Mabuhay ang alaala ni Ka Joma! Palakasin ang Partido at isulong ang rebolusyon!

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Natatanging parangal ang ibinibigay ng buong Partido at rebolusyonaryong kilusan kay Kasamang Jose Maria Sison (Amado Guerrero), tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, at pinakadakilang Pilipino at lider rebolusyonaryo ng nagdaang siglo. Sa mahabang panahon, si Ka Joma ang nagsilbing gabay at tanglaw, matibay na muog at sandigan ng Partido at rebolusyong Pilipino.

Si Ka Joma ay dalubhasa ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang ideolohiya ng proletaryado. Pinangunahan niya ang muling pagtatag ng Partido at pagpapanibagong-lakas ng rebolusyong Pilipino. Sinuri niya ang saligang katangian ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas, inilantad ang tatlong halimaw na imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo na pangunahing umaalipin sa malawak na masang Pilipino, at itinuro ang landas ng pambansa-demokratikong rebolusyon bilang daan tungo sa paglaya ng sambayanan mula sa kahirapan at kaapihan.

Lahatang-panig na pinalakas ni Ka Joma ang Partido. Tinuruan at sinanay niya ang libu-libong kadre ng Komite Sentral, mga sentral na organo at mga panrehiyong komite ng Partido, na namuno sa pagpapalawak at pagpapalakas ng Partido sa buong bansa. Pinangunahan niya ang pagpundar ng Bagong Hukbong Bayan noong 1969 at sinanay at ginabayan ang unang hanay ng mga Pulang kumander at mandirigma nito. Pinamunuan niya noong 1973 ang pagtatatag ng National Democratic Front (NDF). Sa kanyang pangungulo, parang apoy sa kaparangan na kumalat ang digmang bayan sa buong bansa.

Nang masakmal ng kaaway, siyam na taong siyang tinortyur sa bartolina ng mga pasistang ahente, subalit nanaig ang kanyang rebolusyonaryong diwa. Nakalaya siya nang nalansag ang diktadura ni Marcos na hinambalos ng makapangyarihang alon ng pakikibakang bayan at armadong pakikibaka.

Napwersang madistyero si Ka Joma noong 1987 matapos bawiin ang kanyang pasaporte para hadlangang makauwi sa bansa. Mahigit 35 taon siyang namuhay nang simple sa The Netherlands sa isang maliit na apartment kapiling ang kanyang pamilya, at sa kanlungan ng mga migranteng manggagawang Pilipino. Malayo man, malapit pa rin siya sa rebolusyong Pilipino at nakapagbigay ng matatalas na pagsusuri at napapanahong payo. Naging bentahe sa rebolusyonaryong kilusan ang kanyang pagkadistyero na nagbigay ng pagkakataon at panahong ibayong pagyamanin ang teorya ng rebolusyong Pilipino batay sa inaabot nitong praktika. Nang iligaw ang landas ng Partido, si Ka Joma ang liwanag na nagsilbing gabay para sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto.

Nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng NDF sa pakikipag-usapang pangkapayaan sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) at mahusay na ginabayan ang pagbubuo ng makasaysayang mga kasunduang alinsunod sa layuning kamtin ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kaya hindi siya tinantanan ng mga militaristang galamay ng imperyalismong US, na kontra sa pagpupunyaging lutasin sa usapan ang mga panlipunan at pang-ekonomyang ugat ng gerang sibil.

Ipinaaresto siya noong 2007 sa gawa-gawang kasong ibinasura sa kalaunan dahil wala itong batayan. Tinatakan siyang “terorista” ng US at ng mga papet nito, isang akusasyong ibinasura sa korte sa Europe noong 2009. Paulit-ulit siyang inaakusahang utak ng pagbomba sa Plaza Miranda (1971) kahit ibinasura na ito ng isang korte sa Maynila noong 1994 dahil walang ebidensya.

Walang makatatanggi na sa kasaysayan ng Pilipinas, walang hihigit sa nagawa ni Ka Joma na pagpukaw sa sambayanang Pilipino para tumindig at lumaban. Milyun-milyong manggagawa, magsasaka, mga petiburges na intelektwal at mga ordinaryong kawani at propesyunal sa buong bansa ang nagbangon, nagkaisa at kumilos sa ilalim ng bandilang pula at sulo ng rebolusyon. Lahat ng aktibistang pambansa-demokratiko, Pulang mandirigma at kadre ng Partido ay nagsimulang mamulat at maantig sa “Lipunan at Rebolusyong Pilipino” (LRP), ang pinakakomprehensibong pagsusuri sa kasaysayan at kalagayan ng bansa.

Dahil sa kanyang pangungulo, hindi mapapawing ambag, at pag-aalay ng buong buhay para sa pagsulong ng rebolusyong Pilipino para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya, si Kasamang Jose Maria Sison ay isang dakilang bayani ng sambayanang Pilipino. Tunay siyang pinakadakila sa lahat.

Sa kanyang pagpanaw, iniwan ni Ka Joma sa Partido ang isang ginintuang baol ng kayamanang teorya ng rebolusyong Pilipino. Gamitin at ibayo natin itong pagyamanin sa praktika ngayon at sa hinaharap na pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan hanggang sa sosyalistang rebolusyon. Ang hindi mawawalang kinang nito ang magsisilbing tanglaw natin sa pagsulong sa masukal na landas. Panatilihing Pula ang kanyang dakilang alaala at pamana. Matatag na ipagpatuloy ang rebolusyong sinimulan niya kasama ang ating mga dakilang martir at bayani.

Magpakadalubhasa tayo sa mga teorya at aral na iniwan ni Ka Joma. Isagawa natin ang kilusan para balik-aralan ang kanyang mga sulatin, mula sa LRP hanggang sa “Limang Bolyum” na koleksyon ng kanyang mga artikulo. Pahigpitin ang gagap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo na siyang makauring paninindigan, pananaw at paraan ng pagsusuri at pag-iisip ni Ka Joma. Ang mahigpit na paggagap natin sa kanyang mga ideya at gabay ang isa sa susi sa ibayong pagsulong ng rebolusyong Pilipino sa darating na panahon.

Ang Partido Komunista ng Pilipinas ay dakila. Nang muli itong itatag ni Ka Joma, batid niya ang tungkulin ng Partido bilang taliba ng uring proletaryado na mamumuno sa yugto ng bagong demokratikong rebolusyon, at sa buong pangkasaysayang panahon ng sosyalistang rebolusyon tungo sa komunistang lipunan. Sasaklawin nito ang panahong higit sa buhay ng isang tao o ilang salinlahi.

Naging mapalad ang Partido na nagtagal ang buhay ni Ka Joma at mahigit anim na dekada na namuno at nagbigay-gabay sa praktikal na kilusan. Sa Ikalawang Kongreso noong 2016, nagbigay-pugay at pinasalamatan ng Partido si Ka Joma.

Sa panahong buhay si Ka Joma, ilang salin na ng mga kadreng kanyang sinanay ang tumangan ng pamumuno sa Partido. Tiyak na ilang salinlahi pa ng mga kadre ng Partido—marahil ang iba’y hindi pa ipinapanganak—ang magbabasa at mag-aaral sa mga sulatin ni Ka Joma, kasama ang kina Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, at yayakap at mamumuno sa dakilang simulain ng proletaryado.

Idineklara ng ating Komite Sentral ang sampung araw ng pagluluksa na magtatapos sa ika-54 na anibersaryo ng Partido. Ialay natin ang araw na iyon para magbigay pugay at dakilain ang alaala ni Ka Joma. Gamitin natin itong okasyon para sama-samang tumindig, at muling pagtibayin ang determinasyon na sumulong at panatilihing mataas na nagwawagayway ang Pulang bandila ng Partido at rebolusyong Pilipino.

Mabuhay ang alaala ni Ka Joma! Palakasin ang Partido at isulong ang rebolusyon!