Mga OFW, tinratong parang basura

,

Ma­ri­ing ki­nun­de­na ng Mig­ran­te Phi­lip­pi­nes ang pagpapa­ba­ya ng re­hi­meng Du­ter­te sa umuu­wing mga over­se­as Fi­li­pi­no wor­ker (OFW) na na­bim­bin sa Met­ro Ma­ni­la da­hil sa pan­dem­yang Covid-19. Na­sa 24,000 sa ka­ni­la ang umin­da ng ma­ha­bang pag­ka­ka­ku­long sa mga pa­si­li­dad pang­kwa­ran­ti­na da­hil sa ma­ba­gal na tes­ting at pagpro­se­so ng ka­ni­lang mga re­sul­ta. Isang mig­ran­te na ang nag­pa­ka­ma­tay. Isang gru­po na­man ang ma­ta­gal na pi­nag­hin­tay sa pa­li­pa­ran ma­la­pit kung saan na­ka­tam­bak ang ba­su­ra, da­hi­lan kung ba­kit si­na­bi ng Mig­ran­te na ti­nat­ra­to si­la ng re­hi­men na pa­rang ba­su­ra.

Mu­la Abril, uma­bot na sa 36,000 mig­ran­teng Pi­li­pi­no ang bu­ma­lik ng ban­sa. Na­sa 24,000 sa ka­ni­la ang da­la­wang bu­wang na­ka­ku­long sa mga sik­si­kang kwa­ran­ti­na kung saan hin­di mai­wa­san ang pag­ka­ka­ha­wa­an. Wa­lang ipi­na­ma­ha­ging ayu­dang pi­nan­syal at pag­ka­in ang Over­se­as Wor­kers Welfa­re Admi­nistra­ti­on sa ka­ni­la. Wa­lang ibi­ni­gay na mga ga­mit pang­ka­lig­ta­san at sa­ni­ta­syo­n. Sa des­pe­ra­syong ma­kau­wi, ilan sa ka­ni­la ay nag­ba­yad ng P4,500 pa­ra maek­sa­men ng Phi­lip­pi­ne Red Cross. Ga­yun­pa­man, ma­ra­mi sa mga idi­nek­la­rang ne­ga­ti­bo sa sa­kit ay lu­ma­bas na po­si­ti­bo nang i-eksamen si­la pag­da­ting sa ka­ni-ka­ni­lang mga pru­bin­sya.

La­la­la pa ang ga­ni­tong ka­la­ga­yan sa pag­da­ting ng 42,000 OFW sa su­su­nod na mga bu­wan. Ti­na­ta­yang 400,000 nang OFW ang na­wa­lan ng tra­ba­ho du­lot ng re­se­syong da­la ng pan­dem­ya. Ina­min ng he­pe ng Na­tio­nal Task Force-Covid 19 na si Gen. Car­li­to Galvez Jr. na hin­di si­la han­da pa­ra sa ga­ni­to ka­la­king bi­lang ng mga OFW.

Sa iba’t ibang ba­ha­gi ng mun­do, mahigit 5,300 nang mig­ran­teng mang­­ga­ga­wang Pi­li­pi­no ang nag­po­si­ti­bo sa Covid-19. Na­sa 357 na sa ka­ni­la ang na­ma­ma­tay. Mas ma­ra­mi pa ang na­ku­long sa ka­ni-ka­ni­lang mga pi­nag­tat­ra­ba­hu­an du­lot ng mga lockdown. Wa­la si­lang ayu­da at pag­ka­in at nag­ma­ma­kaa­wa na pa­ra tu­lu­ngan si­lang ma­kau­wi. Pa­na­na­gu­tan ito ng mga heneral ni Duterte na nangunguna sa palpak na pag­harap ng rehimen sa Covid-19.

Mga OFW, tinratong parang basura