Koresponsal Kabataang Makabayan: Atabay sa rebolusyon sa Negros

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nagbarog sa Katrina (dili tinuod nga pangalan), usa ka baryo sa Negros, ang balangay sa Kabataang Makabayan nga unang gitukod niadtong 2008. Natibuok kini nga balangay sa panahong gipalibutan ang barangay og mga detatsment sa CAFGU ug mikuyanap ang mga dautang elemento sa mga baryo.

Grabe ang kalisud sa Katrina tungod sa atrasadong produksyon sa agrikultura. Kadaghanan sa mga mag-uuma dinhi mga saup sa mga agalong yutaan, adunahan ug taas sa hatungang mag-uuma. Kulang kaayo ang ilang kita tungod sa nagatunhay nga bahinay nga tersyang pabor sa tag-iya sa yuta. Tungod sa kakabus, dili nila kayang paeskwelahon ang ilang mga anak.

Aron makatampo sa kita sa ilahang mga pamilya, nagpaulipon ang kabatan-onan sa Katrina isip mga katabang gikan sa linghod nga pangedarong 15-anyos. Niadtong 2008, halos 300 kanila ang nanimpalad sa mga syudad aron mosulod sa temporaryong mga trabaho nga ubos ang suhulan ug walay benepisyo. Midayo sila sa Metro Manila, Cebu, Panay ug Bacolod City. Daghan kanila ang nahimong biktima sa prostitusyon, pagmaltrato ug sekswal nga pang-abuso.

Tungod sa kapait nga ilang gidangatan, daghan sa mga ginikanan ang wala na misugot nga molakaw ang ilahang mga anak aron motrabaho sa mga syudad. Giagni na lang silang motanum og mais, lagutmon ug uban pang pananum aron adunay makaon.

Sayong bahin sa 2008 dihang gitukod ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Katrina. Gitapok ug giistorya ang kabatan-onan sa organisadong mga ginikanan para mahimong katimbayayong nila sa mga rebolusyonaryong gimbuhaton. Unang gihatagan og pagtuon nga Mubong Kurso sa Katilingban ug Rebolusyong Pilipino ang walo ka batan-ong masaligan ug walay kriminal nga rekord. Gikan dinhi gitukod ang grupong tig-organisa sa Kabataang Makabayan.

Gitahasan ang grupo nga organisahon ang ubang kabatan-onan sa baryo aron palambuon ang produksyon ug maglunsad og mga antipyudal nga pakigbisog. Giaghat silang moapil sa dagyaw-alayon o hunglos, usa ka dagway sa pagtinabangay o bayanihan. Nahimong makanunayon ang lambigitay sa kabatan-onan ug sa mga Pulang manggugubat. Regular nga ginatasa ang ilahang mga gimbuhaton lakip ang mga kulturanhong pagbansay ug pagtudlo sa PaDePa (Pambansang Demokratikong Paaralan). Wala midugay, gipasalmot sila sa mga pagtuon sa kursong Pangpartido ug hamubong pulitiko-militar nga mga kurso.

Kabahin sa ilang katungdanan ang pagpasundayag sa mga aksyong masa. Sa mga natarang gerilya, ginapalagsik nila ang mga pagsaulog sa mga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, National Democratic Front of the Philippines ug Kabataang Makabayan. Sila usab ang nagaasikaso sa mga pagpasidungog sa mga rebolusyonaryong martir. Ang mga myembro nga nagaeskwela gitahasang organisahon ang ilang isigka-estudyante. Nang-aghat sila sa mga estudyante nga mosalmot sa ginahimo nilang mga kulturanhong pasundayag sa eskwelahan. Lakip ang ilang mga magtutudlo sa ilang ginapatin-awan.

Tungod sa kakugi nila ug sa tagabaryo, natukod ang komiteng tig-organisa sa baryo niadtong Disyembre 2008 nga adunay kapin 100 ka ginsakpan. Milapad kini sa kapin 10 ka sityo gikan sa unum sa pagsugod. Sunod niini, natukod ang tulo ka balangay sa kasikbit nga mga baryo.

Dihang nahitabo ang engkwentro tali sa BHB ug sa AFP sa Katrina sa sayong bahin sa dekada 2010, naaghat nga mosampa sa hukbong bayan ang halos gidak-ong platun nga kabatan-onan. Sa misunod nga mga tuig, natukod na usab ang mga hingpit nga organisasyong masa sa lugar. Napataas ang ang-ang sa organo sa pulitikanhong gahum ug ang lokal nga yunit gerilya sa baryo. Gituboy gikan sa mga organisasyon ang mga myembro sa yunit milisya ug depensa-sa-kaugalingon. Natukod ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Kadaghanan kanila nahimong mga myembro sa Partido.

Niadtong 2018, nanggun-ob sa Katrina ang bangis nga kampanyang pagpanumpo sa rehimeng US-Duterte. Dili lang pipila ang gipatay ug iligal nga giaresto. Tungod niini, napuloan na usab ang misampa sa BHB. Niadtong 2019, nakapatumaw ang Katrina og mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat nga gibutang sa mga estratehikong lugar ug ubang mga natarang gerilya sa isla. Walo sa mga manggugubat niini ang nahimong mga rebolusyonaryong martir.

Sa okasyon sa ika-58 nga anibersaryo sa Kabataang Makabayan karong tuiga, gipasigarbo sa katawhan sa Katrina ang tampo nilang kabatan-onan ug Pulang manggugubat sa pagpadayon sa rebolusyon dili lamang sa ilahang lugar, kundili sa tibuok isla.

 

Kabataang Makabayan: Atabay sa rebolusyon sa Negros