Kumperensya sa teorya kaugnay sa mga krisis ng imperyalistang ekonomya, idinaos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Matagumpay na idinaos mula Marso 28 hanggang Marso 29 sa Amsterdam, The Netherlands, ang Internasyunal na Kumperensya sa Teorya kaugnay sa mga Krisis ng Imperyalistang Ekonomya. Dinaluhan ito ng 98 delegado at kinatawan mula sa mga grupo at partidong proletaryo, anti-imperyalista at demokratiko mula sa 18 bansa. Pangalawang kumperensya na ito na pinasinayaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Inilunsad noong Oktubre 2023 ang unang kumperensya na tungkol sa paglulunsad ng digmang bayan.

Alinsunod sa pabatid na inilabas ng kumperensya, tinalakay sa 2-araw na pagtitipon ang kasalukuyang mga katangian at padron ng mga krisis sa ekonomya sa ilallim ng imperyalismo at sa gitna ng tumitinding inter-imperyalistang tunggalian. Naging tampok sa mga diskusyon ang 1) kapitalistang sobrang produksyon; 2) mga oligarkiya sa pananalapi at mga digmaang pangkalakalan; at 3) ang pandaigdigang krisis dulot ng imperyalistang kasakiman at paghahabol ng supertubo.

Isa sa mga pangunahing naglahad ng pananaw ang Partido Komunista ng Pilipinas na nagsumite ng dokumentong pinamagatang “Ipinakikita ng Imperyalistang mga Krisis na Hinog na ang Naghihingalong Sistema para sa Sosyalistang Rebolusyon.” Tinalakay nito ang mga dinaanang yugto ng pangkalahatang krisis ng kapitalismo sa ilalim ng imperyalismo—mula una hanggang sa kasalukuyang ika-apat na yugto nito. Binaybay nito sa kasaysayan ang hugis ng naturang mga krisis na humahantong sa lalong pagkaagnas ng kapitalismo at paglawak ng sosyalistang rebolusyon sa buong daigdig. Inilarawan nito ang antas ng kabulukan ng kasalukuyang ika-apat na yugto ng pangkalahatang krisis, na kinatangian ng paglala ng pang-aapi at pagsasamantala sa uring manggagawa at iba pang inaaping uri sa mundo sa ilalim ng mga patakarang neoliberal.

Nagpadala rin ng kontribusyong dokumento ang Communist Party of India (Maoist). Nilalaman nito kung paano hinog na ang kasalukuyang kalagayan sa ekonomya para sa muling pagbangon ng proletaryong rebolusyonaryong pakikibaka.

Sumentro ang mga talakayan sa 17 isinumiteng mga pananaw at talumpati ng mga kinatawan ng mga partido komunista, mga kilusang pambansang pagpapalaya, at mga pormasyong pampulitika mula sa Australia, Belgium, Canada, India, Italy, Kurdistan, Pilipinas, Turkey, at US, gayundin ng anti-imperyalistang mga organisasyong kumakatawan sa mga kababaihan, migrante, manggagawang pang-agrikultura, maralitang lungsod, at mga siyentipiko.

Kumperensya sa teorya kaugnay sa mga krisis ng imperyalistang ekonomya, idinaos