Jose Maria Sison, 83

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Bumuhos ang mga pagpupugay, parangal at pagkilala sa dakilang lider rebolusyonaryo at tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), internasyunalista, patriyotiko at tagapamandila ng Marxismo-Leninismo-Maoismo na si Prof. Jose Maria Sison na pumanaw noong Disyembre 16. Payapa siyang pumanaw kapiling ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa UMC Hospital sa Utrecht, The Netherlands alas-9:40 ng gabi sa Pilipinas. Siya ay 83. Naulila niya ang kanyang asawa at kapwa rebolusyonaryong si Juliet de Lima Sison, kanilang apat na anak at mga apo.

Si Ka Joma ay namatay matapos ang higit 2-linggong pananatili sa ospital. Ilang minuto bago ang kanyang huling hininga, ibinahagi pa niya kay Kasamang Julie ang kanyang katiyakang magtatagumpay ang rebolusyon at susulong ang sosyalismo. Hanggang sa dulo, nanatili siyang puno ng pag-asa para sa mamamayang Pilipino na buong-puso at determinasyon niyang pinaglingkuran.

Kasalukuyang nakahimlay ang kanyang mga labi sa Barbara Uitvaartverzorging Utrecht at maaaring bisitahin ng publiko mula Disyembre 18 hanggang 22. Magkakaroon ng mga aktibidad sa kanyang lamay tulad ng pagkanta, pagbabasa ng mga tula, pagpapalabas ng mga bidyo, pag-awit ng mga paboritong awitin ni Ka Joma at iba pa. Sa Disyembre 23, isasagawa ang araw ng pagpaparangal mula sa mga internasyunal na panauhin, kasama at kinatawan ng mga partidong pulitikal at organisasyon. Ihahatid ang kanyang mga labi sa Crematorium Daelwijck sa Disyembre 27.

Sa Pilipinas, idineklara ng Partido ang 10-araw na pagluluksa simula Disyembre 17 at inatasan din nito ang lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na magsagawa ng tahimik na 21-gun salute bilang pagpupugay at pamamaalam.

Sa parangal ng Ikalawang Kongreso ng PKP, inialay nito ang pinakamataas na pagkilala at sukdulang pasasalamat ng Partido kay Ka Joma para sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa rebolusyong Pilipino bilang Tagapangulong Tagapagtatag ng PKP, tagapagtatag ng BHB at paghahawan ng landas sa pagtataguyod ng Demokratikong Guberyong Bayan sa Pilipinas.

Sa Metro Manila, inilunsad ng iba’t ibang ligal at demokratikong organisasyon ang kanilang parangal kay Ka Joma. Nagtipon-tipon sila sa University of the Philippines (UP)-Diliman, Quezon City noong Disyembre 19, mula ala-1 ng hapon hanggang hatinggabi, para sariwain ang buhay at pakikibaka ni Ka Joma bilang dakilang guro at tanglaw ng masang anakpawis.

Sa sumunod na araw sa parehong lugar, nagsama-sama ang higit 500 tagapagtaguyod ng kapayapaan at karapatang-tao para parangalan siya bilang tagapagtanggol ng kalayaan at proletaryong internasyunalista. Nakatakdang maglunsad ang mga grupong pambansa-demokratiko, sa pamumuno ng Bagong Alyansang Makabayan, ng isang malaking parangal pagtitipon sa susunod na mga araw.

Pagkilala, pagpupugay

Ipinaabot ng maraming organisasyon sa Pilipinas at sa magkakaibang panig ng mundo ang kani-kanilang pasasalamat, pagkilala at pagpupugay kay Ka Joma sa kanyang naging ambag sa kanilang mga pakikibaka.

Nagpugay ang mga organisasyong lihim at rebolusyonaryo na alyado ng NDFP tulad ng Liga ng Agham para sa Bayan (LAB), Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Makibaka at iba pa. Naglabas din ng mga pahayag ang mga panrehiyong balangay ng NDFP at ang mga Komite ng Partido sa mga rehiyon.

Ipinaabot ng Komite Sentral ng Communist Party of India (Maoist) ang pakikiramay sa PKP at pagkilala kay Ka Joma. Anito, “Marami siyang naisulat sa mga ideolohikal na usapin na napakahalaga. Marami kaming natutunan mula rito.” Pinagpugayan din siya ng Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD), at ng Communist Party of Turkey–Marxist Leninist (TKP-ML) at armadong pwersa nitong TİKKO.

Nagbigay-pugay din ang mga partido komunista, partidong pulitikal at organisasyon mula sa Norway, Turkey, Kurdistan, United States, Australia, Romania, Russia, Spain, Portugal, Sweden, England, Indonesia, Ireland, China, Palestine, Canada at iba pang mga bansa.

Pinagpugayan din siya ng International League of Peoples’ Struggle, sampu ng mga balangay nito sa buong mundo at kasaping organisasyon nito, na kanyang pinamunuan at itinatag noong 2001. Kinilala rin siya ng maraming mga naglimbag ng kanyang mga libro at sulatin.

Hindi mabilang na mga organisasyong pambansa-demokratiko ang napahayag ng kanilang pagpupugay kay Ka Joma. Mula sa balangay ng mga organisasyong kabataan, mga samahan ng maralita sa komunidad, mga magbubukid sa kanayunan, kababaihan, taong-simbahan, mga manggagawa at kanilang unyon, at marami pang iba, iisa ang sigaw nila: Ka Joma Lives! Mabuhay ang alaala ni Ka Joma!

Jose Maria Sison, 83