Duterte kaugnay sa pagkontra niya sa chacha sa mga huling pahayag niya patungkol sa administrasyong Marcos na taliwas sa mga una niyang satsat.

Nakaayon ang pakanang chacha sa mga plano ng imperyalismong US na gamitin ang Pilipinas sa gera nito laban sa China. Malaking posibilidad na tanggalin ang mga probisyon at restriksyon sa pagkakaroon ng dayuhang base militar at armas nukleyar sa Pilipinas. Bago pa man ang chacha, naglalabas-masok na ang mga pwersang militar at kagamitang pandigma ng US sa bansa. Nakakapanatili rin ito sa mga lihim na base sa Pilipinas.

Malinaw ang mga batayan ng mamamayan para mariing tutulan ang chacha. Dapat ilantad at kundenahin ang mga maniobra ng pangkating Marcos para ilusot ang chacha. Sinusuka na siya ng taumbayan sa pagpapakana ng huwad na People’s Initiative na bumibili ng mga pirma kapalit ng P100 o ayuda at ang napakalaking gastos na P55 milyong patalastas sa telebisyon ng People’s Initiative for Reform Modernization and Action (PIRMA).

Puspusang labanan ang pakanang chacha sa paglulunsad ng malawakang propaganda at edukasyon upang itambol ang kahungkagan ng pakanang ito. Ilunsad ang mga talakayan at pag-aaral para ipakita ang mapanyurak na epekto nito sa bayan. Abutin at organisahin ang malawak na hanay ng mamamayan para sa pakikibaka kontra chacha. Pagkaisahin ang mamamayan mula sa iba’t ibang uri at sektor, relihiyon, mga grupong progresibo, partido ng mga lingkod bayan at makabayang Pilipino sa panawagan laban sa chacha.

Sa gitna ng pagkukumahog ng naghaharing uri na sairin ang yaman ng bansa at palawigin ang kanilang kapangyarihan, dapat higit na maging konsolidado at masigasig ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pagsusulong at pagpapalaganap ng pambansa demokratikong adhikain. Nararapat itambol ang programa ng pambansa demokratikong rebolusyon bilang tunay na solusyon sa kasalukuyang krisis at kahirapan na dinaranas ng bayan. Nananawagan ang NDFP-ST na tahakin ng mamamayan ang pambansa demokratikong rebolusyon, lumahok at suportahan ang digmang bayan na nagsusulong ng kanilang tunay na kahilingan para sa kalayaan, karapatan, lupa, sahod at kabuhayan. Ipinaglalaban ng pambansa demokratikong rebolusyon ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na susi para sa pambansang kaunlaran, kasaganaan at pangmatagalang kapayapaan.

Paigtingin ang pakikibakang bayan laban sa chacha! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!