Palapdon ug pakusgon ang kalihukan sa mamumuo ug mga pakigbisog sa unyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Taliwala sa mitiurok nga panginabuhi sa masang kabus, labaw nga gikinahanglang molihok ang masang mamumuo aron pangunahan ang mga pakigbisog sa katawhan aron iasdang ang interes, kaayuhan ug mga pangayo sa katawhan. Kinahanglang ipunting sa Partido Komunista ng Pilipinas ang iyang pagtagad ug kusog aron langkaton ang mga babag sa pagmartsa pasulong sa masang mamumuo aron hiniusang batukan ang nagkagrabeng pagpahimulos ug pagpangdaugdaug, ug pasistang pagpanumpo.

Kinahanglang dumdumon ang kasaysayan sa kalihukan sa mamumuo, gikan sa pagtumaw ug pasiunang pag-abante sa unang bahin sa ika-20 siglo, hangtud pag-uswag ug dugang pagkaylap sa misunod nga mga dekada, aron kutluan og inspirasyon ug mga pagtulun-an aron gamitong giya sa pag-asdang sa kasamtangang panahon.

Bisan niadtong wala pay dagkung empresa, gipakita sa kanhing linghod pang hut-ong mamumuo sa Pilipinas—mga trabahador sa imprenta, asukarera, pabrika sa sigarilyo, mga sastre, sapatero, karpintero, barbero ug uban pa—ang determinasyong maghiusa ug depensahan ang interes sa mga naghago ug sa tibuok katawhan. Midaloy sa ilang gatusan ka mga kapunungan, kahugpungan ug unyon ang ilang katilingbanon ug pulitikanhong gahum nga nahimugso sa lapad nga mga welga, pangkinatibuk-ang pag-alsa ug pagdagsa sa kadalanan sa gatusan ka libong katawhan.

Sa paglapad sa patigayong kolonyal ug neokolonyal, ug operasyon sa mga minahan ug mga plantasyon, pagmanupaktura, pag-asembol ug pag-impake nga gipanag-iyahan sa dagkung burgesyang kumprador ug asendero, midaku ang ihap sa mga mamumuo sa Pilipinas, ug kadungan niini, ang ilang mga unyon ug kolektibong kusog. Miulbo ang mga ekonomikanhon ug pulitikanhong pakigbisog sa militanteng kalihukan sa mamumuo niadtong dekada 1930, sa katapusan sa dekada 1960 ug pagsugod sa dekada 1970, ug sa unang katunga ug katapusang bahin sa dekada 1980, bisan atubangan sa pasistang pagpamig-ot ug pagpanumpo.

Gikan dekada 1990, migamay ang porsyento sa mga mamumuong adunay unyon ug gidaghanon sa welgang nalunsad. Migrabe ang mga neoliberal nga atake sa kalihukan sa mamumuo nga nabantog sa lapad nga masaker sa regular nga trabaho, “no union, no strike policy” sa mga engklabo ug export processing zone (gikan pa dekada 1970), ug sa todo ug sistematikong “pleksibilisasyon” (kontraktwalisasyon, “two-tier wage system,” “compressed work week” ug uban pang susama niini) ilabina sa dekada 1990.

Luyo sa paborableng sitwasyon alang sa malukpanong pagpukaw ug pagpalihok, sa kinatibuk-an, wala nakabwelo, mihinay ug miatras pa hinuon ang kalihukang unyon ug mga pakigbisog sa mamumuo sa miaging tulo ka dekada. Gibungkag ug gipahuyang kini sa mga wala sa lugar nga gasgas nga welga ug panagsangka (nga gitukmod sa insureksyunismo sa kasyudaran) ug ang pikas dagway niini nga ligalismo, repormismo, ekonomismo, kolaborasyunismo, lakip bisan korapsyon sa kalihukang unyon. Misapaw dinhi ang pasistang pagpanumpo sa mga unyon ug welga.

Gipuna ug gitul-id ang maong mga kasaypanan sa panahon sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id. Aron padayon nga makaabante, kinahanglang hingpit nga putlon ang mga ikog niini ug pahugton ang paggunit sa mga batakang prinsipyo.

Nakabase ang kusog sa mga mamumuo sa gidak-on ug gidaghanon sa mga unyon. Unyon ang armas sa mga mamumuo aron mapanalipdan ang ilang kaayuhan atubangan sa kapitalista. Ang tanang katungod nga natagamtam sa mga mamumuo—mas taas nga suhulan, kaluwasan ug kaseguruhan sa trabaho—nakab-ot dili tungod sa kaugalingong kabubut-on o kamaluluy-on sa mga kapitalista, kundili sa lisud, ug sagad kinabuhi-ug-kamatayon nga mga pakigbisog sa unyon. Sa matag higayon nga mohuyang o mabungkag ang unyon, ang mga katungod ug benepisyong napadaug sa mga mamumuo pagabawion ug ihikaw sa mga kapitalistang hakog-sa-ganansya.

Kinahanglang padaghanon ug pakusgon ang mga unyon. Kinahanglan kining tukuron sa pinakadaghang ihap sa pabrika, ilabina sa dagkung empresang adunay taas nga konsentrasyon sa mga mamumuo, lakip ang mga anaa sa engklabo sa pamuo kung asa labing grabe ang pagpanumpo ug pagpahimulos. Kinahanglang abton ang mga mamumuo sa lain-laing sentrong syudad sa tibuok nasud. Kinahanglang patigbabawan ang tanang babag sa pag-unyon, lakip ang gipahamtang nga ligal nga sukdanan nga naglimita sa ihap sa myembro sa unyon sa mga regular nga mamumuo. Hiusahon ug palihukon ang tanang mamumuo sa mga unyon, asosasyon sa mga kontraktwal ug uban pang porma sa kahugpungan.

Sa pagtiurok sa ekonomiya ug panginabuhi, tukma sa panahon ug kinahanglang iduso ang usa ka malukpanong kalihukan sa pag-organisa ug pakigbisog sa mamumuo aron ipanghingusog ang pagpataas sa suhulan ug pagpahapsay sa mga kundisyon sa pamuo. Ilunsad ang malukpanong kampanya sa propaganda ug edukasyon. Maisugon, mapangahason ug mamugnaong tukuron, palagsikon ug pakusgon ang mga unyon ug lain-laing porma sa kahugpungang mamumuo. Kab-oton ang makapila ka pilo nga pagkusog sa kalihukang unyon sa usa ka takdang panahon.

Yawe ang papel sa kalihukan sa mamumuo sa pagpaasdang sa malukpanong kalihukang masa sa kasyudaran. Ang malukpanong protesta sa mga mamumuo usa ka lig-on nga angklahan alang sa malukpanong pagtukod og mga kahugpungan, gremyo ug uban pang tipo sa asosasyon sa lain-laing demokratikong hut-ong ug sektor, aron panalipdan ang tagsatagsa nilang interes ug kaayuhan.

Gikan sa ilang mga pabrika, kinahanglang palihukon ang mga mamumuo sa kadalanan aron ipakita ang ilang kusog sa pakigbisog alang sa interes sa tibuok hut-ong ug katawhan. Sa ingon, ang mga unyon nag-alagad dili na lang sa interes sa mga mamumuo sa usa ka pabrika, kundili nagsilbing organisasyon alang sa ilang pagsalmot sa mga katilingbanong pakigbisog. Labaw sa tanan, kinahanglang matngon nga isumpay sa kalihukan sa mamumuo ang kaugalingon niini sa mga pakigbisog sa masang mag-uuma sa kabanikanhan batok sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos ug pasistang pagpangdaugdaug.

Kinahanglang kusganong molihok ang mga kadre ug myembro sa Partido aron magsilbing tago nga lig-ong dugukan sa kalihukan sa mamumuo. Kinahanglan silang magsilbing sumbanan sa disiplina, kadasig, kawalay-kapuul, kaisog, determinasyon ug rebolusyonaryong optimismo. Kinahanglang anaa sila sa unahan sa masang mamumuo sa pagmartsa sa kadalanan, ug sa pagbaktas sa dalan padulong sa kabanikanhan aron magsilbing mga manggugubat ug kumander sa hukbong bayan.

Kinahanglang ipataas ang pulitikanhon ug makihut-ong nga kahimatngon sa mga mamumuo ug itudlo ang ilang papel sa pagpangulo sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan ug demokrasya, ug sosyalistang kaugmaon.

Palapdon ug pakusgon ang kalihukan sa mamumuo ug mga pakigbisog sa unyon