Pamatukan ang pagpasilabot militar kag nagasingki nga pagpanulsol sang gera sang US

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Labing ginahayag ang paltik nga kahilwayan sang Pilipinas sa atubang sang nagabaskog nga pagpasilabot militar sang imperyalismong US. Estratehikong katuyuan sang US nga hugton ang dominasyon kag kontrol sa pungsod kag gamiton ini nga lunsaran sa pagpanulsol sang gera sa karibal nga imperyalistang China sa Asia-Pacific.

May duha ka tampok nga aspeto subong ang nagasingki nga pagpasilabot militar sang US sa Pilipinas: una, ang pagduso sini nga pabaskugon ang presensya sang mga tropang Amerikano kag pagpwesto sang mga armas militar agud gamiton ang pungsod nga base o outpost sang militar sini sa Asia-Pacific; kag ikaduha, ang pagpadaku sini sang ayuda militar sa ginapaigting nga gera sang pagpamigos batuk sa mga pwersang rebolusyonaryo kag progresibo nga nagabandera sang paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan.

Sa duha ka aspeto nga ini, ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mayor nga instrumento sang US. Ini ang haligi sang pagpasilabot kag dominasyon sang US sa Pilipinas. Ang AFP gintukod, ginhurma kag ginhanas sandig sa doktrina sang imperyalismong US kag ginagamit para ipabilin ang neokolonyal nga estado sang pungsod. Sa nagtaliwan nga mga dekada, ginapabilin ini nga nakahigot sa ayuda kag adbays sang militar sang US, indi makatindog sa kaugalingon nga tiil kag wala sang ikasarang nga pangapinan ang teritoryo sang pungsod labi na sa atubang sang agresyong China.

Ginpatampok sang sini lang nga pagbisita ni US Vice President Kamala Harris ang paltik nga kahilwayan sang pungsod. Gingamit niya ang pagsalig permi sang AFP kag sang rehimeng Marcos sa ayuda sang US para pagwaon nga kinahanglan ang presensya militar sang US sa Pilipinas para pangapinan ini batuk sa mga pamahug sang China. Gingamit man ni Harris ang pagbisita agud iduso ang paggamit sang enerhiyang nukleyar nga panginpuslan sang mga kapitalistang Amerikano kag labing magalumos sa Pilipinas sa dumuluong nga utang.

Kadungan sini, gingamit ni Harris ang Pilipinas, labi na sang magkadto siya sa Palawan, pinakamalapit sa mga pasilidad militar sang China nga ara sa sakup nga teritoryo pangdagat sang Pilipinas, para painiton ang tensyon sa China nga ginpakamalaut niya sa “iresponsableng hulag” sa South China Sea.

Ginduso ni Harris ang ginapangayo sang US nga dugang nga lima ka lugar para magtukod sang mga pasilidad sang US sa idalom sang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Sa subong, may ara na nga mga pasilidad militar ang US sa sulod sang mga kampo sang AFP sa Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan kag sa Benito Ebuen Air Base sa Mactan, Cebu.

Gilayon naman nga gintugutan sang rehimeng Marcos ang ginapangayo sang US sang gin-anunsyo sang AFP nga pabor ini nga ibukas ang mga kampo sini sa duha ka lugar sa Cagayan, tig-isa sa Palawan, Zambales kag Isabela, mga lugar nga yabi sa estratehiya sang US nga kontrolon ang pagbaskog kag paglapad sang kusog militar sang China. Maathag nga gusto nga tadtaron sang US sang mga pasilidad militar ang pungsod. Hayag nga ginapanas ang pangkasaysayan nga paghimakas kag kadalag-an sang pumuluyong Pilipino sa pagpatalsik sa mga base militar sang US.

Ang pagbisita ni Harris kabahin sang sige-sige nga pagpaindakal sang US sa armadong tensyon sa Asia-Pacific. Antes ang Pilipinas, nagkadto man si Harris sa Japan kag South Korea, para magpasikat sang kusog militar sa mga baseng militar sang US sa mga pungsod nga ina, nga ginsabat naman lunsay sang China kag North Korea sang kaugalingon nga pagpasikat. Pila ka bulan lang ang nagligad sang magkadto si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan sang hambalon sini nga “pagadepensahan sang US” nga direktang sampal sa China kag sa madugay na nga pagkilala sa polisiya nga “One China.”

Ang pagpainit sang US sang sitwasyon militar sa Asia-Pacific kasugpon man sang sige-sige nga paggatong sini kag sang alyansa nga NATO (North Atlantic Treaty Organization) sang gera sa Ukraine batuk sa Russia. Sa pagkamatuod, sa duso sang US, nagpagwa man ang NATO (nga nakasentro pangunahon sa Europe) sang panindugan nga anti-China. Sobra-sobra nga ganansya ang ginakuripon sang mga daku nga kapitalista sa industriya militar sang US kag mga alyado sini nga pungsod sa sige-sige nga pagpanulsol sini sang gera kag pagbaligya sang mga armas.

Agud labing pabaskugon ang gahum sini sa Pilipinas, sige-sige man nga ginahatagan sang US sang ayuda ang AFP para sa pagtapna sa mga rebolusyonaryo kag patriyotikong pwersa nga kontra sa dominasyon kag kontrol sang imperyalismong US sa pungsod. Ginahatagan adbays, ginahanas, ginapondohan kag ginaarmasan sang US ang AFP para tigayunon ang brutal nga gera nga kontra-insurhensya batuk sa pumuluyong Pilipino kag sa ila mga rebolusyonaryong pwersa.

Todo-larga subong ang lapnagon nga pagsabwag sang terorismo sang estado sa bilog nga pungsod sa porma sang mga pagmasaker kag pagpamatay, pagtortyur, pagkulong sa mga ginadudahan nga nagasuporta sa Bagong Hukbong Bayan. Nagakuripon sang tinangkas nga ganansya ang mga kapitalista sa pagsuplay sang US sang mga drone, eroplano kag kanyon para himuon ang pagpamomba sa mga komunidad, uma kag kagulangan. Paagi sa AFP kag sang pasistang NTF-Elcac, kag sa pila ka kahigayunan sa direktang pagpasilabot sa mga operasyon, liwat ginapatuman sang US ang mga taktika sang lapnagon nga terorismo nga gingamit sini sa napaslawan nga gera sa Vietnam. Ginagamit ang Anti-Terror Law (nakapadron sa manugpasilabot nga “gera kontra terorismo” sang US) para lutuson ang mga pwersang patriyotiko kag progresibo, kag upangan ang sugilanon pangkalinungan.

Direkta ang responsibilidad sang imperyalismong US sa malala nga paglapas sa tawhanong kinamatarung kag krimen sa gera sang AFP. Duguon ang kamot sang US, ni Marcos kag sang AFP sa patarasak nga pasistang pagpanalakay batuk sa pumuluyong Pilipino. Dapat sila sukton kag pabayaron.

Ang nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, partikular na ang liwat nga pagsadsad sa resesyon sang ekonomya sang US, labi nga nagaduso diri nga hugton ang hegemonya kag kontrol sini sa mga pungsod kag rehiyon nga ginakuhaan sang mga dunang resorsa, ginadeposituhan sang sobrang kapital kag mga estratehikong ruta sa internasyunal nga komersyo. Lakip diri ang kontrol sang imperyalismong US sa Pilipinas.

Dapat batuan sang pumuluyong Pilipino ang pagpasilabot militar sang US, pagpanulsol sang inter-imperyalistang gera, kag pagpanggatong sang pasistang terorismo sa pungsod. Dapat ipabasura ang mga kasugtanan nga nagahigot sa Pilipinas sa US kag nagahatag sa mga tropang Amerikano sang sobra nga kinamatarung para gamiton ang pungsod para sa ila estratehikong interes. Dapat makighiliusa ang mga Pilipino sa nagkalainlain nga pumuluyo sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan batuk sa imperyalismo kag imperyalistang gera.

Dapat maghimakas ang pumuluyong Pilipino para tapuson ang pagginahum sang imperyalismong US sa militar, ekonomya, pulitika kag kultura sa Pilipinas, nga amo ang yabi para maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Pamatukan ang pagpasilabot militar kag nagasingki nga pagpanulsol sang gera sang US