Ipaglaban ang isang sistema ng edukasyon na tunay na magsisilbi sa kagalingan ng kabataang Pilipino

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, anong klaseng kinabukasan ang aasahan ng lipunang Pilipino gayong ipinagkakait ng kasalukuyang sistema sa mga kabataan ang kanilang batayang karapatan at kagalingan? Anong salinlahi ang ibubunga ng hene-henerasyon ng mga kabataang linuto sa kamangmangan at paniniwalang pribilehiyo ang edukasyon? Sa harap ng ganitong kalagayan, wasto at makatarungan lamang ang pakikibaka ng mga kabataan, ng mga guro at edukador at ng malawak na hanay ng masang Pilipino para sa mga makabuluhan at kagyat na reporma sa sistema ng edukasyon sa bansa. Hakbang ito tungo sa pagkamit ng isang tunay na makamasa, syentipiko at pambansang edukasyon para sa lahat.

Buong-higpit na sinusuportahan ng NDF-Bikol ang pakikibaka ng sektor ng edukasyon sa mga usaping dapat kagyat na tugunan ng rehimeng US-Marcos. Kabilang sa mga ito ang panawagan para sa pagbabalik ng academic calendar sa dating kaayusan, pagdaragdag ng pondo para sa mga silid-aralan at iba pang pangangailangan ng mga estudyante, pagtataas ng sahod at pagtiyak ng mga benepisyo ng mga guro at pagtigil ng red-tagging sa mga progresibong estudyante, guro at manggagawang akademiko.

Hindi tulad ng reaksyunaryong gubyerno na ang turing sa mga paaralan ay pabrika ng murang lakas-paggawa at sa kabataan bilang mga kalakal, mataas ang pagpapahalaga ng rebolusyonaryong kilusan sa edukasyon. Isa itong integral na bahagi ng pagpapanday ng progresibo at makamasang kultura para sa kagalingan ng mamamayan at sa kinabukasan ng buong bansa. Bahagi ng 12-puntong programa ng National Democratic Front of the Philippines ang pagtataguyod ng libre at unibersal na edukasyon para sa lahat – anuman ang uri, lahi, edad at katayuan sa buhay. Nais pawiin ng rebolusyonaryong kilusan ang kultura ng pagpapaalipin at palayain ang kaisipan ng bawat Pilipino mula sa kamangmangan, kaisipang pyudal at reaksyunaryo.

Upang higit na mapataas ang antas ng pakikibaka para sa isang sistema ng edukasyon na tunay na magsisilbi sa kabataan at sa buong sambayanan, hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga makabayan at progresibong kabataan, guro at akademikong lumahok sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Tanging sa pananagumpay nito at sa pagtataguyod ng isang tunay na independyente, demokratiko at makatarungang sistemang panlipunan mabibigyang-daan ang tuluyang pagkamit ng pangmatagalan at buu-buong pagbabago at pag-unlad sa sektor ng edukasyon.

Ipaglaban ang isang sistema ng edukasyon na tunay na magsisilbi sa kagalingan ng kabataang Pilipino