Buwagin ang NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilaan sa pangmasang pangkalusugan at ayuda sa mahihirap!

Read in: Iloco

Ang mga proyektong itinakda sa Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC sa 822 na Barangay ay walang ipinag-iba sa mga ipinangako ng mga warlord-pulitiko tuwing panahon ng burgis na eleksyon na kadalasang nauuwi sa dole-out at kurapsyon. Naglalaway at naguunahan ang mga berdugong opisyal ng AFP, PNP at DILG na magpakabondat sa ₱16.44 bilyon na pork barrel fund ng BDP.

Nais ng diktador na gubyerno ni Duterte na magkaroon diumano ng “kapayapaan” sa mga barangay na ito subalit ang nais niya ay patahimikin at maging bulag-na-tagasunod ang mamamayan sa mga mapagsamantalang patakaran at interes ng iilang naghaharing uri na dahilan sa kahirapan nila. Ang tag-₱20 milyon na inilaan para sa 6 na barangay sa Abra ay malaking patibong upang mapigilan ang rebolusyonaryong galit ng mga Abrenio at nangangarap na wakasan ang ilang dekada nang buha-at-kamatayang pakikibaka nila para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Ang BDP ay pangsilaw ni Duterte sa masa upang likhain ang ilusyon na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga lugar at ilayo sila sa armadong paglaban. Hindi masosolusyonan ng BDP ang kahirapan ng mamamayan kundi ito ay pantakip lang sa kainutilan ng gubyerno sa pagharap sa pandemya at malupit na gera nito na walang humpay sa pagsasagawa ng walang batayang red-tagging, harassment, pananakot, sapilitang pagpapasuko at pamamaslang.

Wala ring pinag-iba ang BDP sa mga proyekto ng DPWH, DOH, DA, DepEd at iba pang ahensiya. kaya nga natuklasan na DOUBLE BUDGET ang mga ito – pareparehong proyekto sa magkakaibang ahensya. Nagbibigay ito ng malaking pagkakataon para sa mga masisibang kontraktor-pulitiko at mga uhaw-sa-dugong alimatek na upisyal ng AFP-PNP-DILG na ibulsa ang pondo ng BDP.

Sa ginawang listahan ng NTF-ELCAC, ang pondo ng BDP ay mahahati sa mga proyektong ito: ₱12 milyon para sa mga “farm-to-market road” (FMR); ₱3 milyon sa pagtatayo ng eskwelahan; ₱2 milyon para sa patubig at sanitasyon; ₱1.5 milyon para sa reporestasyon (greening program); at ₱1.5 milyon para sa istasyong pangkalusugan.

Sa Abra, ang 6 na barangay na idineklara ng DILG bilang “cleared” sa NPA ay pinangakoang bibigyan ng BDP. Agad na mapupuna sa target na proyekto ay mga dati ng imprastraktura sa lugar ngunit dinodoble lang ng NTF-ELCAC dahil ito ang mga pinakamadaling makurakot na proyekto.

Ito ang mga target na proyekto ng BDP sa Malibcong, Abra:

1. Bgy. Dulao – school building, hydropower plant at FMR;
2. Bgy. Duldulao – potable water system, public school building at FMR;
3. Bgy. Bayabas – potable water system, health station, school building
4. Bgy. Buanao – health station, potable water system at FMR.

Sa Sallapadan, Abra ay:

1. Bgy. Naguilyan – upat a potable water systems at FMR
2. Bgy. Ud-udiao – FMR.

Nito lamang Marso 24, ipinagyayabang ng PTF-ELCAC na naibigay na daw sa Sallapadan ang tig-₱20 milyon sa dalawang barangay. Ngunit sa aktwal ay nagbigay lang ng libreng gupit sa 35 na katao; pagpa-enrol sa TESDA; nagbigay sa piling 10 na tao ng ₱7,000 bawat isa mula sa DTI; at ₱5,000 sa bawat isa sa 44 na benificiaries sa BFAR. Sa kabuuan, ₱290,000 lang ang naibigay sa iilang katao, Wala pang kahit isang porsyento sa nararapat na makuha ng dalawang barangay .

Sa katunayan, kalakhan sa 303 barangay ng Abra ay lubhang lugmok sa kahirapan lalo ang mga pinakamaraming pamilya ng magsasaka na umuupa lang ng lupa, mababang presyo ng kanilang palay at lubog sa pangungutang. Malubha pa, apektado sila sa matinding kurapsyon at pandarahas ng warlord-pulitiko, militarisasyon at ng palagiang banta sa pangangamkam ng kanilang lupaing ninuno nitong mga aplikasyon ng malalaking minahan, dam, logging, geothermal, NGP at turismo na pinagpipiyestahan lang ng iilang naghahari at monopolyo kapitalista.

Ang mga aksyon sa pakikipaglaban ng mamamayan sa Abra

Panghawakan ang mahahalagang aral sa maningning na karanasan ng Abrenio sa rebolusyonaryong pakikibaka laban sa diktadurya ni Marcos at ang armadong pagtatanggol lupaing ninuno, kabuhayan at kayamanan laban sa mapanira at mapandambong na dam, logging, minas, NGP at turismo na proyekto ng mga magkakasunod na aso-aso ng imperyalistang rehimen. Ang armadong rebolusyon ng sambayanan ang nangpanday sa mahigpit na pagkakaisa ng lahat lahat ng demokratikong uri at sektor sa Abra.

Ilunsad ang mga demokratikong kapulungan sa mga baryo upang pag-aralan kung paano pagtipunin ang mamamayan sa paglalantad at paglaban sa NTF-ELCAC. Bigyang halaga ang buhay na pag-uusap ng mga grupo bawat sektor upang makapagbuo ng plano at masikhay at mapanlikhang maipatupad ang mga ito. Dahil nailalantad na kontra-mamamayan ang NTF-ELCAC, lumalakas pa ang panawagan sa buong bansa na dapat ng buwagin ang NTF-ELCAC at ire-allocate ang pondo nito sa pinakamahahalaga at kagyat na pangangailangan ng mga Pilipino sa panahong ito ng pandemya ng Covid-19 tulad ng pampubliko kalusugan, pagpapaunlad ng agrikultura, ayuda, at dagdag sa sahod ng manggagawa.

Palakasin ang kolektibong pamumuno at pagkilos upang magampanan ang mga tungkulin sa pagpapamulat, pagoorganisa, at pagpapakilos ng masa. Ihanda ang buong kapasyahan sa pagpapaigting ng ating armadong pakikibaka. Ipunin ang lahat ng katutubong armas at riple ng masa upang makapaglunsad ng mga taktikal na opensiba na magpapahina at makagagapi sa mga pasistang tropa na umaaligid sa ating mga komunidad. Ang mga kasapi ng Partido, milisya, komite sa depensa at lahat ng kabataan ay hinihikayat na sumanib at sumampa sa NPA upang mapalakas ang ating pagtatanggol laban sa pasistang atake ng diktadurang rehimen Duterte.

Ipagpatuloy ang paglulunsad ng minimum na programa ng agraryong rebolusyon tulad ng kampanya sa pagpapa-unlad ng produksyong agrikultural, pagpapababa ng upa sa lupa, pagpapababa ng usura, sa pamamagitan ng mga kolektibong pagkilos at kooperasyon ng magsasaka at igiit na magkaroon ng ayudang pangagrikultura, at pangkalusugan sa panahon ng pandemya ng COVID19, epidemya ng African Swine Fever at pamalagiang kalamidad.

Dapat na makipagkaisa ang Abrenio sa buong sambayanang Pilipino na nakikipaglaban sa bulok na sistema at patakaran ng diktador na si Duterte. Upang makasulong ang bayan sa kasalukuyang krisis dapat na patalsikin si Duterte.

Ilantad at biuin ang NTF-ELCAC!

Ipaglaban ang pangmasang serbisyong pangkalusugan at kabuhayan!

Patalsikin ang papet at diktador na si Duterte!

Isulong ang Armadong Rebolusyon!

Sumapi sa New People’s Army!

Buwagin ang NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilaan sa pangmasang pangkalusugan at ayuda sa mahihirap!