PRWC Weekly Round (November 5-11, 2023)

The PRWC published the following on its website over the past week:
Statements

 

Communist Party of the Philippines

CPP Chief Information Officer Marco L. Valbuena

NPA-South Central Negros

NPA-Sorsogon

National Democratic Front of the Philippines

Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma)

NDF-Negros Island

Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Rizal

Ang Bayan

Ang Bayan Regular Issue

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Video: Editorial | Headlines | Sa madaling salita
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya

Ang Bayan Ngayon

Ang Bayan Ngayon Compilation (November 1-7, 2023): PDF
Ang Bayan Ngayon Articles

PRWC Weekly Round (November 5-11, 2023)