Nalabes a pwersa iti aerial bombing idiay Bukidnon, tinubngar

,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon

Natalmeg a tinubngar ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti “disproportionate use of force” wenno nalabes a panagusar ti pwersa ti militar laban kadagiti yunit ti New People’s Army idiay Bukidnon idi maudi a lawas ti Disyembre. Labsing daytoy iti internasyunal a makatao a linteg, a tumartarabay iti kondukta ti moderno a pannakigubat.

Nagitinnag ti uppat a bomba ti Tactical Air Wing ti 4th ID iti maysa a temporaryo a kampo ti Barangay Can-ayan, Malaybalay City idi Disyembre 25, 2023. Dua aldaw kalpasan na, nagbomba manen daytoy idiay Sityo Bagong Lipunan, Barangay Linabo idiay ili ti Quezon. Nalabes ken awan an-aniaman na ti panagitinnag ti sumagmamano a 250-pound a bomba, a nangimula ti teror iti umili ti Bukidnon.

Napapatay iti panagbombomba idiay Malaybalay City ti 10 indibidwal nga adda idi idiay kampo ti NPA. Iti report, napirpirsay ti bagi dagiti napuntaan gapu iti nalabes a pigsa dagiti bomba nga inusar ti AFP. Nagaramat met ti AFP kadagiti kanyon nga ATMOS 2000 a ginatang pay ti AFP idiay Israel.

Ti panagusar ti napipigsa a bomba ket “likas nga indiscriminate” wenno awan pilpilien, mangikabil iti peggad iti biag ken pagbiagan dagiti sibilyan ken mangipagteng ti nalawa a pannakadadael ti aglawlaw. Iti kinapudno na, labes iti ground zero ti epekto ti panagbombomba ti AFP manipud iti tangatang. Pinerdi na ti kappia, nangipagteng ti nalawa a buteng, panic, ken troma kadagiti residente kadagiti kaasideg a komunidad ken dinadael ti kabakiran a pagal-alaan da ti makan ken kabiagan.

Insayangkat ti AFP ti panagatake iti tengnga ti tradisyunal a panagrambak ti paskua ken dua aldaw a unilateral a sardeng-putukan ti PKP a simmaklaw manipod Disyembre 25, 2023 aginggana Disyembre 26, 2023 ti rabii.

Nalabes a pwersa iti aerial bombing idiay Bukidnon, tinubngar