Batukan ang interbensyong militar ug nagkakusog nga pagpanghulhog sa US og gyera

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Labaw nga nabutyag ang mini nga kaugalingnan sa Pilipinas atubangan sa nagkakusog nga interbensyong militar sa imperyalismong US. Estratehikong tumong sa US ang pahugton ang dominasyon ug kontrol sa nasud ug gamiton kining lunsaranan sa pagpanghagit og gyera sa karibal nga imperyalistang China sa Asia-Pacific.

Adunay duha ka tataw nga aspeto karon ang nagkakusog nga interbensyong militar sa US sa Pilipinas: una, ang pagtukmod niining pakusgon ang presensya sa mga tropang Amerikano ug pagpwesto sa mga himan militar aron gamiton ang nasud isip base o outpost sa militar, kasumpay sa kutay sa mga base militar niini sa Asia-Pacific; ug ikaduha, ang pagpadaku niini sa ayudang militar sa gipakusog nga gyera sa pagpanumpo batok sa mga pwersang rebolusyonaryo ug progresibo nga nagbandira sa pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan.

Niining duha ka aspeto, ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang nag-unang instrumento sa US. Kini ang haligi sa dominasyon ug interbensyon sa US sa Pilipinas. Gitukod, gihulma ug gibansay ang AFP subay sa doktrina sa imperyalismong US ug sa sugod pa lang ginagamit na aron ipabilin ang neokolonyal nga estado sa nasud. Sa milabayng mga dekada, gipabilin kining nakasandig sa ayuda ug payong sa militar sa US, dili makabarog sa kaugalingon ug walay kapasidad nga depensahan ang teritoryo sa nasud, ilabina atubangan sa agresyon sa China.

Gipatataw sa bag-ohay lang nga pagbisita ni US Vice President Kamala Harris ang mini nga kaugalingnan sa nasud. Gigamit niya ang pagsalig sa AFP ug sa rehimeng Marcos sa ayuda sa US aron pagawason nga kinahanglan ang presensyang militar sa US sa Pilipinas aron depensahan kini batok sa mga hulga sa China. Gigamit usab ni Harris ang pagbisita aron iduso ang paggamit sa enerhiyang nukleyar nga pagapahimuslan sa mga kapitalistang Amerikano ug labawng maglumos sa Pilipinas sa langyawng pautang.

Kadungan niini, gigamit ni Harris ang Pilipinas, ilabina dihang miadto siya sa Palawan, pinakaduul sa mga pasilidad militar sa China nga langkub sa teritoryong pangdagat sa Pilipinas, aron painiton ang tensyon sa China nga iyang gisaway sa “iresponsableng lihok” sa South China Sea.

Giduso ni Harris ang gipangayo sa US nga dugang lima ka lugar aron magtukod og mga pasilidad sa US ilalum sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Sa kasamtangan, aduna nay mga pasilidad militar ang US sulod sa mga kampo sa AFP sa Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan ug sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu.

Dihadiha dayon nga giuyunan sa rehimeng Marcos ang pangayo sa US dihang gianunsyo sa AFP nga pabor kining iabli ang mga kampo niini sa duha ka lugar sa Cagayan, ug tig-usa sa Palawan, Zambales ug Isabela, mga lugar nga yawe sa estratehiya Sa US nga kontrahon ang pagkusog ug paglapad sa kusog militar sa China. Tin-aw nga gustong lukupon sa US sa mga pasilidad militar ang nasud. Direktang ginapapha niini ang makasaysayanong pakigbisog ug kadaugan sa katawhang Pilipino sa pagpalagpot sa mga base militar sa US.

Ang pagbisita ni Harris kabahin sa makanunayon nga pagpakusog sa US sa armadong tensyon sa Asia-Pacific. Ayha mianhi sa Pilipinas, miadto usa si Harris sa Japan ug South Korea, aron magpapagawal sa kusog militar sa mga baseng militar sa US sa maong mga nasud, nga gitugbangan dayon sa China ug North Korea sa kaugalingon pakitang-gilas. Pipila ka bulan lang ang milabay dihang miadto si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan aron ipadangat nga “depensahan kini sa US” butang nga direktang tamparus sa China ug sa dugay nang pag-ila sa palisiyang “One China.”

Ang pagpainit sa US sa sitwasyong militar sa Asia-Pacific kasumpay usab sa padayon nga pagsugnod niini ug sa alyansang NATO (North Atlantic Treaty Organization) sa gyera sa Ukraine batok sa Russia. Gani, sa duso sa US, nagpagawas na usab ang NATO (nga nakasentro nag-una sa Europe) sa baruganang anti-China. Sobra-sobrang ganansya ang ginakawkaw sa dagkung kapitalista sa industriyang militar sa US ug mga alyado niining nasud sa padayon nga pagpanulsul niini og gyera ug pagbaligya og mga armas.

Aron dugang pakusgon ang gahum niini sa Pilipinas, padayon usab nga ginahatagan sa US og ayuda ang AFP aron sumpuon ang mga rebolusyonaryo ug patriyotikong pwersa nga supak sa dominasyon ug kontrol sa imperyalismong US sa nasud. Ginatambagan, ginabansay, ginapondohan ug ginaarmasan sa US ang AFP aron ipatuman ang brutal nga gyerang kontra-insurhensiya batok sa katawhang Pilipino ug sa ilang mga rebolusyonaryong pwersa.

Subsub karon ang malukpanong pagpahamtang og terorismo sa estado sa tibuok nasud sa dagway sa mga pagmasaker ug pagpatay, pagtortyur ug pagpriso sa mga gidudahang tigsuporta sa Bagong Hukbong Bayan. Naghakop sa dakung ganansya ang mga kapitalista sa pagsuplay sa US og mga drone, eroplano ug kanyon aron ipatuman ang pagpamomba sa mga komunidad, umahan ug kalasangan. Pinaagi sa AFP ug sa pasistang NTF-Elcac, ug sa pipila ka higayon, sa direktang interbensyon sa mga operasyon, subling ginapatuman sa US ang mga taktika sa malukpanong terorismo nga gigamit niini sa pakyas nga gyera sa Vietnam. Gigamit ang Anti-Terror Law (nakapadron sa “gyera kontra terorismo” sa US) aron sumpuon ang mga pwersang patriyotiko ug progresibo, ug babagan ang panaghisgot kalinaw.

Dayag ang responsibilidad sa imperyalismong US sa grabeng paglapas sa tawhanong katungod ug krimen sa gubat sa AFP. Duguan ang kamot sa US, ni Marcos ug sa AFP sa walay puas nga pasistang atake batok sa katawhang Pilipino. Kinahanglan silang singlon ug pabayaron.

Ang nagpadayon nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista, partikular na ang subling pagtiurok sa ekonomiya sa US, labaw nga magtukmod niini nga pahugton ang hegemonya ug kontrol sa mga nasud ug rehiyon nga kakuhaan sa mga natural nga mga rekurso, ug ginabubuan og sobrang kapital ug mga estratehikong ruta sa internasyunal nga patigayon. Lakip dinhi ang kontrol sa imperyalismong US sa Pilipinas.

Kinahanglang batukan sa katawhang Pilipino ang interbensyong militar sa US, pagpanulsul og inter-imperyalistang gubat, ug pagsugnod og pasistang terorismo sa nasud. Kinahanglang ibasura ang mga kasabutan nga naghikot sa Pilipinas sa US ug naghatag sa tropang Amerikano og sobrang katungod aron gamiton ang nasud sa ilang estratehikong interes. Kinahanglang makighiusa ang mga Pilipino sa mga katawhan sa lain-laing bahin sa kalibutan batok sa imperyalismo ug imperyalistang gyera.

Kinahanglang makigbisog ang katawhang Pilipino aron tapuson ang paghari sa imperyalismong US sa militar, ekonomiya, pulitika ug kultura sa Pilipinas. Kini ang yawe sa pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya.

Batukan ang interbensyong militar ug nagkakusog nga pagpanghulhog sa US og gyera