Koresponsal 75 ka bats sa kabatan-onan, nakalampos sa BKP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Kapin gatusan ka tuig dihang gisulat ni Lenin ang mga pulong nga “Kung walay rebolusyonaryong teorya, walay rebolusyonaryong kalihukan,” padayon nga pursigidong ginatun-an ug ginadapat sa mga kabatan-onang kadre ug myembro sa Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Hugot nilang ginahuptan ang rebolusyonaryong teorya isip hinagiban, ilabina atubangan sa labing mahagitong panahon.

Sa kasaysayan sa kalihukan sa kabatan-onan, wala napugngan sa delubyo sa modernong rebisyunismo, pag-atake sa pasistang diktadurya, ug neoliberal nga atake ang kabatan-onang kadre sa paggunit sa rebolusyonaryong teorya ug pagbaid niini sa rebolusyonaryong praktika. Bisan ang pandemya ug ang militaristang lockdown wala nahimong babag sa tahas sa mga kabatan-onang kadre nga magtuon.

Gipamatud-an kini sa gilunsad nga kapin 75 ka hugna sa Batakang Kurso sa Partido (BKP) sa han-ay sa kabatan-onan sa Metro Manila atol sa pandemya. Gatusan ka kabatan-onan ang nakagradwar sa pagtuon ug napukaw sa batakang mga prinsipyo ug baruganan sa Partido. Kabahin sila sa bag-ong henerasyon sa mga kadre nga mangulo sa Partido sa umalabot.

Usa sa mga pagtuon ang gilunsad aron pahumanon sa BKP ang mga Partidistang naggikan sa hut-ong petiburges nga nahigmata ug napalihok atol sa lockdown. Mayorya kanila mga estudyante, adunay pipila nga mihunong sa pag-eskwela tungod sa kalisdanan sa blended learning, samtang ang pipila nagtatrabaho na.

Matud ni Ka Allie, ang ikaduhang kalihim sa edukasyon sa yunit sa Partido nga naglunsad og BKP, tumong sa pagtuon nga “palig-onon ang ideolohiya sa mga myembro sa Partido, pagbansay og mga bag-ong kadre, ug paningkamot sa pagkonsolida sa mga kauban.” Ayha gilunsad ang BKP, gipatuman na sa yunit ni Ka Allie ang sunud-sunod nga pagtuon sa iyang kolektiba. Unod sa mga pagtuon ang mga batakang prinsipyo sa Partido, ang disiplina ug lagda sa Bagong Hukbong Bayan, ug mga aspeto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa wala pa magsugod ang pagtuon, gipaambit ni Ka Budang, usa sa mga estudyante, nga wala siya masayod kung unsa ang damhon sa BKP. Gikulbaan usab si Ka Clem, usa pa ka magtutuon, tungod kay nabalaka siyang basin dili niya masabtan ang unod sa taas nga pagtuon. Gipaambit usab ni Ka Dex ang kagustuhan niyang mahibaloan ang kasaysayan sa Partido, hukbong bayan, ug sa nagkahiusang prente, ug mapalalum ang pagsabot sa imperyalismo.

Lain-lain man ang mga gigikanan ug ginadahum sa mga estudyante, dihang miandar na ang BKP nahimong buhi kaayo ang pagtuon ug panag-inambitay sa mga estudyante ug instruktor sa matag usa. Mitataw ang ilang kauhaw sa kahibalo ug ang kagustuhang labaw pang palambuon ang ilang pagtampo sa rebolusyon. Gipaambit pa gani ni Ka Budang kung paunsa sila napabarog ug napasyagit sa ahitasyon dihang masabtan ug nakwenta nila ang tantos sa pagpahimulos.

Alang kang Ka Allie, yawe sa kadaugan sa paglunsad og BKP ang padayon nga pagtuon sa mga myembro sa Partido. “Mahinungdanon kaayo kini sa paghatag katin-awan sa mga gimbuhaton sa matag usa, sa mas kinauban nga pagtrato, ug sa pagbalik-lantaw sa importansya sa rebolusyon,” sigon niya.

Gibalik-balikan sa mga estudyante ang mga leksyon sa BKP sa mga adlaw ug semana human sa pagtuon. Bitbit nila ang nasabtan nilang mga pagtulun-an. Nahimo nila kining giya sa paglubog sa batakang masa, sa ilang pagpukaw, dugang nga mga pagtuon, ug pagsalikway ug pagtul-id sa burges ug petiburges nga mga kahuyangan.

Naamguhan ni Ka Budang nga dili kanus-aman husto ug paigo nga luwason sa petiburges ang iyang kaugalingon sa kabangis sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingban. Busa sa katapusan sa BKP, gipangutana niya sa iyang kaugalingon: “Unsay nakamaayo sa pagtinguha og materyal nga bahandi kung padayon kitang nanimuyo sa mapahimuslanong katilingban nga kulang sa hustisya? Unsay nakamaayo sa kahamugaway kung nagkahulugan kini sa pagpabuta-buta sa korapsyon, kalisud, ug pagpahimulos?”

Pagkahuman sa BKP, natibuok ang paghukum sa mga magtutuon nga magpursige sa pakigbisog. “Nakatabang kaayo ang BKP kanako. Gani, kini ang usa sa hinungdan kung nganong nakadesisyon ko nga tibuok panahong molihok para sa rebolusyon,” saysay ni Ka Budang.

 

75 ka bats sa kabatan-onan, nakalampos sa BKP