NDFP, naglunsad og kumperensyang teoretikal mahitungod sa imperyalismo ug gubat

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Malampuson nga napahigayon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang kinaunahang Pangkalibutang Kumperensyang Teoretikal sa usa ka nasud sa Europe niadtong Oktubre 14-15. Gisalmutan kini sa 139 ka tumatambong gikan sa lain-laing partidong proletaryo-sosyalista, anti-imperyalista ug demokratiko nga mirepresentar sa mga katawhan sa kalibutan gikan sa Belgium, Canada, China, Germany, United Kingdom, India, Italy, Turkey, Kurdistan, The Netherlands, North Korea, Pilipinas, Russia, South Korea ug US.

Gilunsad ang kumperensya taliwala sa naghaguros nga krisis ug nagkagrabeng kontradiksyon tali sa mga imperyalistang nasud. Pinaagi sa mga pamahayag ug presentasyon gikan sa lain-laing partidong Marxista-Leninista, mga partidong nagalunsad og Maoistang gubat sa katawhan, ug anti-imperyalistang mga organisasyon gikan sa lain-laing nasud, nag-unang gihisgutan sa maong kumperensya ang teoretikal nga gambalay sa dili kalikayang gubat tali sa mga imperyalistang nasud ug ang mga yaweng panghitabo sa mga inter-imperyalistang panagbangi. Gihisgutan usab dinhi ang panag-alsa sa mamumuo ug katawhan sa lain-laing dapit sa kalibutan, ug kung unsa ang angayang aktitud ug pagtuki sa pangkalibutang proletaryado taliwala sa kasamtangang kalibutanong kahimtang.

Sa mayor nga pamahayag sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas, gitin-aw niini ang kasamtangang balanse sa gahum taliwala sa mga imperyalistang nasud. Giila sa PKP nga ugat sa labaw pang paggrabe sa inter-imperyalistang panagbangi sa kalibutan ang nagkagrabeng agresyon sa US sa pagsulay niining iduso ang solong kontrol sa kasamtangang multipolar nga bahinay sa kalibutan.

Gitin-aw usab sa Komite Sentral sa PKP nga ang gubat sa Ukraine, nag-una usa ka proxy war sa US-NATO batok sa Russia, ingonman ang mga hulgang gubat sa Asia. Gigamit sa US ang Taiwan ug Korea, ingonman ang Pilipinas ug uban pang nasud sa gitawag niining “First Island Chain” aron palibutan ug limitahan ang gahum sa ekonomiya ug militar sa China. Matud sa PKP, ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan ug uban pang porma sa pagmobilisa sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino mao ang mahinungdanong tampo niini sa pakigbisog batok sa inter-imperyalistang gubat. Ang paglunsad og armadong pakigbisog batok sa imperyalismong US ug mga papet niini sa Pilipinas nagsilbi aron babagan ang mga plano sa US nga manulsol ug magpasiugda sa armadong panagbangi sa rehiyon sa Asia.

Gawas sa PKP, lakip sa nagpaambit sa ilang mga presentasyon ang Communist Party of India (Maoist), Communist Party of Turkey Marxist-Leninist (TKP-ML), Party of the Committees to Support Resistance for Communism (CARC-Italy), Freedom Road Socialist Organization-USA, Korean Committee for Solidarity with the World People, Russian Communist Workers Party, (New) Communist Party of Canada, Kurdistan National Congress (KNK), Revolutionaire Eenheid (Netherlands), Communist Party of Great Britain (Marxist-Leninist), Communist Party of Belgium, People’s Democratic Party (South Korea), Marxistisch-Leninistiche Partei Deutschlands (Germany) ug mga kauban ug eksperto gikan sa China.

Gihisgutan usab sa kumperensya ang padayon nga pagpanakop ug pagpamomba sa Israel sa Palestine sa bendisyon ug suporta sa US.

Nahimong undanon ug bahandianon ang mga diskusyon sa kumperensya ug nagsilbi kining higayon para sa lain-laing misukol nga katawhan aron makipagbayloay og mga ideya ug praktikal nga kasinatian. Sa katapusan, mipatigbabaw ang panghunahuna ug komitment sa matag tumatambong ang Marxistang panglantaw mahitungod sa partikular nga papel sa pangkalibutang proletaryado nga usabon ang kalibutan. Ingonman, labaw pang napalambo ang mga pagtuki ug pagsabot sa teorya ug praktika ni Kaubang Lenin mahitungod sa imperyalismo, ni Kaubang Mao mahitungod sa paglunsad og gubat sa katawhan sa mga nasud nga semipyudal ug semikolonyal, ug ang kasamtangang kamahinungdanon sa papel sa mga kalihukan alang sa nasudnong kagawasan sa pagpakusog sa kalibutanong kalihukang sosyalista ug anti-imperyalista.

Sa pagtapos sa duha-ka-adlaw nga kumperensya, naghiusa sa pagsabot ang mga tumatambong sa teoretikal nga gambalay ug pagtuki sa kasamtangang kahimtang sa kalibutan. Gidahum nga magsilbi kini aron makab-ot ang mas taas nga ang-ang sa panaghiusa sa han-ay sa usa ka malukpanong nagkahiusang prente sulod sa kalibutanong kalihukang proletaryo-sosyalista ug anti-imperyalista.

NDFP, naglunsad og kumperensyang teoretikal mahitungod sa imperyalismo ug gubat