Rebolusyong agraryo sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyong bayan, natatanging solusyon sa kawalan ng sariling lupa ng mga magsasaka sa Batangas at buong bansa

,

Ngayon Buwan ng mga Pesante, iginagawad natin ang pinakamataas na pagkilala at pagpupugay sa lahat ng magbubukid sa buong bayan–ang pangunahing pwersa sa produksyon! Ipinapaabot din natin ang Pulang pagsaludo sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma, at lahat ng kalahok sa demokratikong rebolusyong bayan na nagmula sa uring magsasaka. Kaalinsabay nito, ipinatatampok din natin ang daan-taong aping kalagayan ng mga magbubukid sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na bayan tulad ng Pilipinas na kinokontrol at ginagatasan ng mga imperyalistang bayan, hanggang sa kasalukuyan.

Lunod na nga sa kahirapan, higit pang inilulubog ng rehimeng US-Marcos II ang sambayanang Pilipino lalo na ang mga magsasaka sa kumunoy ng pagsasamantala. Imbis na ipamahagi sa mga magsasaka ang lupang matagal na nilang binubungkal at pinauunlad, isinusubo pa ito ng kasalukuyan at mga nagdaang rehimen sa pagmimina at mga dambuhalang proyektong sumisira sa kalikasan at sa    kabuhayan ng mga Batangueño.

Sa Kanlurang Batangas kung saan pagtatanim ng tubó ang pangunahing inaasahan ng mga magsasaka, nagsara noong Disyembre 2022 ang Central Azucarera de Don Pedro Inc. o CADPI na siyang pinakamalaking gilingan ng tubó sa probinsya at pangalawa naman sa buong Luzon. Dulot ng pagsasara, higit apat na daang libo o 400,000 metriko tonelada ng tubó ang nabulok at ikinalugi ng mga plantador.

Sa kasalukuyan, pinepeste na ang mga tubuhan ng mga kulisap mula sa mga taad (itinatanim na bahagi ng tubó) na galing sa Egypt. Palpak din sa pagpuksa ang pestisidyong galing sa Sugar Regulatory Administration dahil ito ay para sa ibang uri ng peste. Dulot ng mga krisis na ito, hindi lang mga plantador ng tubó kundi pati ang mga manggagawang bukid sa tubuhan ay lubhang naapektuhan. Sila ang mga maghuhurnal at mga maggagapak, walang sariling lupa at nagbebenta lamang ng kanilang lakas-paggawa kapalit ng kakarampot na bayad. Sila rin ang pinakamaraming bilang at pangunahing imbwelto sa produksyon ng tubó.

Pangangamkam at pagpapalit-gamit ng lupa naman ang laganap sa Silangang Batangas gaya ng pagtatayo ng San Juan Geothermal Power Plant na sasaklaw sa mga bayan ng San Juan, Rosario, Taysan, at Lobo. Talamak din ang mga proyektong mapanira sa kalikasan tulad ng operasyong pagmimina ng Bluebird Ventures Inc. na pipinsala sa mga kabundukan ng Lobo.

Hinahagupit na nga ng kawalan ng lupa at krisis sa pagkain at kabuhayan, binubusabos pa ng mga pasistang tropa ng 59th Infantry Battalion at kapulisan ang mga magbubukid ng ating probinsya. Walang habas na nanghihimasok sa mga komunidad ang mga ito upang bantayan at agarang masupil ang anumang porma ng makatarungang pakikibaka na uusbong sa mga magbubukid. Ang isa sa kongkretong halimbawa nito ay ang ilang-araw na pagkakampo, pananakot, at panghaharas ng 59th IBPA sa mga residente at lider-magsasaka sa komunidad ng mga magtutubó sa Brgy. Putol sa bayan ng Tuy na nananawagan ng ayuda sa gubyerno. Liban pa dito, dahil sa kanilang puspusang pananawagan sa gubyerno ay idinidiin din sila ng 59th IBPA bilang mga tagasuporta ng BHB, nang sa gayo’y mabigyang-katuwiran ng mga ito ang kanilang panghaharas sa mga residente. Ang iba pang halimbawa ay ang pagpaslang ng parehong yunit ng militar sa 9-anyos na si Kyllene Casao at sa magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno, ang walang habas na pagpapaputok ng mga militar sa mga nakasalubong nilang magsasaka habang nag-ooperasyon sa bayan ng Lobo, ang pagkakampo sa mga barangay hall, eskwelahan, komunidad, at napakarami pang ibang paglabag sa karapatang tao.

Lalong naisisiwalat ang katotohanang ang AFP-PNP at ang buong estado mismo ay walang iba kundi tuta at instrumento ng naghaharing uring panginoong may lupa at malaking burgesya-komprador. Sa bawat aksyon ng mga mamamayan para sa pagbabago ay ang agarang reaksyon ng estado at ng pasistang hukbo para supilin ito. Hinding hindi maaasahan ang anumang sangay ng reaksyunaryong gubyerno sa paglutas ng mga pundamental na suliraning panlipunan, sapagkat ito ay papet na estado ng malakolonyal at malapyudal na lipunan na kinokontrol ng imperyalismong Estados Unidos.

Sa ilalim ng programa ng Partido Komunista ng Pilipinas, isinusulong sa kanayunan pangunahin ng rebolusyonaryong magsasaka katuwang ang Bagong Hukbong Bayan ang rebolusyong agraryo o RA na mayor na nilalaman ng demokratikong rebolusyong bayan. Dito ay hakbang-hakbang na binabago ang kalagayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang relasyon sa produksyon. Minimum na reporma sa lupa ng Partido ang pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapataas ng sahod ng manggagawang bukid, pagpawi sa usura o pautang na may napakataas na interes, pagpawi sa pang-aalila at iba pang porma ng pagsasamantala ng panginoong may lupa sa magsasaka. Maksimum na reporma naman sa lupa ang kumpiskasyon nito mula sa despotikong panginoong may lupa at pamamahagi nito ng libre sa masang magbubukid. Ang mga ito ay malaon nang isinasagawa sa kanayunan at lubusang sinusuportahan ng masang magbubukid hanggang kasalukuyan.

Binubuklod ang mga magsasaka sa rebolusyonaryong organisasyong Pambansang Katipunan ng Magbubukid para katawanin ang interes ng magsasaka sa lupa at isulong ang pakikibaka. Itinatatag ang mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika (OKP) bilang binhi ng demokratikong gubyernong bayan. May boses ang mga magsasaka sa mga OKP sa pamamagitan ng PKM para sa paggugubyerno ng kanilang sarili. Kaalinsabay itong pinalalakas sa isinusulong na armadong pakikibaka at RA.

Walang iba, kundi armadong rebolusyon ng mga mamamayan pangunahin ng uring manggagawa at magsasaka kaisa ang iba pang demokratikong pwersa, ang magpapabagsak sa nabubulok na sistema at magtatayo ng panibagong maunlad at makamasang kaayusan na pinamumunuan at pinatatakbo ng mga mamamayan. Bilang pinakamalawak na bahagi ng populasyon ng bansang malapyudal, napakalaki ng tungkulin ng bawat Pilipinong magsasaka bilang pangunahing pwersa sa pagtatagumpay ng digmang bayan, na sa pangunahi’y digmang magsasaka.

Tinatawagan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Batangas ang lahat ng magsasaka sa probinsya upang nagkakaisang isulong ang lahat ng anyo ng pakikibaka, pangunahin ang armadong pakikibaka upang ipaglaban ang karapatan sa lupa at kabuhayan at ilantad ang kahungkagan ng reaksyunaryong gubyerno.

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo sa lahat ng martir ng kilusang magbubukid! Magsasaka, bawiin ang lupang kinamkam ng uring mapagsamantala! Pyudalismo, wakasan na! Kasabay nito ibagsak ang salot na imperyalismong US at burukrata-kapitalismo!

MAGBUBUKID, SAMPA NA SA BAGONG HUKBONG BAYAN!###

Rebolusyong agraryo sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyong bayan, natatanging solusyon sa kawalan ng sariling lupa ng mga magsasaka sa Batangas at buong bansa