Isulong kag hugot nga ipatuman ang kahublagan panadlong!

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Malipayon nga ginsugata sang mga kadre kag komite sang Partido sa bilog nga pungsod ang panawagan sang Komite Sentral sadtong ika-55 nga anibersaryo nga isulong kag ipatuman ang kahublagan panadlong agud mapabaskog ang Partido sa pagpamuno sini sa pumuluyong Pilipino sa pagbato sa rehimen US-Marcos kag pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa.

Napuno sang bag-o nga rebolusyonaryong enerhiya kag determinasyon ang mga kadre, aktibistang masa kag mga hangaway. Napukaw sila sang pagtuki sang Komite Sentral sa subong nga sitwasyon kag sa kritikal-sa-kaugalingon nga pagtasa sini sa nangin dalagan sang rebolusyonaryong kahublagan sa nagligad nga tuig. Determinado sila nga tadlungon ang mga nahimu nga kasaypanan, kag pabaskugon ang Partido kag rebolusyong Pilipino.

Gin-iwagan sang Partido kag Komite Sentral ang banas padulong sa panibag-o nga pagpabaskog kag pagsulong sang rebolusyon sa palaabuton nga panahon. Ginsikway sini ang burges kag petiburges nga mga pang-hunahuna kag moda sang pagpaminsar sa sulod sang Partido. Kabangdanan ang mga ini sang Tuo kag “Wala” nga mga pagsayop, kahuyangan kag oportunistang tendensya nga nangin sablag sa pagsulong sang rebolusyon sa nagligad nga tuig. Ang mga pagsayop nga ini ang nagtuga sang kapaslawan kag pag-atras sa patag sang armadong paghimakas, pati na sa patag sang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran kag kabukiran.

Ang kahublagan panadlong, nagapanguna, ang isa ka kahublagan pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag sa mga sandigan nga prinsipyo sang Partido. Katuyuan sini nga ilabi pa nga pabakuron ang Partido sa ideolohiya bilang pag-on nga sandigan para sa pagpatuman sini sang mga katungdanan sa nagkalain-lain nga patag sang rebolusyonaryong hilikuton.

Determinado ang mga kadre sang Partido nga magbasa kag makigtalakayan isip pamaagi sang pagbalik-tuon sa mga sandigan nga rebolusyonaryong mga prinsipyo. Bug-os ang ila kabubut-on nga mabaid ang ila proletaryong paminsaron agud matalom nga matuki ang ila mga inagihan, magsaway sa kaugalingon kag magdihon sang husto nga plano sa pagsulong.

Ang mga sinulatan sang nagtaliwan nga pangulohan nga tigtukod sang Partido nga si Kaupod Jose Maria Sison, amo man ang mga klasiko nga sinulatan sang mga dungganon nga manunudlong komunista nga sila ni Marx, Engels, Lenin, Stalin kag Mao ang maukod nga ginabalik tun-an sang mga kadre kag rebolusyonaryong pwersa. Katuyuan nila nga pataason ang ila ihibalo sa teorya agud mangin ubay sa pagtuon sa mga praktikal ukon pang-adlaw-adlaw nga hambalanon sang pagsulong sang armadong paghimakas kag rebolusyonaryong kahublagan masa.

Sa balayon sang kahublagan panadlong, isa ka kahublagan sa pangkatilingban nga pagpaniyasat kag pagtuki sa sahi ang ginlunsar sang komite Sentral sa sugod sang tuig kag ginlunsar sa tanan nga lebel sang Partido sa kabukiran kag kasyudaran—halin sa pungsodnon nga pamunuan tubtob sa sandigan nga mga sanga. Ginapahulag sang Komite Sentral ang mga kadre kag aktibista para hibal-on kag i-report ang kongkreto nga kahimtangan sang masa sa tagsa nila ka sakop agud mapadalom ang paghangop sa ilabi pa nagalala nga pagkadunot sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Partikular nga katuyuan sang kahublagan nga ini ang tumuron sang maathag ang mga palaligban kag isyu sang masa isip basehan sang pagdihon sang plano para isahon kag pahulagon sila sa mga paghimakas para ipakigbato ang ila palangabuhian kag demokratiko nga mga kinamatarubg.

Ang mapainubuson nga pagsaway-sa-kaugalingon sang Partido kag paglunsar sang kahublagan panadlong ang patimaan sang diyalektiko kag istoriko materyalista nga panindugan nga tatak sang partido komunista nga tampad sa interes sang proletaryado kag tanan nga sahing pigos kag ginahimuslan. Sa sini nga pamaagi, nagasalig ang Partido nga liwat mapapagsik ang pagsulong sang rebolusyon, mabawi ang mga nadula kag madala ang rebolusyonaryong paghimakas sa panibag-o nga hugna sang pagsulong.

Sa partikular, nagapati ang partido nga paagi sa kahublagan panadlong masulong ang rebolusyonaryong kahublagan sa tanan bahin nga pamaagi. Dapat uyatan kag kumprehensibo nga isulong sang Partido ang pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa paagi sa lapnagon kag dasok nga inaway gerilya sandig sa nagalapad kag nagadalom nga baseng masa, ukon sa iban nga tinaga, kumprehensibo kag angtanay nga pagsulong sang armadong paghimakas, rebolusyong agraryo kag pagpabaskog sang organisado nga baseng masa.

Ang pagsulong sang armadong paghimakas ang ginasulong kasugpon sang pagsulong sang rebolusyonaryong kahublagan masa sa kasyudaran kag sa kabukiran, pagpabaskog sang antipasista, anti-imperyalista kag anti-pyudal nga kahublagan batuk sa nagahari nga paantus, papet kag pasista nga rehimen US-Marcos, pagpalapad sang nagahiliugyon nga prente, kag pagpahugot sang pagpakig-abyan sa internasyunal nga kahublagan anti-imperyalista kag pangkalibutanon nga kahublagan sang sahing proletaryo.

Ginatan-aw sang partido nga sa ubay sang kahublagan panadlong, maangkon ang dalagko nga pagsulong sa mga maga-abot nga tuig. Sa subong, maukod nga nagahulag ang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan para manginpadlos sa dalagkuan nga mga focused military operation sang kaawy. Bug-os ang kabubut-on sang BHB nga ilabi pasangkaron ang sakop sang mga larangan gerilya sini kag palaparon ang baseng masa, samtang maukod nga ginabatuan upod sang masang mangunguma ang lalong kag uhaw-sa-dugo nga mga armadong pagpanumpo sang AFP.

Sa atubang sang nagalala nga pag-antus sa kabukiran, ginalantaw sang Partido ang pagpahulag sa ginatos ka linibo tubtob sa minilyon ka mangunguma kag masang minorya sa bilog nga pungsod batuk sa nagalala nga porma sang pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos, kag batuk sa pagpang-agaw sang duta kag agresibo nga pagsulod sang mga operasyon mina, plantasyon, mga proyektong pang-imprastraktura, ekoturismo kag iban pa nga nagahakot sa manggad kag kinaiyahan.

Sa atubang sang nagalala nga pag-antus sa kasyudaran, ginalantaw sang Partido ang ilabi nga pagbaskog sang mga paghimakas masa pang-ekonomya kag pampulitika sang nagkalain-lain nga demokratikong sektor batuk sa mga maki-dumuluong nga patakaran kag paantus sang rehimen US-Marcos. Ang pagbaskog sang rebolusyonaryong kahublagan sang kasyudaran ang direkta nga magaserbe sa pagpasangkad sang suporta kag madamuan nga pagsulod sang mga mamumugon, mala-mamumugon, mga pamatan-on nga estudyante, manunudlo kag iban pa nga intelektwal sa BHB.

Ang paglunsar sang Partido sang una kag ikaduha nga dungganon kahublagan panadlong ang pareho bilidhon nga hugna sa kasaysayan sang Partido nga magtultol sa rebolusyong Pilipino padulong sa banas sang panibag-o nga pagsulong. Ang subong nga kahublagan panadlong nga ubos-kusog kag maukod nga ginasulong sang mga kadre kag hangaway—pareho sang una kag ikaduha—ang sigurado nga may yara sang pangkasaysayan nga kapuslanan nga magadala sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa bag-o nga halintang sang pagsulong.

Isulong kag hugot nga ipatuman ang kahublagan panadlong!