Ak­syong pu­ni­ti­bo sa Neg­ros

,

Dalawang trak ng ma­la­king kumpra­dor at pa­ngi­no­ong may­lu­pa na si Teo­ti­mo Bal­les­te­ros ang si­nu­nog ng mga ope­ra­ti­ba ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan-Northern Neg­ros sa Sit­yo Pro­per, Ba­ra­ngay Ta­bun-ac, To­bo­so, Neg­ros Occi­den­tal noong Di­syembre 14, ban­dang alas-9:30 ng uma­ga.

Si Bal­les­te­ros ay isang no­tor­yus na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yo at landgrab­ber. Sa kan­yang ka­lu­pi­tan, gwardya­do ng mga ban­di­dong gru­po at mi­li­tar ang kan­yang mga tu­bu­han. Pi­non­do­han ni­ya ang mga ito pa­ra ma­pa­na­ti­li ang kan­yang kontrol sa lu­pang kan­yang ina­gaw mu­la sa mga mag­sa­sa­ka. Ki­la­la si­ya na ba­rat mag­pa­sa­hod at ma­lu­pit sa kan­yang mga sa­ka­da kung ka­ya’t lu­bos na iki­na­ga­lak ng mga ta­pa­se­ro at mang­ga­ga­wa sa tu­bu­han ang pagparusa sa kanya.

Ak­syong pu­ni­ti­bo sa Neg­ros