Labanan ang pagrebisa sa kasaysayan ng rehimeng Marcos II! Pagpugayan ang mga martir ng bayan, sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. Isang krimen ang kalimutang sila ay mga bayaning nabuhay sa panahon ng diktadurya ni Marcos Sr. at nag-alay ng buhay para sa masang Bikolano.

Pinakamataas na parangal na sila ay ipangalan sa mga kumand ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikulan at alalahanin ang sakripisyo nilang mga dakilang martir at bayani. Pinakamataas na parangal ang ipagpatuloy ang kanilang laban ng magigiting na Pulang mandirigma at Partidista sa ilalim ng mga kumand na nakapangalan sa kanila.

Ang dakilang tungkulin ng kasalukuyang henerasyon ng mga rebolusyonaryo ay ang makibaka upang labanan ang sistematikong pagrerebisa ng rehimeng Marcos II sa kasaysayan ng bansa. Ang mga tagumpay na nakamit nilang mga nauna, na tinatamasa ng mga kasama at masa sa kasalukuyan, ay kailangang dugtungan ng higit pang pagsisikap, higit pang pagsasakripisyo at todo-todo pang pagkilos. Dapat ubos-kayang ipagtanggol at pagyamanin ang mga inabot na ito. Higitan pa ang kanilang pagpupunyagi upang mapagpasyang sumulong at maabot ang tagumpay. Makibaka upang lumaya mula sa tanikala ng pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo.

Marami nang unos na pinagdaanan ang BHB at hanggang ngayon ay nananatili itong matatag. Ang tatag na ito ay hindi kayang pasinungalingan ng samu’t saring propaganda ng AFP-PNP-CAFGU. Nalampasan at nabigo nito ang paninibasib ng Batas Militar ni Marcos Sr. Dapat lamang na muli nitong biguin ang anak ng diktador sampu ng mga tulad niyang sagadsaring naghaharing-uri. Ang patuloy na pagpapalagablab ng armadong pakikibaka sa rehiyon at buong kapuluan ang ambag ng BHB sa misyong biguin ang pagrebisa sa kasaysayan.

Sa paggunita sa ika-50 taon ng batas militar ni Marcos Sr., taas-kamaong nagpupunyagi ang bawat Pulang mandirigma at Partidista sa pagpapatuloy ng pakikibaka laban sa mga ganid, magnanakaw at mapagsamantala. Katulad nina Romulo, Santos, Jose, Celso at maraming iba pang mga tunay na anak ng bayan, kakamtin ng mga rebolusyonaryo ang matagal nang hangad ng sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan – ang maipagwagi ang demokratikong rebolusyong bayan upang maihanda ang isang sosyalistang bukas.

Labanan ang pagrebisa sa kasaysayan ng rehimeng Marcos II! Pagpugayan ang mga martir ng bayan, sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!