BHB at NDF-Palawan, nagbigay-pugay sa kadakilaan ni Ka Joma

Pinakamataas na pagpupugay ang iginawad ng National Democratic Front-Palawan at yunit ng Bienvenido Vallever Command-BHB Palawan sa dakilang lider- komunista at gabay ng rebolusyong Pilipinong si Jose Maria “Ka Joma” Sison. Pumanaw si Ka Joma noong Disyembre 16 sa Utrecht, The Netherlands sa edad na 83. Sa isang pahayag na inilabas ng NDF at BHB Palawan noong Disyembre 22, “Hindi maisasantabi ang mga dakilang ambag at aral niya upang dalhin ang rebolusyong Pilipino sa wastong landas. Isang mapanuri, mapanlikha at mapangahas na dakilang lider komunista, kumprehensibo at napakatalinong inilapat ni Ka Joma, kasama ang iba pang mga dakilang lider ng Partido, ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong kalagayan at praktika ng rebolusyong Pilipino laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Kaya naman nailatag, nakaugat, nakapanatili at ibayong nakasulong ang rebolusyong pinasimulan nila sa kabila ng desperadong pagtatangka ng mga nagpalit-palitang rehimen na durugin ito. Tinangkilik, niyakap at inangkin ng mamamayang Pilipino ang linyang dala ng PKP sa tanglaw ng MLM.”

Inialay nila ang pagdiriwang ng ika-54 anibersaryo ng PKP sa probinsya sa pagdakila sa buhay ni Ka Joma at mataas na diwa ng pagsuong sa lahat ng kahirapan at sakripisyo para sa katuparan ng dakilang mithiin ng rebolusyong pinasimulan niyang isulong.

Panghuli, sinabi ng pahayag na “Bagamat nasawi si Ka Joma, ang kanyang buhay ay nagpapatuloy bilang gabay at inspirasyon ng nakikibakang mamamayang Pilipino at uring inaapi at pinagsasamantalahan sa buong mundo. Ihahatid tungong imortalidad at pagiging bayani ng rebolusyon si Ka Joma sa kanyang diwang rebolusyonaryo na nagsulong ng interes ng uring proletaryado at iba pang uring anakpawis.”

BHB at NDF-Palawan, nagbigay-pugay sa kadakilaan ni Ka Joma