3 ka ar­ma­dong ak­syon sa usa ka se­ma­na, gi­lun­sad sa BHB

,

Tulo ka armadong ak­syon ang gi­lun­sad sa mga yu­nit sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa Ca­ma­ri­nes Sur, Neg­ros Occi­den­tal ug Agu­san del Nor­te gi­kan Hun­yo 9 hang­tud Hun­yo 15.

Nag­lun­sad og ope­ra­syong is­nayp ang BHB-South Central Neg­ros niad­tong Hun­yo 9 ba­tok sa 62nd IB sa Pu­rok Da­lau­pan, Ba­ra­ngay Ca­ra­ba­lan, Hi­ma­may­lan City, Neg­ros Occi­den­tal. Usa ka sun­da­lo ang na­pa­tay ug usa ang na­sam­dan.

Ope­ra­syong is­nayp usab ang gi­lun­sad sa BHB-West Ca­ma­ri­nes Sur (Nor­ben Gru­ta Com­mand) ba­tok sa 90th IB niad­tong Hun­yo 12 sa Ba­ra­ngay Salvacion, Pa­sacao, Ca­ma­ri­nes Sur. Na­pa­tay sa ak­syong mi­li­tar ang usa ka sar­hen­to.

Tu­lo ka ahen­teng pa­nik­tik sa PNP-Bu­tu­an, la­kip ang usa ka sar­hen­to, ang na­pa­tay sa reyd sa BHB-Agu­san del Nor­te sa Pu­rok 5 Ta­gu­laje, Ba­ra­ngay Anto­nga­lon, Bu­tu­an City niad­tong Hun­yo 15.

3 ka ar­ma­dong ak­syon sa usa ka se­ma­na, gi­lun­sad sa BHB