Modernisasyon at mapanlinlang na operasyong RCSP, pokus ng WESCOM

Sa halip na ilaan sa ayuda sa gitna ng implasyon at mababang kita, tinututukan ng WESCOM ang pagtatayo ng karagdagang mga pasilidad militar at pagbili ng mga kagamitan at armas sa ilalim ng programang modernisasyon ng AFP. Kabilang sa mga nakahanay bilhin ng WESCOM ang combat utility helicopter, heavy-lift helicopter, mas malalaking unmanned aerial system at advanced na kagamitan sa komunikasyon.

Samantala, pokus ngayon ng mga yunit ng Western Command sa Palawan ang paglulunsad ng mapanlinlang na mga operasyon ng retooled community support propgram (RCSP) sa iba’t ibang bahagi ng probinsya. Ipinagmamalaki nila ang mahigit 200 umano nilang napasukong mga kasapi ng BHB Palawan at mga tagasuporta nito na kalakha’y mga peke at sapilitang pinasuko. Sa mga aktibidad na ito, iniharap ng WESCOM ang mga kontra- rebolusyonaryong taksil tulad ni Justine Kate Raca para maghasik ng kasinungalingan hinggil sa rebolusyonaryong kilusan.

Modernisasyon at mapanlinlang na operasyong RCSP, pokus ng WESCOM