Kamatayan sa imperyalismong US at terorismo ng Israel! Buhay, lupa at karapatan sa mga Palestino!

,

Mariing kinokondena ng mga kasapi ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) ang terorismong ginagawa ng Israel Defense Forces (IDF) na may basbas at tulong mula sa imperyalistang US at mga kaalyadong bansa nito laban sa mga mamamayang Palestino sa Gaza. Ang henosidyong nagsimula sa pangbobomba noong ika-7 ng Oktubre na pumatay sa halos 8,000 na Palestino at mahigit sa 3,000 na mga musmos na bata ay mga karumal-dumal na krimen laban sa sangkatauhan! Hindi terorista ang mga Palestino! Ang imperyalistang US at IDF ang tunay na mga terorista lalo na ang diyos ng gyera na si Israel Prime Minster Benjamin Netanhayu.

Ang lahat ng mga makabayan at rebolusyunaryong kaguruan, edukador, at mga manggagawa sa edukasyon ay tumitindig kasama ang mga Palestino para sa kanilang makatarungang paghihimagsik para sa karapatan sa pambansang pagpapasya. Makatarungan ang maghimagsik laban sa mga magnanakaw ng kanilang lupain, sa mga barbarong walang respeto sa buhay ng mga bata at sibilyan, at laban sa imperyalistang US na walang pakundangan na pagsuporta at pagbibigay ng armas sa Israel.

Mahigpit kaming nakikiisa sa panawagan ng mga Palestino na kagyat na itigil ang pangbobomba sa Gaza at pagkubkob sa mga istruktura at kabahayan na nagbubunsod sa pagkasawi ng mga inosenteng sibilyan. Nakikiisa kami sa panawagan na igalang ang International Humanitarian Law. Nakikiisa kami sa panawagan ng 125 kasapi ng United Nations General Assembly na nananawagan sa tigil-putukan sa Gaza para makapasok ang mga tulong medikal at iba pang rekurso sa mga Palestino. Bagama’t hindi ito “binding” para sa lahat ng mga kasapi ng UN, pinakita lamang ng resulta ng botohan kung gaano katerorista ang US at Israel at mga alyadong bansa nila na tumutol dito. Ang mga tunay na terorista ay walang pakialam sa mga buhay ng mga Palestino, walang pakiramdam sa pagkakalasog-lasog ng mga katawan ng mga batang Palestino dahil sa pangbobomba.

Malaking kahihiyan din sa mamamayan ng Pilipinas ang gubyerno nitong bumoto ng “Abstain” sa resolusyon. Ang rehimeng Marcos-Duterte ay nagpakita lamang na ito ay maamong tuta ng imperyalistang US at kaibigan ng mga magnanakaw ng lupa tulad ni Marcos Jr at pamilya nya.

Kami ay tumitindig, kasama ang lahat ng mga progresibong Pilipino at iba pang mamamayan ng iba’t ibang bansa at mga rebolusyunaryong pwersa sa lahat ng panig ng daigdig, sa kagyat na itigil ang pag-atake sa mga sibilyan at kagyat na magbigay ng tulong sa mga apektadong Palestino. Dapat singilin sa kanilang karumal-dumal na krimen ang imperyalistang US lalo na ang IDF. Hindi “defensive at just war” ang ginagawa ng Israel. Simpleng henosidyo ito at ethnic cleansing laban sa mga walang kalaban-laban na mga Palestino. Hindi mga Palestino ang nagsimula ng giyera. Ang Isarel ang magnanakaw ng lupa at ang pinakamasahol na panginoong may lupa.

Bilang mga makabayang guro, nananawagan kami sa lahat ng aming mga kasamang guro, edukador, at manggagawa sa sektor ng edukasyon na patuloy aralin ang kasaysayan ng pagnanakaw, pangangamkam ng lupa at pang-aapi sa mga Palestino ng Israel at mga imperyalista. Ituro natin ang tamang kasaysayan ng okupasyon sa kanila at kung paano naging tulay ang mga imperyalistang UK at US sa pagsasakatuparan nito. Gamitin natin itong ehemplo upang imulat sa ating mga mag-aaral at mga kapwa guro kung bakit makatarungan ang maghimagsik at lumaban para sa ating kalayaan. Walang tao o bansa ang gusto ng karahasan. Bagkus nais nating lahat ng kapayapaan. Pero kung patuloy tayong gagawing alipin at busabos sa sarili nating lupa at bayan, ang mamatay at pumatay para sa kalayaan ng ating mga anak at mamamayan ay isang obligasyon at karapatan.

Mga kasamang guro, gawin nating batis ng inspirasyon ang mga Palestino para isulong at ipagtagumpay ang demokratikong digmang bayan! Dahil ano mang dagok sa imperyalismo at mga alyado nito sa ano mang panig ng daigdig—mula sa simpleng boykot ng kanilang mga empresa at korporasyon hanggang makapangyarihang armadong pakikibaka para sa pambansang kalayaan—ay tagumpay para sa mga masang api ng daigdig na binusabos ng terorismo ng imperyalismo ng US!

IBAGSAK ANG IMPERYALISMO!

KAMATAYAN SA CHAUBINISMO ZIONISMO NG ISRAEL!

MABUHAY ANG MGA PALESTINONG LUMALABAN SA IMPERYALISMO!

Kamatayan sa imperyalismong US at terorismo ng Israel! Buhay, lupa at karapatan sa mga Palestino!