Wa­lay ba­ku­na sa di­li kaal­ya­do

,

Gi­ka­su­ko sa mga kong­re­sis­ta sa Min­da­nao sa usa ka pag­du­ngog niad­tong Hun­yo 14 ang kri­mi­nal nga pag­pa­sa­gad ug pa­bo­ri­tis­mo sa Inter-Agency Task Force on Emer­ging Infectious Di­sea­ses (IATF-EID) sa distri­bu­syon sa mga ba­ku­na ba­tok sa Covid-19.

Gi­ba­li­bag ni­la kang Gen. Car­li­to Galvez, isip “Ha­ri sa Ba­ku­na,” ang pi­na­ka­hu­got nga kaa­ku­han sa pag­ka­ma­tay sa mga pa­sye­nte sa is­la tu­ngod sa ka­wa­lay pag­pa­ka­ba­na ni­ya sa sub­li-sub­ling pa­nga­yo sa mga kong­kre­sis­ta. Nag­pa­da­la ang re­hi­men og mga ba­ku­na sa Min­da­nao usa ka se­ma­na ay­ha nii­ni apan ang da­kung ihap gi­ta­ga­na sa mga pru­bin­sya sa Davao ug sa Davao City kung asa me­yor ang anak ni Rod­ri­go Du­ter­te nga si Sa­ra. Ma­tud sa re­kord sa De­partment of Health, na­ka­da­wat ang re­hi­yon og 210,000 do­sis sa ba­ku­nang Pfizer-BioNTech. Sa pi­kas ba­hin, tig-30,000 do­sis la­mang ang na­da­wa­tan sa du­ha pa ka re­hi­yon. La­kip din­hi ang mga pru­bin­sya sa Re­gi­on 10 ug Ca­ga­yan de Oro City nga bal­war­te sa mga pu­li­ti­kong di­li da­yag nga nag­su­por­ta sa pag­pa­bi­lin sa mga Du­ter­te sa Ma­lacañang.

Ma­yor­ya sa mga ba­ku­na gi­bu­bu sa Na­tio­nal Ca­pi­tal Re­gi­on lu­yo sa pag­ta­as sa ihap sa mga na­tak­dan sa Min­da­nao ug Vi­sa­yas. Apan bi­san din­hi, nag­rek­la­mo sa ka­la­ngan sa distri­bu­syon si Ma­yor Isko Mo­re­no sa Ma­ni­la City, usa pa nga kontra sa pag­kan­di­da­to sa ba­tang Du­ter­te.

Sa da­tos niad­tong Hun­yo 17, nade­li­ber na sa Pi­li­pi­nas ang ka­pin 14 mil­yong do­sis sa ba­ku­na. Lu­yo nii­ni, 1.7 mil­yong do­sis la­mang ang naa­pud-a­pud sa Min­da­nao. Sa 1.7 mil­yong re­si­den­te usab sa Ma­ni­la City, ka­pin 354,000 pa la­mang ang na­ba­ku­na­han.

Sa ti­bu­ok na­sud, ha­los pi­to ka mil­yon pa lang ang na­ba­ku­na­han ug 1.8 mil­yon din­hi ang na­ka­du­ha na ka do­sis. Sa mga na­sud sa ASEAN, ika­tu­long pi­na­ka­la­ngan ang Pi­li­pi­nas sa pag­ba­ku­na.

Sam­tang mi­pa­li­bad ang IATF nga ihikyad sa ­pub­li­ko kung asa na­pa­du­long ang ₱82.5 bil­yong bad­yet alang sa pag­pa­lit og ba­ku­na. Halos ta­nang ba­ku­nang miabot pu­ro do­na­syon gi­kan sa Covax Faci­lity sa World Health Orga­niza­ti­ons.

Wa­lay ba­ku­na sa di­li kaal­ya­do