Palaparon kag pabaskugon ang kahublagan mamumugon kag mga paghimakas nga unyon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa tunga sang nagatibusok nga pangabuhian sang masang anakbalhas, labing ginakinahanglan nga maghulag ang masang mamumugon sa unahan sang mga panghimakas sang banwa para isulong ang interes, kaayuhan kag mga handum sang pumuluyo. Dapat isentro sang Partido Komunista ng Pilipinas ang iya atensyon kag kusog para bungkagon ang mga sablag nga nagaupang sa pasulong nga pagmartsa sang masang mamumugon para ululupod nga batuan ang nagasingki nga pagpanghimulos kag pagpang-ulipon, kag pasistang pagpamigos.

Dapat magbalik-tan-aw sa kasaysayan sang kahublagan pangabudlay, halin sa pagtuhaw kag pag-umpisa nga pagsulong sa unang bahin sang ika-20 siglo, tubtob paglambo kag labing paglapnag sa masunod nga mga dekada, agud makuhaan sang inspirasyon kag mga leksyon para gamiton nga ubay sa pagsulong sa subong nga panahon.

Bisan wala pa sang mga daku nga empresa, ginpakita sang sadto lamharon nga sahing mamumugon sa Pilipinas—mga trabahador sa imprenta, asukarera, pabrika sang sigarilyo, mga sastre, sapatero, karpintero, barbero kag iban pa—ang determinasyon nga maghiliusa kag pangapinan ang interes sang mga anakbalhas kag sang bilog nga banwa. Nag-ilig sa ila pila ka gatos nga mga gremyo, asosasyon kag unyon ang ila gahum pangkatilingban kag pangpulitika nga nagporma sa malaparan nga welga, pangkabilugan nga pag-alsa kag pagbuhos sa kalsada sang ginatus-gatos ka libo nga pumuluyo.

Sa paglapad sang kolonyal kag neoliberal nga komersyo, kag operasyon sa mga minahan kag mga plantasyon, pagmanupaktura, pag-asembol kag pag-impake nga ginapanag-iyahan sang mga daku nga burgesya kumprador kag asendero, nagdaku ang numero sang mga mamumugon sa Pilipinas, kag katuwang sini, ang ila mga unyon kag kolektibong kusog. Naglupok ang mga paghimakas pang-ekonomya kag pangpulitika sang militante nga kahublagan mamumugon sang dekada 1930, sa katapusan sang dekada 1960 kag umpisa sang dekada 1970, kag sa unang tunga kag katapusan nga bahin sang dekada 1980, bisan sa atubang sang pasistang pagpang-ipit kag pagpamigos.

Halin dekada 1990, naggamay ang porsyento sang mga mamumugon nga may unyon kag numero sang welga. Nagsingki ang mga neoliberal nga pagpang-atake sa kahublagan pangabudlay nga ginakinaiyahan sang lapnagon nga masaker sa regular nga trabaho, “no union, no strike policy” sa mga engklabo kag export processing zone (umpisa pa dekada 1970), kag sang todo kag sistematiko nga “pleksibilisasyon” (kontraktwalisasyon, “two-tier wage system”, “compressed work week” kag pareho sini) labi pa sa dekada 1990.

Sa pihak sang paborableng sitwasyon para sa malaparan nga pagpukaw kag pagpahulag, sa pangkabilugan, wala nakabwelo, kundi nagluya kag nag-atras, ang kahublagang unyon kag mga paghimakas mamumugon sa nagtaliwan nga tatlong dekada. Ginhalitan kag ginpaluya ini sang mga wala sa lugar nga gasgasan nga welga kag inaway (sa duso sang insureksyunismong urban) kag ang sa pihak nga dagway sang ligalismo, repormismo, ekonomismo, kolaborasyunismo, lakip na ang korapsyon sa kahublagang unyon. Nagsampaw diri ang pasistang pagpamigos sa mga unyon kag welga.

Ginsaway kag ginsikway ang mga pagsayup nga ini sa panahon sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong. Agud sige-sige nga magsulong, kinahanglan lubos nga utdon ang mga ikog sini kag pahugton ang uyat sa mga basehang prinsipyo.

Nakabase ang kusog sang mga mamumugon sa kadakuon kag kadamuon sang mga unyon. Unyon ang armas sang mga mamumugon para pangapinan ang ila interes sa atubang sang kapitalista. Tanan nga mga kinamatarung nga ginaangkon sang mga mamumugon—mas mataas nga suhol, kaluwasan kag kaseguruhan sa trabaho—naangkon indi bangud sa pagtigayon o kaayo sang buot sang mga kapitalista, kundi napadaog sa mabudlay, kag masami kabuhi-kag-kamatayon nga mga paghimakas unyon. Ano man nga tion nga magluya o mabungkag ang unyon, ang mga kinamatarung kag benepisyo nga napadaog sang mga mamumugon pagabawion kag idingot sang mga dalok-sa-ganansya nga kapitalista.

Kinahanglan padamuon kag pabaskugon ang mga unyon. Dapat ini nga tukuron sa pinakamadamo nga numero sang ulubrahan, labi na sa mga empresa nga may mataas nga konsentrasyon sang mga mamumugon, lakip ang mga ara sa engklabo sa pabrika kon sa diin pinakamabaskog ang pagpamigos kag pagpanghimulos. Dapat lab-uton ang mga mamumugon sa nagkalainlain nga sentrong syudad sa bilog nga pungsod. Dapat pangibabawan ang tanan nga sablag sa pag-unyon, lakip ang ginpapanaog nga talaksan ligal nga nagalimita sang katapuan sang unyon sa mga regular nga mamumugon. Hugpungon kag pahulagon ang tanan nga mamumugon sa mga unyon, asosasyon sang mga kontraktwal kag iban pang porma sang asosasyon.

Sa pagtibusok sang ekonomya kag pangabuhian, napanahon kag kinahanglan nga iduso ang isa ka lapnagon nga kahublagan sa pag-organisa kag paghimakas mamumugon para ipakigbato ang pagpataas sang suhol kag pagpaayo sa mga kundisyon sa pangabudlay. Himuon ang lapnagon nga kampanya sa propaganda kag edukasyon. Maisog, makahason kag matinugahon nga tukuron, papagsikon kag pabaskugon ang mga unyon kag nagkalainlain nga porma sang asosasyon sang mamumugon. Agumon ang pila ka pilo nga pagbaskog sang kahublagan unyon sa isa ka natalana nga panahon.

Yabi ang papel sang kahublagang mamumugon sa pagpasulong sang lapnagon nga kahublagang masa sa kasyudaran. Ang malaparan nga paghulag sang mga mamumugon mapag-on nga angklahan para sa malaparan nga pagtukod sang mga asosasyon, gremyo kag iban pang tipo sang asosasyon sang nagkalainlain nga demokratikong sahi kag sektor, para pangapinan ang tagsa-tagsa nila ka interes kag kaayuhan.

Halin sa ila mga pabrika, dapat pahulagon ang mga mamumugon sa kalsada para ipakita ang ila kusog sa pagpakigbato sa interes sang bug-os nga sahi kag bug-os nga banwa. Sa sini, ang mga unyon nagaserbi indi na lang sa interes sang mga mamumugon sa isa ka pabrika, kundi nagaserbi nga organisasyon para sa ila pag-entra sa mga paghimakas pangkatilingban. Labaw sa tanan, dapat muklat nga iangot sang kahublagan mamumugon ang kaugalingon sini sa mga paghimakas sang masang mangunguma sa kaumhan batuk sa pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos kag pasistang pagpamigos.

Dapat lubos nga maghulag ang mga kadre kag katapu sang Partido agud magserbi nga tago nga salsalon nga taludtod sang kahublagan mamumugon. Dapat sila nga magserbi nga modelo sang disiplina, kapagsik, wala kakapoy, kaisog, determinasyon kag rebolusyonaryong optimismo. Dapat ara sa unahan sila sang masang mamumugon sa pagmartsa sa kalsada, kag sa pagbaktas sa dalan padulong sa kaumhan agud magserbi nga mga hangaway kag kumander sang hangaway sang banwa.

Dapat pataason ang pangpulitika kag makasahing kamuklatan sang mga mamumugon kag itudlo ang ila nagapamuno nga papel sa rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya, kag sosyalista nga buasdamlag.

Palaparon kag pabaskugon ang kahublagan mamumugon kag mga paghimakas nga unyon