Tutulan at labanan ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Law!

Kaisa ng mamamayan ang NDF-Palawan sa pagkundena sa pagsasabatas ng SIM card Registration Law o RA 11934 bilang karagdagang instrumento ng pasista-teroristang estado laban sa nakikibakang mamamayan. Ginawang prayoridad ng ilehitimong rehimeng Marcos II ang pagpirma sa nasabing batas upang lubusin at kumpletuhin ang sistematikong paniniktik ng estado sa mamamayan.

Nagkukubli ang batas sa layuning “sugpuin ang mga kriminalidad sa cyber tulad ng phishing, pagnanakaw ng identidad, text scams atbp.. Kabaliktaran, layunin nitong ipunin ang dambuhalang impormasyon hinggil sa lahat ng aspeto ng buhay ng mamamayang Pilipino. Matagal nang ginagawang negosyo ng mga dambuhalang kumpanya ang tinatawag na Big Data o kalipunan ng mga impormasyong natitipon mula sa paggamit ng internet. Sa pagsasabatas ng SIM Card Registration Law, lalong magiging mabilis, sistematiko at malawakan ang pagtitipon nito.

Lansakang nilalabag ng batas ang isa sa saligang karapatan ng mamamayan hinggil sa pribasiya at iba pang demokratikong karapatang kaakibat nito. Sa pamamagitan ng sapilitang pagpaparehistro sa mga SIM card gamit ang tunay na pangalan at ID, lalong pakikitirin ng rehimen ang demokrasya sa bansa. Higit pa, pangunahing pagsisilbihan ng batas na ito ang mabangis na gerang kontra-mamamayan ng ilehitimong rehimen. Padadaliin nito ang pagtukoy at paniniktik sa lahat ng kritiko ng estado. Itutulak nito ang ibayong pagdami ng kaso ng mga paglabag sa karapatan ng mamamayan at paglala ng kultura ng impyunidad sa bansa.

Gagamitin ito upang busalan ang bibig ng mga magnanais na isiwalat ang mga masasaksihan o mararanasan nilang krimen at katiwalian. Bubusalan ng estado ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon, disgusto, maging ng mga lehitimong hinaing sa inutil at kurakot na gubyerno ni Marcos II gamit ang cellphone, social media at internet. Sa halip na masugpo ang kriminalidad, lalo lamang nitong patitindihin ang mga krimen tulad ng naganap sa ibang mga bansang nagpatupad ng kahalintulad na batas.

Dapat labanan ng bayan ang mapanupil na batas na ito. Kailangang aralin at ipaliwanag sa mamamayan ang nilalaman ng SIM Card Registration Law at ang implikasyon nito sa kanilang buhay at mga demokratikong karapatan. Nananawagan ang NDF-Palawan sa mamamayang Palaweño na tipunin ang lahat ng demokratikong pwersa sa lalawigan at makiisa sa malawak na kilusan para sa paglaban at pagpapabasura sa naturang batas. Kasabay nito ang tuluy- tuloy na paglaban sa pasista, inutil at ilehitimong rehimen.

Leona Paragua
Tagapagsalita, NDF Palawan

Tutulan at labanan ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Law!