Maanomalyang pagbili ng kagamitang medikal, nalantad

,

Nalatantad noong nakaraang bu­wan ang maa­no­mal­yang pag­bi­li ng rehimeng Duterte ng na­pa­ka­ma­hal na mga ka­ga­mi­tang me­di­kal. Pi­na­ka­hu­li ri­to ang 10 mil­yong protective personal equipment o PPE set na bi­ni­li nito mu­la sa isang hin­di ti­nu­koy na kum­pan­yang Chi­ne­se sa ha­la­gang P1,800 ka­da set o P20 bil­yon sa ka­buuan. Ka­ra­ni­wang ma­ka­ka­bi­li ng PPE sa ha­la­gang P400-P1,000 ka­da set.

Mu­la Mar­so, nag­wal­das na ang re­hi­men ng P21.8 bil­yon sa pag­bi­li ng ti­na­ta­yang 11 mil­yong PPE set. Ti­na­ta­yang P10.8 bil­yon hang­gang P17 bil­yon di­to ang na­pun­ta sa bul­sa ng mga ti­wa­ling upi­syal ng re­hi­men at mga ka­so­syo ni­lang ka­pi­ta­lis­ta sa pagbili pa lamang ng PPE.

Na­pi­gi­lan noong na­ka­ra­ang bu­wan ang pla­nong pag­bi­li ng re­hi­men ng mga polyme­ra­se cha­in reacti­on (PCR) machi­ne na nag­ka­ka­ha­la­ga ng P4.3 mil­yon ka­da isa at mga swab test kit na nag­ka­ka­ha­la­ga ng P1,600 kada isa mu­la sa Omni­bus Bio-Me­dical Systems Inc. na pi­naiim­bes­ti­ga­han nga­yon da­hil sa pag-iim­bak ng mga ka­ga­mi­tang me­di­kal at sob­rang pag­pep­re­syo.

Kung di­rek­tang bi­bil­hin ang mga pro­duk­to mu­la sa kum­pan­yang San­su­re Bio­tech Inc. na nag­ma­ma­nu­pak­tu­ra ng mga ito, ma­bi­bi­li ang mga ma­ki­na sa ha­la­gang P1.75 mil­yon la­mang, at ang mga test kit sa ha­la­gang P600 kada isa.

Maanomalyang pagbili ng kagamitang medikal, nalantad