100 Lumad, inaresto sa Northern Min­da­nao

,

Mahigit 100 Lumad ang inaresto sa iba’t ibang bahagi ng Northern Mindanao sa mga operasyong kombat ng Armed Forces of the Phi­lippines (AFP) sa nakaraang tatlong buwan.

Pi­nakamatingkad di­to ang pag-a­res­to ng 88th IB noong Ma­yo 18 sa ma­hi­git 100 mag­sa­sa­ka at Lu­mad ng Sit­yo Ba­la­as at Air­burn sa Ba­ra­ngay Ma­bu­hay; at Na­bang­kal sa Ba­ra­ngay Mag­ka­lu­ngay, San Fer­nan­do, Bu­kid­non. Ina­ku­sa­han silang ka­sa­pi ng huk­bong ba­yan at idi­ne­ti­ne sa him­pi­lan ng 88th IB sa Ma­ra­mag.

Nagbakwit naman ang 700 re­si­den­te na­man ng Sit­yo Sta. Ri­ta at San Roque sa Ba­ra­ngay Si­nang­la­nan, Ma­lay­ba­lay City du­lot ng ma­tin­ding ope­ra­syong mi­li­tar sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad noong Mayo 14. Da­la ang ka­ni­lang mga ala­gang ha­yop, nag­sang­twar­yo sila sa ka­nug­nog na Sit­yo Ma­lap­gap.

Uma­bot sa 645 tro­pa ng 8th, 88th, 60th at 56th IB ang nag­lu­lun­sad ng na­ka­po­kus na ope­ra­syon mi­li­tar sa Ma­lay­ba­lay City, San Fer­nan­do at Ca­bang­la­san.

Sa Agu­san del Nor­te, ina­res­to ng mga ele­men­to ng 23rd IB noong Ma­yo 16 sa Sit­yo Ca­ba­la­la­han, Gui­nab­san, Bue­navis­ta ang da­la­wang bun­tis na ki­ni­la­lang si­na “Apay” at “We­na.” Idi­ne­de­ti­ne nga­yon ang mga bik­ti­ma sa him­pi­lan ng 23rd IB sa pa­re­hong ba­yan. Hin­di rin ma­li­naw kung ano ang ka­song isi­nam­pa la­ban sa ka­ni­la.

Pagsunog sa kabahayan, paaralan

Naiu­lat noong Mar­so 16 ang pag­su­nog ng mga ele­men­to ng mi­li­tar sa mga ba­hay at paa­ra­lang ele­men­tar­ya ng mga Lu­mad sa Barangay San Vi­cente, Esperanza, Agusan del Sur. Isi­na­ga­wa ang pa­nu­nu­nog ma­ta­pos ang isang mi­seng­kwentro na nagresulta sa limang kaswalting sundalo. Isang araw ba­go ni­to, nag­bak­wit ang mga re­si­den­te ng na­tu­rang ko­mu­ni­dad du­lot ng ma­tin­ding ope­ra­syon at pan­da­ra­has sa ka­ni­la ng mi­li­tar. Anim na Lu­mad ang ina­res­to ng mi­li­tar pa­ra in­te­ro­ga­hin.

100 Lumad, inaresto sa Northern Min­da­nao