Mga dray­ber na na­na­wa­gan ng ba­lik-pa­sa­da, iki­nu­long

,

Anim na dray­ber ng dyip ang iki­nu­long ng mga pu­lis sa Ca­loocan City ma­ta­pos magpro­tes­ta noong Hun­yo 2 pa­ra mu­ling ma­ka­pa­sa­da. Ba­ha­gi ang protesta ng pam­ban­sang kam­pan­ya pa­ra sa pag­ba­ba­lik-pa­sa­da ng mga dyip sa pa­mu­mu­no ng Pag­ka­kai­sa ng mga Sa­ma­han ng Tsu­per at Ope­ra­tor Na­ti­on­wi­de (Pis­ton).

Ka­bi­lang sa mga iki­nu­long si Elmer Cor­de­ro, 72, at ang De­puty Secre­tary Ge­ne­ral ng Pis­ton na si Ru­ben Bay­lon. Ina­res­to si­la sa ka­bi­la ng ma­hig­pit na pag-oob­ser­ba ng ta­mang dis­tan­sya sa isa’t i­sa ha­bang nag­pup­ro­tes­ta.

Sa ulat ng rehimen, na­sa 36,243 pa la­mang na drayber ang na­bi­big­yan nito ng ayu­da. Wala pa ito sa kalahati ng ti­na­ta­yang 240,000 dray­ber at ope­rey­tor ng dyip sa buong ban­sa.

Sa Hun­yo 22 pa pa­hi­hin­tu­lu­tang ma­kab­ya­he ang mga dyip sa Met­ro Ma­ni­la. Ito ay sa ka­bi­la ng wa­lang ma­sak­yan ang mga mang­ga­ga­wang inob­li­ga nang bu­ma­lik sa tra­ba­ho noon pang Hun­yo 1. Gra­beng per­wi­syo ang idi­nu­lot ng pag­ba­ba­wal na ito sa mga komyuter.

Pa­ra ma­ka­pa­ma­sa­da, ki­na­kai­la­ngang ku­mu­ha ng es­pe­syal na per­mi­so ang mga dray­ber. Pra­yo­ri­dad pa ng gub­yer­no ang pag­pa­pa­hin­tu­lot sa mga “mo­dernong” dyip kum­pa­ra sa mga tra­di­syu­nal o lu­mang dyip. Dag­dag pa­hi­rap din sa mga tsu­per ang pag­ba­ba­go ng ru­ta ng bya­he na ini­ang­kop sa ti­na­ta­wag na “new nor­mal.” Ayon sa gru­pong Pis­ton, ma­la­ki ang ma­lu­lu­gi sa mga dray­ber sa mga pa­ka­nang ito.

Uma­ni ng ma­la­wa­kang su­por­ta mu­la sa iba’t i­bang per­so­na­he at or­ga­ni­sa­syon ang pa­na­wa­gang kag­yat na pa­la­ya­in ang mga dray­ber.

Mga dray­ber na na­na­wa­gan ng ba­lik-pa­sa­da, iki­nu­long