Kumperensya sa teorya angot 
sa mga krisis sang imperyalistang ekonomya, ginlunsar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Madilag-on nga ginlunsar halin Marso 28 tubtob Marso 29 sa Amsterdam, the Netherlands, ang Internasyunal nga Kumperensya sa Teorya angot sa mga Krisis sang Imperyalistang Ekonomya. Gintambungan ini sang 98 ka delegado kag tiglawas halin sa mga grupo kag partido nga proletaryo, anti-imperyalista kag demokratiko halin sa 18 ka pungsod. Ikaduha nga kumperensya na ini nga ginpatigayon sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ginlunsar sadtong Oktobre 2023 ang una nga kumperensya nga bahin sa paglunsar sang inaway banwa.

Sandig sa pahibalo nga ginpagwa sang kumperensya, gintalakay sa 2-adlaw nga pagtililipon ang nagaluntad subong nga mga kinaiya kag padron sang mga krisis sa ekonomya sa idalom sang imperyalismo kag sa tunga sang nagasingki nga inter-imperyalista nga banggianay. Nangin tum-ok sa mga diskusyon ang 1) kapitalista nga sobrang produksyon; 2) mga oligarkiya sa pinansya kag mga inaway sa baligyaanay; kag 3) ang pangkalibutanon nga krisis tuga sang imperyalista nga kasakon kag paglagas sang superginansya.

Isa sa nagapanguna nga nagpadayag sang panan-awan ang Partido Komunista sang Pilipinas nga nagsumite sang dokumento nga gintigulohan “Ipinakikita sang Imperyalistang mga Krisis na Hinog na ang Naghihingalong Sistema para sa Sosyalistang Rebolusyon.” Gintalakay sini ang mga inagihan nga hugna sang pangkabilogan nga krisis sang kapitalismo sa idalom sang imperyalismo-halin una tubtob sa subong nga ika-apat ka hugna sini. Ginsubay sini sa kasaysayan ang porma sang nasambit nga mga krisis nga nagpadulong sa ilabi pa nga pagkaagnas sang kapitalismo kag paglapad sang sosyalista nga rebolusyon sa kalibutan. Ginlaragway sini ang lebel sang kagarukan sang subong nga ika-apat nga hugna sang pangkabilogan nga krisis, nga ginkinaiyahan sang paglala sang pagpamigos kag pagpanghimulos sa sahing mamumugon kag iban pa nga pigos nga sahi sa kalibutan sa idalom sang mga patakaran nga neoliberal.

Nagpadala man sang kontribusyon nga dokumento ang Communist Party of India (Maoist). Kaundan sini kung paano luto na ang subong nga kahimtangan sa ekonomya para sa liwat nga pagbangon sang proletaryo nga rebolusyonaryong paghimakas.

Nagsentro ang mga talakayan sa 17 ka ginsumite nga mga panan-awan kag pamulong-pulong sang mga tiglawas sang mga partido komunista, mga kahublagan sang pungsodnon nga paghilway, kag mga pormasyon pangpulitika halin sa Austrilia, Belgium, Canada, India, Italy, Kurdistan, Pilipinas, Turkey, kag US, amo man sang anti-imperyalista nga mga organisasyon nga nagatiglawas sa mga kababainhan, migrante, mamumugon pang-agrikultura, imol nga taga-syudad, kag mga siyentipiko.

Kumperensya sa teorya angot 
sa mga krisis sang imperyalistang ekonomya, ginlunsar