Ang Bayan | October 21, 2023

,

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

___
Pagtutuwid

Sa pahina 4, pangatlong parapo sa ikatlong komun, idinagdag ang “Yemen” sa mga bansang nagkaroon ng protesta.

Sa pahina 5, unang parapo sa ikatlong kolum ng artikulong “NDFP, naglunsad ng kumperensyang panteorya hinggil sa imperyalismo at gera,” pinalitan ang mga salitang “gerang sibil sa pagitan ng Israel-Palestine” ng “pananakop at pambobomba ng Israel sa Palestine.”

Ang Bayan | October 21, 2023