Tutulan ang panghihimasok militar at tumitinding pang-uupat ng gera ng US

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Lalong nalalantad ang huwad na kasarinlan ng Pilipinas sa harap ng lumalakas na panghihimasok militar ng imperyalismong US. Estratehikong layunin ng US ang pahigpitin ang dominasyon at kontrol sa bansa at gamitin itong lunsaran ng pang-uupat ng gera sa karibal na imperyalistang China sa Asia-Pacific.

May dalawang tampok na aspeto ngayon ang tumitinding panghihimasok militar ng US sa Pilipinas: una, ang pagtutulak nitong palakasin ang presensya ng mga tropang Amerikano at pagpupwesto ng mga sandatang militar upang gamitin ang bansa na base o outpost ng militar, karugtong ng lambat ng mga base militar nito sa Asia-Pacific; at ikalawa, ang pagpapalaki nito ng ayudang militar sa pinaiigting na gerang panunupil laban sa mga pwersang rebolusyonaryo at progresibo na nagbabandila ng pakikibaka para sa pambansang kalayaan.

Sa dalawang aspetong ito, ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pangunahing instrumento ng US. Ito ang haligi ng dominasyon at panghihimasok ng US sa Pilipinas. Ang AFP ay binuo, hinulma at sinanay alinsunod sa doktrina ng imperyalismong US at mula’t sapul ay ginagamit para panatilihin ang neokolonyal na estado sa bansa. Sa nagdaang mga dekada, pinanatili itong nakatali sa ayuda at payong ng militar ng US, hindi nakatitindig sa sariling paa at walang kakayahang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laluna sa harap ng agresyong China.

Pinatampok ng kamakailang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris ang huwad na kasarinlan ng bansa. Ginamit niya ang pagiging palaasa ng AFP at ng rehimeng Marcos sa ayuda ng US para palabasin na kailangan ang presensyang militar ng US sa Pilipinas para ipagtanggol ito laban sa mga banta ng China. Ginamit din ni Harris ang pagbisita upang itulak ang paggamit ng enerhiyang nukleyar na pakikinabangan ng mga kapitalistang Amerikano at lalong maglulubog sa Pilipinas sa dayuhang pautang.

Kasabay nito, ginamit ni Harris ang Pilipinas, laluna nang nagtungo siya sa Palawan, pinakamalapit sa mga pasilidad militar ng China na nasa saklaw ng teritoryong pandagat ng Pilipinas, para painitin ang tensyon sa China na tinuligsa niya sa “iresponsableng kilos” sa South China Sea.

Itinulak ni Harris ang hinihingi ng US na karagdagang limang lugar para magtayo ng mga pasilidad ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Sa kasalukuyan, mayroon nang mga pasilidad militar ang US sa loob ng mga kampo ng AFP sa Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu.

Kaagad naman pinaunlakan ng rehimeng Marcos ang hinihingi ng US nang ianunsyo ng AFP na pabor itong ibukas ang mga kampo nito sa dalawang lugar sa Cagayan, at tig-isa sa Palawan, Zambales at Isabela, mga lugar na susi sa estratehiya ng US na kontrahin ang paglakas at paglawak ng lakas militar ng China. Malinaw na gustong tatadtarin ng US ng mga pasilidad militar ang bansa. Tahasang binubura ang pangkasaysayang pakikibaka at tagumpay ng sambayanang Pilipino sa pagpapatalsik sa mga base militar ng US.

Ang pagbisita ni Harris ay bahagi ng tuluy-tuloy na pagpapakulo ng US sa armadong tensyon sa Asia-Pacific. Bago sa Pilipinas, nagtungo rin si Harris sa Japan at South Korea, para magpasiklab ng lakas militar sa mga baseng militar ng US sa mga bansang iyon, na sinagot naman kapwa ng China at North Korea ng sariling pagpapakitang-gilas. Ilang buwan lang ang nakaraan nang nagtungo si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan para sabihing ito’y “dedepensahan ng US” na tuwirang sampal sa China at sa matagal nang pagkilala sa patakarang “One China.”

Ang pagpapainit ng US ng sitwasyong militar sa Asia-Pacific ay karugtong din ng tuluy-tuloy na paggatong nito at ng alyansang NATO (North Atlantic Treaty Organization) ng gera sa Ukraine laban sa Russia. Katunayan, sa tulak ng US, naglabas na rin ang NATO (na nakasentro pangunahin sa Europe) ng paninindigang anti-China. Sobra-sobrang tubo ang kinakamkam ng malalaking kapitalista sa industriyang militar ng US at mga alyado nitong bansa sa tuluy-tuloy na pang-uupat nito ng gera at pagbebenta ng mga armas.

Upang ibayong palakasin ang kapangyarihan nito sa Pilipinas, tuluy-tuloy rin na binibigyan ng US ng ayuda ang AFP para sa pagsupil sa mga rebolusyonaryo at patriyotikong pwersang tutol sa dominasyon at kontrol ng imperyalismong US sa bansa. Pinapayuhan, sinasanay, pinopondohan at inaarmasan ng US ang AFP para isagawa ang brutal na gerang kontra-insurhensya laban sa sambayanang Pilipino at sa kanilang mga rebolusyonaryong pwersa.

Todo-larga ngayon ang malawakang paghahasik ng terorismo ng estado sa buong bansa sa anyo ng mga pagmasaker at pagpatay, pagtortyur at pagkukulong sa mga pinaghihinalaang sumusuporta sa Bagong Hukbong Bayan. Nagkakamal ng limpak-limpak na tubo ang mga kapitalista sa pagsuplay ng US ng mga drone, eroplano at kanyon para isagawa ang pambobomba sa mga komunidad, bukid at kagubatan. Sa pamamagitan ng AFP at ng pasistang NTF-Elcac, at sa ilang pagkakatao’y sa tuwirang panghihimasok sa mga operasyon, muling ipinatutupad ng US ang mga taktika ng malawakang terorismo na ginamit nito sa bigong gera sa Vietnam. Ginagamit ang Anti-Terror Law (nakapadron sa mapanghimasok na “gera kontra terorismo” ng US) para gupuin ang mga pwersang patriyotiko at progresibo, at hadlangan ang usapang pangkapayapaan.

Tuwiran ang responsibilidad ng imperyalismong US sa malalalang paglabag sa karapatang-tao at krimen sa digma ng AFP. Duguan ang kamay ng US, ni Marcos at ng AFP sa walang-pakundangang pasistang paninibasib laban sa sambayanang Pilipino. Dapat silang singilin at pagbayarin.

Ang nagpapatuloy na krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, partikular na ang muling pagsadsad sa resesyon ng ekonomya ng US, ay lalong magtutulak dito na pahigpitin ang hegemonya at kontrol nito sa mga bansa at rehiyong pinagkukunan ng mga likas na rekurso, pinaglalagakan ng sobrang kapital at mga estratehikong ruta sa internasyunal na kalakalan. Kabilang dito ang kontrol ng imperyalismong US sa Pilipinas.

Dapat labanan ng sambayanang Pilipino ang panghihimasok militar ng US, panunulsol ng inter-imperyalistang gera, at panggagatong ng pasistang terorismo sa bansa. Dapat ipabasura ang mga kasunduang nagtatali ng Pilipinas sa US at nagbibigay sa mga tropang Amerikano ng labis na karapatan para gamitin ang bansa para sa kanilang estratehikong interes. Dapat makipagkaisa ang mga Pilipino sa iba’t ibang mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo laban sa imperyalismo at imperyalistang gera.

Dapat makibaka ang sambayanang Pilipino para wakasan ang paghahari ng imperyalismong US sa militar, ekonomya, pulitika at kultura sa Pilipinas. Ito ang susing nilalaman ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Tutulan ang panghihimasok militar at tumitinding pang-uupat ng gera ng US