Mensahe mula sa tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-TK na si Ka Eduardo Labrador para kay Josephine “Ka Sandy” Mendoza

Taas-kamao at taimtim na pagpupugay ang pinapaabot ng PKM-TK sa mahal na kasamang si Josephine “Ka Sandy” Mendoza. Hindi madaling tanggapin ang iyong pagkawala ngayong pumanaw ka na, mahal na kasama. Pero ito ang mapait na katotohanan, lahat tayo ay mamamatay, at ang iyong pagpanaw ay sing-bigat ng bundok ng Siera Madre.

Saksi ang masa sa mga teatro ng digma na napakatan mo, mga kasama sa mga sentrong bayan ng rehiyon na ginabayan mo, at ng mahal nating Partido Komunista ng Pilipinas na wala kang pag-iimbot at pagdadalawang isip na iniaalay ang nag-iisang buhay para sa rebolusyon hanggang sa pagtatagumpay nito. Kahit sa liko’t-ikid ng organisasyon ng Partido ay nanatili ka para tumugon sa anumang atas.

Nagluluksa ang buong rehiyon at kilusang magsasaka sa iyong pagpanaw mahal na kasama. Tinugaygayan at idinerehe mo ang demokratikong kilusang masa sa punong kabisera ng rehiyon, kasama ang sektor ng kilusang magsasaka sa mga pakikibakang masa laban sa mga nakaraang papet na rehimeng US-Arroyo hanggang sa pasista at berdugong rehimeng US-Duterte. Ito’y nasa pamumuno at pamamatnugot mo, mahal na Ka Sandy.

Sa apat na dekadang karanasan mo bilang proletaryo-rebolusyonayong lider at organisador ay di ka naging maramot na ibinabahagi sa iyong pinamumunuan ang pinakatumpak na atake at matalas na linya para iguhit ang kawastuhan ng pambansa-demokratikong linya, pangibabawan ang mga balakid at kalasin ang mga bara sa pagsusulong ng rebolusyonaryong gawain. Tila bukal na di ka matutuyuan ng ideyang-gabay na ipinupukol sa iyong pinamumunuan para papurulin ang atake ng kaaway sa pambansa demokratikong pwersa sa rehiyon.    Kahit sa mga personal na problemang bumabagabag sa mga kasama ay di ka rin kinakapos at nagkakait ng mga payo at gabay kung paano haharapin at pangibabawan ang mga suliranin.

Kaya matitiyak namin sa iyo, mahal na kasama, na ang debosyon, walang maliw at matibay mong pananalig sa kadakilaan at kawastuhan ng simulain ng Partido para sa samabayanang Pilipino ay magiging moog naming sandigan at inspirasyon para buong pagsisikap at pagpupunyagi na iaalay ang sarili at buhay kung kinakailangan para sa mas mataas na yugto ng digmang bayan at sa hinaharap na tagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Dakilain ang alala-ala ni Ka Sandy!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas at samabayanang lumalaban!

Kamtin ang mas mataas na yugto at ipagtagumpay ang pambansa demokratikong rebolusyon!

Mensahe mula sa tagapagsalita ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-TK na si Ka Eduardo Labrador para kay Josephine “Ka Sandy” Mendoza