Linibo nagtambong sa rali 
kontra-SONA ni Marcos

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

 

sSuno sa grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), naglab-ot sa 8,000 katawo ang nagmartsa sang Hulyo 25 sa kahabaan sang Commonwealth Ave. sa Quezon City agud ipahayag ang tunay nga kahimtangan sang banwa kadungan sang una nga State of the Nation Address (SONA) ni Ferdinand Marcos Jr. Antes sini, wala sang basehan nga gindumilian sang Philippine National Police ang pagrali sa kahabaan sang dalan kag nagpamahug pa nga arestuhon ang sin-o man nga magalapas sa pagdumili. Ginhatagan lang sang permiso sang lokal nga gubyerno sang Quezon City ang rali pagkatapos ipamilit sang mga organisasyon ang ila kinamatarung sa matawhay nga pagtilipon.

Pangunahon nga ginhatagan-atensyon sa rali ang nagapatibusok nga sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang pumuluyo sa atubang sang nagatimbuok nga presyo sang langis, pagkaon kag basehang nga mga balaklon. Dala sang mga grupo ang daku nga istremer nga may panawagan nga: “Krisis tapuson! Ipakigbato ang duta, sweldo, trabaho kag kinamatarung!”
Upod ang sga organisasyon nga kabahin sa People’s Summit, nagpresentar man ang Bayan sang 9-punto nga adyenda sang pumuluyo sa atubang sang nagaigting nga krisis. Tampok diri ang panawagan nga sabton ang implasyon kag pagkaltas sa buhis sa mga konsyumer kag pagpasikad sang agrikultura kag produksyon sang pagkaon.

Ginkundenar man sang mga nagprotesta ang sobra-sobra nga pagdeploy sang 21,000 pulis para sa una nga SONA. Lakip ang pagsuksok sang mga bayu nga may mensahe nga pulitikal, nga pila ka tuig na nga ginahimo sang mga tiglawas sang bloke nga Makabayan, gintilawan nga tapnaon.

Nagpasakup sa protesta ang delegasyon sang mga progresibong grupo halin sa Southern Tagalog. Nagkaraban sila padulong Metro Manila sang Hulyo 24 kag nagpiket sa konsulado sang China sa Makati, pungsodnon nga upisina sang Petron kag iban pang lugar. Nag-upod man sa martsa ang mga progresibong organisasyon halin sa Central Luzon.

Kontra-SONA nga mga protesta man ang ginlunsar sang mga demokratikong organisasyon sa mga syudad sang Baguio, Naga, Bacolod, Iloilo, Davao, General Santos kag banwa sang Kalibo.
Samtang, gin-aresto kag ginkulong sang mga pulis ang duha ka pamatan-on nga Lumad nga nagpasakup sa protesta sa Davao City sa himu-himo nga mga kaso.

Sa luwas sang pungsod, ginpahayag man sang mga migrante nga Pilipino ang ila nagahiliusa nga pagpamatuk sa kontra-pumuluyo kag kontra-imol nga mga polisiya sang rehimeng Marcos II. Naglunsar sang protesta ang mga Pilipino sa napulo ka estado sa United States, samtang nagrali man ang mga Pilipino sa lima ka prubinsya sang Canada kag sa tatlo ka estado sa Australia. May protesta man sa Hongkong. Ginlunsar nila ang mga protesta sang Hulyo 24 kag 25.

Linibo nagtambong sa rali 
kontra-SONA ni Marcos