Mensahe sang CPP-NPA-NDF-Panay sa ika-54 nga anibersaryo sang liwat ngapagkatukod sang Communist Party of the Philippines Mabuhay ang Dungganon nga Lider kag Tagtukod Jose Ma. Sison! Pursigido nga Isulong ang Rebolusyon sa Kadalag-an!

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Puno sang pagpalangga kag pagrespesto, aton ginahatagan sang pinakamataas nga pasidungog ang aton lider kag titser Jose Ma. Sison samtang ginasaulog naton ang ika-54 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ang dalagku nga kadalag-an sang PKP sa paghimakas batuk sa imperyalismong US, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo ang testimoniya sa maathag kag husto nga pagpamuno ni Ka Joma. Padayon naton nga paiwagon ang iya matalum nga ubay sa aton hugot nga determinasyon sa pagsulong sang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon sa kadalag-an.

Sa pihak sang pasista nga terorismo sa rehiyon sang nagligad nga rehimeng US-Duterte kag sang iya NTF-ELCAC, wala sang naabtan ang tanan sini nga desperado nga pagpaninguha para pulbuson ang NPA kag rebolusyonaryo nga pwersa sa Panay. Wala sang yunit sang NPA ang napapas, wala sang prenteng gerilya ang nabayaan kag ang NPA padayon nga nagaangkon sang mabaskog nga suporta sang masa, nga nagaorganisa kag nagahulag sila sa pagkumpronta sa mapintas nga focused military operations sang kaaway, kag nanuhay-tuhay nga porma sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung pareho sang pwersahan nga pag-okupar sang mga sentro sang barangay kag pagkontrolar sang paghulag sang pumuluyo.

Ang NPA-Panay nakalunsar sang mga madilag-on nga mga taktikal nga opensiba paagi sa esensyal nga suporta sang masa, sa porma sang harassments, command-operated nga pagpamomba kag mga ambus nga nagtuga sang kaswalidad sa armado nga kaaway. Bisan pa gani sa mga instansya nga ang kaaway ang nagaatake, nadepensahan sang pulang hangaway ang kaugalingon kag napilasan ang kaaway. Nagakalipay ang masa sa kada madinalag-on nga inaway batuk sa ila kaaway kag ginapakita ang pasulit-sulit nga kabutigan sang AFP kag PNP nga ang pumuluyo ang natak-an na sa presensya sang NPA sa ila barangay.

Nagapadayon ang likom nga rebolusyonaryo nga kahublagan masa sa rehiyon sa tunga sang pinasingki nga terorismo sang estado, madamu nga masa kag alyado ang sekreto nga nagahatag sang ila partisipasyon kag suporta sa armado nga paghimakas kag maalam nga ginagamit ang rebolusyonaryo nga dual nga taktika sa atubang sang kaaway. Ang ligal demokratiko nga kahublagan masa sang basehan nga sektor nagapabilin nga bokal kag militante sa pagbuyagyag sang kontra-pumuluyo nga mga programa, terorista nga mga layi kag aksyon kag nagpamatuod sang kahustuhan kag ka-balido sang ila mga panawagan kag demanda. Mas nagalapad nga bahin sang nahanunga nga pwersa ang magahod nga nagapagwa sang ila pagpamatuk sa importasyon sang estado sang bugas, kalamay, isda, karne kag mga panakot nga nagabutang sa katalagman sa sektor sang agrikultura sa Panay bangud ang rehiyon isa sa mga primarya nga prodyuser sang bugas, kalamay kag isda sa pungsod.

Sa pihak sang mga deklarasyon sang “persona non grata” sang pila ka lokal nga yunit sang gobyerno nga ginpilit kag ginpahug sang NTF-ELCAC, ang CPP-NPA-NDF sa Panay ang nagmentinar kag nagpalapad pa gani sang positibo nga relasyon sa madamu nga lokal nga yunit sang gobyerno. Madamu nga kandidato ang nagrespeto kag nagtuman sa mga polisiya sang rebolusyonaryo nga gobyerno sa panahon sang Mayo 2022 nga reaksyonaryo nga eleksyon.

Ang wala-unod nga pang-ekonomiya nga mga promisa kag istadistika sang subong nga rehimeng US-Marcos II ang wala nakabaliskad ukon bisan nagpugong man lamang sang notoryus nga legasiya ni Duterte nga amo ang pinakamalala nga ekonomiya sa bilog nga Southeast Asia. Pinakamataas ang utang publiko (halos 14 trilyon piso), pinakadaku ang depisito sa balance of payment, pinakamataas ang inflation rate kag pinakamanubo ang per-capita income. Mas malala pa kay ang Western Visayas ang nagasuprer sang mas mataas nga inflation rate sang sa pungsudnon nga average.

Ang malala nga pang-ekonomiya nga sitwasyon dungan sa maki-manggaran kag kontra-pumuluyo nga mga layi nga ginapasar sang mga ido-ido ni Marcos II sa kongreso ang nagapadasig sang diskontento kag kangil-ad sang mayorya sang pumuluyo sa Panay. Padayon nga ginalapas ang mga kinamatarung sang pumuluyo nga makit-an sa wala-untat nga iligal nga pagpangdakop sang mga aktibista, red tagging, pamahug, kag madamu nga iban pa. Ang aton kinamatarung sa pribasiya kag komunikasyon ang ginalasak sang imposisyon sang gin-railroad nga sim registration law.

Ang Partido Komunista ng Pilipinas ang liwat gintukod sadtong 1968 sang ang daan nga Partido Komunista ang lubos nga nahatalitan sang dalagku nga kasaypanan sang dinastiya nga Lava kag ang rebolusyonaryo nga armado nga kusog nga sadto nalimita pa lang sa Central Luzon ang ginpaluya sang katraiduran sang Taruc-Sumulong nga grupo. Halin sadto, naglambo ini sa masobra lima ka dekada sa idalum sang husto nga pagpamuno ni Kaupod Jose Ma. Sison kag sang iban pa nga dedikado nga mga komunista nga kadre. Ang rebolusyonaryo nga hublag subong ang estratehiko nga nakalatag sa bilog nga pungsod kag nagapabilin bilang nagapanguna nga pamahug sa nagahari nga sahi sa pungsod kag sang nagsunod-sunod nga mga papet nga rehimen sang imperyalismong US. Napamatud-an sang CPP nga ang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon amo ang pinakabalido kag maatahag nga solusyon sa nagapalala nga pang-ekonomiya kag pang-pulitika nga krisis sang pungsod.

Ang nagalala nga kaimulon sang pumuluyong Filipino, labi na ang kawawad-on sang duta sang mangunguma ang wala masolbar sang nagliligad nga mga US-papet nga rehimen kag pat-ud nga indi malubad sang Marcos II bisan pa ginbutang niya ang kaugalingon bilang sekretaryo sang Department of Agriculture. Solo nga ang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon nga ginapamunuan sang Partido Komunista ng Pilipinas ang seryoso nga makatuman sang matuod-tuod nga reporma sa duta.

Nagapanawagan kami sa tanan nga kadre kag katapuan sang Partido sa rehiyon nga madalum nga mag-ugat sa masang mangunguma, mag-organisa kag magpahulag sa ila para sa ila mga gilayon kag malawigan nga benepisyo kag interes.

Nagapanawagan kami sa pumuluyo sang Panay nga aktibo nga magpasakop, pasangkaron kag padalumon ang suporta sa mga lehitimo nga demanda sang pumuluyo. Maisog nga batuan ang mga kontra-pumuluyo nga programa kag polisiya sang reaksyunaryo nga estado kag iduso ang makabilinggan nga mga pagbag-o kag reporma. Batuan ang terorismo sang reaksyunaryo nga estado paagi sa aktibo nga pag-uyat sang armas kag suportahan ang armado nga paghimakas sa tanan nga porma kag pamaagi. Nagapanawagan kami sa makibanwahanon nga pamatan-on nga magpasakop sa NPA kag makigbahin sa pagtukod sang mas masanag nga palaabuton para sa kaugalingon kag sa masunod nga henerasyon.

Dapat man naton lab-uton ang iban pa nga sandigan nga sektor kag alyado kag matipon ang nagakaigo nga pwersa batuk sa mga kontra-pumuluyo nga polisiya sang Marcos II nga rehimen nga nagaluhod sa mga dikta sang imperyalistang US kag China. Ipakigbato ang pungsudnon nga soberenya, suportahan ang lokal nga prodyuser kag depensahan ang aton sandigan nga kinamatarung.

Dapat matutom naton nga tun-an kag isapraktika ang mga gintudlo ni Jose Ma. Sison, ipopularisa ini asta sa sandigan nga lebel kag sundon ang walay-kutod nga dedikasyon, optimismo, determinasyon kag tuman kadalum nga hakos sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag sang rebolusyong Pilipino ni Ka Joma.

Saludo sa Partido Komunista ng Pilipinas!

Saludo sa aton dugganon nga lider Jose Ma. Sison kag tanan nga rebolusyonaryo nga martir kag baganihan!

Saludo sa pumuluyong Filipino!

Mabuhay ang Dungganon nga Lider kag Tagtukod Jose Ma. Sison! Pursigido nga Isulong ang Rebolusyon sa Kadalag-an!