Panggigipit ng NTF-Elcac sa mga unyon, walang awat

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Sinira ang pinto at bintana at niransak ang mga upisina ng ADLO at ANGLO-KMU sa Barangay Pinyahan, Quezon City noong Setyembre 5, alas-3 ng madaling araw. Sa ulat ng mga manggagawa na nakatakdang magpulong sa upisina, pagdating nila dito ay nakita na lamang nilang nagkalat ang mga gamit at nakabukas ang pinto ng upisina.

Sa utos ng NTF-Elcac, walang awat ang panggigipit ng mga pulis at ahenteng paniktik sa mga myembro ng unyon sa Laguna at Maynila. Pinakahuling biktima nila si Mario Fernandez, pinuno ng Technol Eight Phils. Workers Union, na hayagang tinakot noong Agosto 12.

Humigit-kumulang 200 mga unyonista na ang nag-ulat na “binisita” sila ng mga sundalo at pulis sa kani-kanilang bahay mula pa 2021 para takutin sila at kanilang mga pamilya. Isinawalat ito ng mga unyon sa Gardenia Bakeries, Wyeth Philippines, NXP Philippines at Daiwa Seiko Philippines. Umiigting ang pagbabahay-bahay ng mga pasista sa panahon na pumapasok ang mga unyon sa pakikipagnegosasyon ng CBA (collective bargaining agreement).

Panggigipit ng NTF-Elcac sa mga unyon, walang awat