Ika-55 nga anibersaryo sang Partido gindumdom sa mga pagtililipon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoIlocoEnglish

Ginlunsar sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod ang mga kahiwatan, pagtililipon kag sinapul pagtuon sang mga sanga kag komite sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), sang National Democartic Front of the Philippines kag mga alyado nga organisasyon sini, sa ulihi nga duha ka semana sang Disyembre 2023. Ini isip pagdumdom sa ika-55 nga anibersaryo sang Partido sadtong Disyembre 26.

Nagapangunga nga gintalakay sa mga pagtililipon ang pahayag sang Komite Sentral (KS) sang Partido sa okasyon sang anibersaryo. Maathag sa mga talakayan ang kahublagan panadlong nga ginasulong sang Partido sa pagpanguna sang KS.

Ginpanawagan sang partido nga “desaysibo kag pursigido nga isulong ang isa ka kumprehensibo nga kahublagan panadlong para sa mahinungdanon nga paghimakas para isikway ang mapanghalit nga mga epekto kag impluwensya sang nagkalain-lain nga dagway sang burges kag petiburges nga suhetibismo.”

Sa pila ka mga larangan, nagtigayon sang simple nga kinaon kag programa upod ang masa. May yara man sang mga pangkultura nga palagwaon. Ginlunsar ang mga aktibidad nga ini sa atubang sang focused military operations sa pila ka larangan, kag likom sa ihibalo sang kaaway sa sikreto nga pagtililipon sa kasyudaran.

Sa wala pa kag sa adlaw sang anibersaryo, nagtigayon man sang mga pagpanumpa ang mga kadre kag katapo sang Partido, kabahin ang mga yara sa sulod sang hangaway sang banwa, para pabakuron ang ila panindugan sa konstitusyon kag programa sini.

KM sa Southern Tagalog

Kabahin sa mga naghiwat ang ginatos ka mga pamatan-on sa nagkalain-lain nga bahin sang Southern Tagalog sa pagpanguna sang Kabataang Makabayan (KM) sa rehiyon. Gintalakay sang mga tsapter sini ang pahayag sang KS kag Komiteng Rehiyon sang Partido. Ang pila sa ila ang naghiwat sa sulod sang larangan gerilya, upod ang BHB.

Base kay Karina Mabini, tigpamaba sang panrehiyon nga tsapter sang KM, nagaka-angay lang nga pareho nga balik tun-an ang mga kadalag-an kag kahuyangan agud padayon nga magsulog upod ang pumuluyo. Mainit ang nangin pagdawat sang ila katapuan sa panawagan para sa kahublagan panadlong.

Pagpa-ambit sang KM-Southern Tagalog, sa pagtililipon sang mga tsapter sini sa kasyudaran, kabahin sa nangin programa ang pagplano sa paglunsar sang paglubog sa mga yunit sang BHB. Nagbahin man sang inagihan sa nasambit nga aktibidad ang mga katapo sang KM-Southern Tagalog nga dugay na nagsulod sa yunit sang hangaway sang banwa.

Samtang, malipayon kag kampante ang mga myembro sang KM sa nangin kahiwatan sa sulod sang yunit sang hangaway sang banwa. Panaysayon sang pila ka nagtambong, “nakapataas sang diwa sa pagpadayon sang kampanyang masa kag pagsulong sang rebolusyon.” Sa isa ka kapihan bag-o magbalik sa syudad, ginbahin sang mga nagbisita nga nagmag-an sa makadali ang dughan nila kag nadula ang kulba sang makaabot sa larangan gerilya kag makit-an nga yara didto ang mga kaupod nga Pulang hangaway. Ang pila sa mga miyembro sang KM-Southern Tagalog ang nagpabilin na sa yunit para mag-alagad nga pultaym nga hangaway.

Internasyunal nga mga panamyaw

Nagpalab-ot man sang pagpakig-isa kag panamyaw ang nagkalain-lain nga internasyunal nga mga partido kag organisasyon sa okasyon sang anibersaryo sang Partido. Nagpagwa sang pahayag sang pagpakig-isa ang mga organisasyon halin sa India, Turkey, United States, kag Ireland, kag ang Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS).

Sa bidyo-pahayag sang Komite Sentral sang Communist Party of India (Maoist), ginpasidunggan sini ang PKP sa masobra lima ka dekada nga pagpamuno sa pungsodnon-demokratiko nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino.

“Sugod sa masobra lima ka dekada na ang nakaligad, nagasulong ang pungsodnon-demokratiko nga paghimakas sang Pilipinas sa ubay sang Komite Sentral sang PKP sa atubang sang indi maisip nga mga gumuntang kag pagpangibabaw sa mga sayop kag kahuyangan kag mga pagliko kag pagtiyog,” base sa CPI (Maoist).

Ginkilala man sang Anti-Imperialist Action-Ireland ang “maisog nga bag-ong tikang” sang Partido sa paglunsar sang kahublagan panadlong. Hambal sang grupo, “magabunga ini sang bag-o nga henerasyon sang mga magabandera sang rebolusyon kag rebolusyonaryo halin sa kubay sang pumuluyong Pilipino.” Dugang pa nila, lubos ang ila pagsalig sa Partido kag may ipabugal nga nasaksihan nila ang isa ka panibag-o nga mahinungdanon nga hugna sa rebolusyong Pilipino.

Ika-55 nga anibersaryo sang Partido gindumdom sa mga pagtililipon