Koresponsal Kabataang Makabayan: Balon ng rebolusyon sa Negros

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nakatayo sa Katrina (di tunay na pangalan), isang baryo sa Negros, ang balangay ng Kabataang Makabayan na unang itinatag noong 2008. Nabuo ang balangay na ito sa panahong napapalibutan ang barangay ng mga detatsment ng CAFGU at naglipana ang masasamang elemento sa mga baryo.

Matindi ang kahirapan sa Katrina dahil sa atrasadong produksyong pang-agrikultura. Karamihan sa mga magsasaka rito ay saop o kasama ng mga panginoong maylupa, mayaman at mataas na gitnang magsasaka. Kulang na kulang ang kanilang kita dahil sa umiiral na partehang tersyuhan na pabor sa may-ari ng lupa. Dahil sa kahirapan, hindi nila kayang pag-aralin ang kanilang kabataan.

Para makadagdag sa kita ng kanilang mga pamilya, nagpapa-alipin ang kabataan ng Katrina bilang mga katulong mula sa murang edad na 15-taong gulang. Noong 2008, halos 300 sa kanila ang lumuwas sa mga syudad para mamasukan sa mga temporaryong mga trabahong mababa ang sahod at walang benepisyo. Dumayo sila sa Metro Manila, Cebu, Panay at Bacolod City. Hindi iilan sa kanila ang naging biktima ng prostitusyon, pagmamaltrato at pang-aabusong sekswal.

Dahil sa mapait na mga karanasang sinapit nila, marami sa mga magulang ang hindi na pumayag na umalis ang kanilang mga anak para magtrabaho sa mga syudad. Inengganyo na lamang silang magtanim ng mais, halamang-ugat, saging at iba pang pananim para may tiyak na makakain.

Maagang bahagi ng 2008 nang itayo ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Katrina. Tinipon at kinausap ang kabataan ng organisadong mga magulang para maging katuwang nila sa mga rebolusyonaryong gawain. Unang binigyan ng pag-aaral na Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino ang walong kabataang maaasahan at walang kriminal na rekord. Mula rito itinayo ang grupong pang-organisa ng Kabataang Makabayan.

Inatasan ang grupo na organisahin ang ibang kabataan sa baryo upang paunlarin ang produksyon at maglunsad ng mga pakikibakang antipyudal. Hinimok din silang sumali sa dagyaw-alayon, isang anyo ng pagtutulungan o bayanihan.

Naging malimit ang pakikisalamuha ng kabataan at ng mga Pulang mandirigma. Regular na tinatasa ang kanilang mga gawain kabilang ang mga pagsasanay pangkultura at pagtuturo sa PaDePa (Pambansang Demokratikong Paaralan). Sa kalaunan, pinalahok sila sa mga pag-aaral ng kursong Pampartido at maiiksing kursong pulitiko-militar.

Bahagi ng kanilang tungkulin ang pagtatanghal sa mga aksyong masa. Sa mga larangang gerilya, pinasisigla nila ang mga pagdiriwang ng mga anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, National Democratic Front of the Philippines at Kabataang Makabayan. Sila rin ang nag-aasikaso sa mga parangal sa mga rebolusyonaryong martir.

Ang mga kasaping nag-aaral ay inatasang organisahin ang kapwa nilang mag-aaral. Nanghikayat sila sa mga estudyante na lumahok sa isinagawa nilang mga pangkulturang pagtatanghal sa paaralan. Pinaliwanagan nila maging ang kanilang mga guro.

Dahil sa kasigasigan nila at ng taumbaryo, naitayo ang komiteng pang-organisa sa baryo noong Disyembre 2008 na may higit 100 kasapi. Lumawak ito sa higit 10 sityo mula sa anim sa umpisa. Kasunod nito naitayo na rin ang tatlong balangay sa kalapit na mga baryo.

Nang mangyari ang engkwentro sa pagitan ng BHB at ng AFP sa Katrina sa bandang simula ng dekada 2010, naengganyong sumapi sa hukbong bayan ang halos laking-platung kabataan. Sa sumunod na mga taon, naitayo na rin ang mga ganap na samahang masa sa lugar. Napataas ang antas ng organo ng kapangyarihang pampulitika at ang lokal na yunit gerilya sa baryo. Naitalaga mula sa mga samahan ang mga kasapi ng yunit milisya at pananggol-sa-sarili. Naitayo ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Karamihan sa kanila ay naging mga kasapi ng Partido.

Noong 2018, nanalasa sa Katrina ang brutal na kampanyang panunupil ng rehimeng US-Duterte. Di iilan ang pinatay at iligal na inaresto. Dahil dito, puu-puo muli ang sumapi sa BHB. Noong 2019, nakapagpalitaw ang Katrina ng mga kadre ng Partido at Pulang mandirigma na naitalaga sa mga estratehikong lugar at ibang larangang gerilya sa isla. Walo sa mga mandirigma nito ang naging mga rebolusyonaryong martir.

Sa okasyon ng ika-58 anibersaryo ng Kabataang Makabayan ngayong taon, buong ipinagmamalaki ng mamamayan ng Katrina ang ambag nilang kabataan at Pulang mandirigma sa pagpapatuloy ng rebolusyon hindi lamang sa kanilang lugar, kundi sa buong isla.

Kabataang Makabayan: Balon ng rebolusyon sa Negros