Sa ika-54 anibersaryo ng PKP Pamamaalam at pinakamataasna pagpupugay kay Ka Joma

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Inatasan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre 17, 2022 ang lahat ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan na magsagawa ng 21-gun salute bilang pamamaalam at pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison sa araw ng anibersaryo nito noong Disyembre 26, 2022.

Namatay sa edad na 83 si Ka Joma, tagapangulong tagapagtatag ng Partido at hukbong bayan, noong Disyembre 16, 2022, matapos ang ilang linggong pagka-ospital sa Utrecht, The Netherlands.

Isinagawa ng mga 7-kataong iskwad ang gun salute sa pamamagitan ng tatlong beses na sabayang pagkalabit ng gatilyo bilang pinakamataas na saludong militar. Isinagawa ang mga ito sa matatayog na bundok, sa loob ng mga gubat, sa patag at lugar na malalapit sa baryo. Sa unang linggo ng Enero, nakapagpaabot ng kanilang ulat ng pagtalima ang mga kumand ng hukbong bayan sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Lanao, Batangas, North Negros, South Central Negros, Southwest Negros at Panay, gayundin ang iba pang mga yunit ng Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol at North Central Mindanao.

Nag-ulat din ng paglulunsad ng espesyal na mga pagtitipon ang masa at hukbo sa Batangas at Southern Panay. Sa Bicol, isinagawa ng mga pagtitipon sa dalawang lugar sa Rinconada Area sa Camarines Sur na dinaluhan ng 200 katao. Sa mga lunsod, nagsagawa ng lihim na mga parangal ang rebolusyonaryong organisasyon tulad ng Liga ng Agham para sa Bayan at Makibaka. Noong Disyembre 21, 2022 naglunsad ng raling-iglap ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan bilang pagpupugay kay Ka Joma, na kanila ring tagapangulong tagapagtatag.

Noong Disyembre 28, 2022, isinagawa sa kampus ng University of the Philippines-Diliman sa Quezon City ang isang natatanging parangal para ipagbunyi ang buhay at mga kontribusyon ni Ka Joma sa hayag na kilusang masa at usapang pangkapayapaan. Dinaluhan ito ng daan-daang katao at pinanood ng libu-libo sa Facebook at Twitter. Bago ang programa, nagmartsa sa loob ng kampus ang mga organisasyong masang naglunsad nito.

Sa labas ng bansa

Isang taimtim pero militanteng parangal na tinaguriang International Day of Tribute ang isinagawa noong Disyembre 23, 2022 kasabay ng cremation ng mga labi ni Ka Joma sa Utrecht. Dumalo sa parangal ang mga kinatawan ng mga partidong pulitikal at organisasyong Marxista-Leninista, mga progresibo, anti-imperyalistang mga grupo at indibidwal, mga organisasyon sa Europe, migranteng Pilipino at malalapit na kaibigan at kasama ni Ka Joma. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan ng mga organisasyon mula sa Australia, Belgium, Germany, Hong Kong, Indonesia, Korea, Kurdistan, North Kurdistan, New Zealand, Palestine, Suriname, The Netherlands, Turkey at Ukraine.

Nagpugay din ang ilandaang organisasyon at indibidwal na bahagi ng International League of Peoples’ Struggles sa iba’t ibang bahagi ng mundo na itinatag at pinamunuan ni Ka Joma sa loob ng mahabang panahon. Dagdag dito, nagsagawa ng iba’t ibang aktibidad ang mga internasyunal na organisasyon sa kanilang mga bansa para kilalanin ang rebolusyonaryo at internasyunalistang si Ka Joma. Inilunsad ito sa Germany, China, France, Mexico, Austria, Australia, Canada, US, Ireland at marami pang iba.

Ika-54 anibersaryo ng PKP

Isinagawa ang pamamaalam at pagpupugay kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng Partido sa anibersaryo nito sa ilalim ng panawagang: Konsolidahin at ibayong patatagin ang Partido! Biguin ang kontra-rebolusyonaryong digma at terorismo ng estado ng rehimeng US-Marcos! Komprehensibong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!

Sa taunang pahayag ng Komite Sentral, inatasan nito ang lahat ng namumunong komite at kadre na gawin ang lahat ng pagsisikap para konsolidahin at palakasin ang Partido sa ideolohiya, pulitika at organisasyon. Inianunsyo nito ang nakatakdang pagbubuo ng panibagong 5-taong programa para sa 2022 hanggang 2027 at pagpapalawig ng anim na buwan sa 5-taong programa ng Partido para bigyan ng panahon ang lahat ng rehiyon na kumpletuhin at isumite ang kanilang mga dokumento ng paglalagom.

Pamamaalam at pinakamataasna pagpupugay kay Ka Joma