Internasyunal na mga balita

,

Mga opensiba ng CPI-Maoist

Labing-anim na armas, mga ammo vest, magasin, bala, at radyong pangkomunikasyon ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma ng Communist Party of India (CPI)-Maoist sa matagumpay na ambus sa Minpa, Sukma District ng Chattisgarh noong Marso 21. Labimpitong jawan (pulis) ang namatay at 15 naman ang sugatan.
Dalawang pulis naman ang namatay at tatlo ang sugatan sa ambus ng mga pulang mandirigma sa Gadchiroli District, India noong Mayo 17.

Ang mga aksyong militar ng CPI-Maoist ay inilunsad bilang parusa sa mga pulis na nag­pa­pa­layas sa mga komunidad para sa pagpasok ng ma­pangwasak na mina.

Pa­la­ya­in si Huzaifa Ha­la­bi­ya Ba­der!

Nagpahayag ng pakikiisa ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa pa­na­wa­gan ng ma­ma­ma­yang Pa­les­ti­ni­an ng pag­pa­pa­la­ya kay Huzaifa Ha­la­bi­ya Ba­der na ar­bit­rar­yong ina­res­to ng gub­yer­nong Isra­el noong Ma­yo 25. Si Ba­ser, na una nang ina­res­to noong Ju­ne 2018 at na­ka­la­ya noong Di­sye­mbre 2019, ay mu­ling idi­ne­ti­ne nang wa­lang ka­so at pag­li­li­tis.

Ka­bi­lang si Ba­der sa aa­bot sa 5,000 Pa­les­ti­ni­an na bi­lang­gong pu­li­ti­kal na ina­res­to at idi­ne­de­ti­ne nga­yon ng gub­yer­no ng Isra­el. Ti­na­ta­yang 500 sa ka­ni­la ay na­sa ila­lim ng “ad­mi­nistra­ti­bong de­ten­syo­n,” na pi­na­ba­ngong ta­wag ng Isra­el sa de­ten­syon ng mga Pa­les­ti­ni­an na di­na­kip nang wa­lang kaso at paglilitis.

Ang ma­du­gong re­kord ng Elbit Systems

Pangunahing nakikinabang sa ma­du­gong pag­kub­kob at pag­sa­kop ng Isra­el sa Pa­les­ti­ne ang Elbit Systems, ang pi­na­ka­ma­la­king kum­pan­yang Israe­li na nag­ma­ma­nu­pak­tu­ra ng ka­ga­mi­tang pan­dig­ma. Nag­ka­ka­mal ito ng na­pa­ka­la­king tu­bo sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­su­sup­lay ng ar­mas sa mga pwer­sang mi­li­tar ng Isra­el sa ma­du­gong pag­su­pil sa ma­ma­ma­yang Pa­les­ti­ni­an.

Ka­bi­lang sa mi­na­ma­nu­pak­tu­ra ni­to ang Her­mes 450 dro­ne na may ka­pa­si­dad na mag­da­la at mag­pa­bug­so ng mga mi­sayl na Hellfi­re. Ka­bi­lang ito sa mga pa­ngu­na­hing ar­mas na gi­na­mit ng Isra­el sa pag­kub­kob sa Gaza Strip noong 2014. Uma­bot sa 2,314 si­bil­yan ang na­ma­tay at 17,125 ang na­su­ga­tan sa na­sa­bing pa­ngu­ngub­kob. Ka­bi­lang sa na­pas­lang ang 164 ba­ta.
Uma­bot na sa 28 ang mga gubyernong gu­ma­ga­mit sa mga dro­ne ng Elbit. Ka­bi­lang di­to ang Pi­li­pi­nas na bu­mi­li ng 12 dro­ne (tat­long Her­mes 450 at si­yam na Her­mes 900) noong 2017 sa ila­lim ng AFP Mo­der­niza­ti­on Prog­ram. Nag­ka­ka­ha­la­ga ang mga dro­ne ng P8 bil­yon sa ka­buuan. Da­la­wang Her­mes 450 na ang nai­pa­da­la ng kumpanya sa Pi­li­pi­nas noong na­ka­ra­ang taon.

Internasyunal na mga balita