Pinasasahol ng bulok na sistema ang epekto ng mga natural na sakuna

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nais palabasin ng rehimeng Marcos Jr. na wala itong papel sa nangyayaring tuluy-tuloy na pananalanta ng natural na sakuna at mga epekto ng pagbabago ng klima sa bansa. Na ang tangi nitong magagawa ay magbigay ng ayuda at sagipin ang mga binaha, ginuhuan ng lupa at iba pa. Ngunit ang totoo, ang maka-dayuhan at maka-kapitalistang patakaran sa ekonomya ng estadong kanyang kinakatawan ngayon ang matagal na panahon nang pumipinsala sa kalikasan at natural na rekurso ng bansa. Ito ang pangunahing ugat kung bakit malubha ang danyos na tinatamo ng bansa sa tuwing mayroong mga natural na kalamidad. Sa katunayan, ang neoliberal na patakarang ito at ang pandaigdigang sistemang kapitalista sa kabuuhan, ang mismong nasa likod sa mabilis na pagsahol ng klima at pagdami ng mga sakuna at kalamidad.

Labis-labis na ang masamang epekto sa sambayanan ng klimang sinira ng kasakiman at pagkauhaw sa yaman ng iilan. Ang paghahabol ng naghaharing-uri at mga dayuhang mamumuhunan sa supertubo ang nagtulak sa mas mabilis na pagkakalbo ng mga kabundukan, pagkasira ng mga daluyan ng tubig, pagka-uka ng lupa, labis-labis na basura at usok na mabilis na nagpapainit sa mundo at sanhi ng pagsulpot ng mga bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Ngayong 2023, ilang linggo nang tuluy-tuloy ang pag-ulan sa iba’t ibang bahagi ng bansa kabilang na ang Kabikulan. Umabot na sa 44 ang namatay kung saan 14 ang mula sa Bikol. Habang 11 ang sugatan at walo ang nawawala kabilang na ang dalawang mangingisda mula sa Catanduanes. Hindi bababa sa 521 tulay, eskwelahan at mga imprastruktura ang nawasak habang aabot na sa P1.6 bilyon ang danyos sa agrikultura.

Lubog na sa baha ang mga komunidad, nagiba ang mga tulay, binaha ang mga kalsada, gumuho ang mga lupa at nagkandatabunan ang mga kabahayan. Sa kanayunan, nagkandasira ang mga taniman, nagkandabulok ang mga pananim at maraming mga magsasaka ang lalo pang nabaon sa pagkakalugi at patung-patong na utang. Ilang linggo na ring hindi makapamalaot ang mga mangingisda dahil sa malalakas na alon at masungit na panahon. Samantala, sa mga kabayanan, ang maliliit na manininda ay hindi makapagpatuloy nang maayos sa kanilang kabuhayan, maraming mga manggagawa ang naaabala sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, naaantala ang transportasyon at araw-araw na galaw ng ekonomya.

Ang pinakamasaklaw at matagalang paraan upang maisalba ng mga Pilipino at ng buong sangkatauhan ang daigdig mula sa tuluyang pagkasira ay ang mapagpasyang pagtalikod sa mga neoliberal na patakaran at ang pagtatakwil sa sistemang monopolyo kapitalismo. Higit sa mga pagsisikap ng mga indibidwal at organisasyon na bawasan ang polusyon at i-preserba ang kalikasan, ang pinakaepektibong paraang magdadala ng pinakatumpak na solusyon ay ang aktibong pakikibaka upang tapusin ang pagkakasakmal ng iilang mga dambuhalang kapitalista sa yaman at rekurso ng kalikasan.

Sa kagyat na maaaring i-ambag ng masang Bikolano at sambayanang Pilipino sa ganitong tunguhin, hinihikayat ng NDF-Bikol ang lahat na maging bahagi ng kilusang masang lumalaban at nagtatakwil sa neoliberalismo. Singilin ang papet na rehimeng Marcos sa patuloy na pagpapakatuta sa interes ng naghaharing-uri at mga dayuhan. Lumahok sa mga rebolusyonaryong organisasyong tunay na nagtataguyod sa kapakanan ng kalikasan at nangangalaga sa kapakanan ng buong daigdig. Higit sa lahat, buong kapasyahang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan na siyang magiging pinakamalaking kontribusyon ng bansa sa pandaigdigang paglaban sa mapangwasak na sistemang monopolyo kapitalismo at magbibigay-daan para sa pagtatayo ng isang demokratikong gubyernong bayan na tunay na magpapahalaga at magtatatanggol sa kalikasan at mamamayan.

Pinasasahol ng bulok na sistema ang epekto ng mga natural na sakuna