Halawan ng mga aral at inspirasyon ang dakilang paglaban sa batas militar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Bisaya

Ginugunita ng sambayanang Pilipino ngayong buwan ang ika-50 taon ng deklarasyon ni Ferdinand Marcos Sr ng batas militar noong Setyembre 21, 1972 na nagtatag sa brutal na diktadura at nagsimula ng 14-taon na paghahari ng pasistang terorismo, korapsyon at pagpapakapapet sa mga imperyalistang dayuhan. Hindi maitatatwa ang natatanging kabuluhan ng paggunitang ito sa harap ng pagdurusa ngayon ng sambayanan sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr, anak ng diktador na nakapanumbalik na sa poder.

Bigyang-pugay ang lahat ng bayani at martir, at mga beteranong lumaban sa diktadurang US-Marcos. Magbalik-tanaw tayo sa susing papel ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pamumuno at pagbubuklod sa sambayanang Pilipino.

Ang pagpupunyagi ng Partido ang susing salik sa pagbasag sa takot na ipinataw ng batas militar at nagluwal ng malawak na demokratikong kilusang masa mula kalagitnaan ng dekada 1970 at ng palukso-luksong paglawak ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa kanayunan. Ilang ulit na lumakas ang Partido at kumalat ang demokratikong rebolusyong bayan sa buong kapuluan.

Bunsod ng pagpupunyaging ito, rumurok ang lahat ng anyo ng paglaban, kabilang ang mga bigwas ng armadong pakikibaka, pagsapit sa unang bahagi ng dekada 1980 na humantong sa higanteng mga aksyong masa na nagpabagsak sa diktadura noong 1986.

Sadyang napapanahon ang pag-alala sa ika-50 taon ng deklarasyon ng batas militar sa harap ng tumitinding pasistang paniniil sa ilalim ng rehimeng Marcos II. Palakasin ang sigaw para sa katarungan sa lahat ng biktima ng pang-aabusong militar at ibayong itulak ang panawagan para pagbayarin ang mga Marcos sa mga krimen at kasalanan nito sa bayan.

Halawin ang mga aral ng dakilang pakikibaka laban sa diktadura. Pangunahin sa mga ito ang susing papel ng lihim na Partido Komunista sa pamumuno sa mga aping uri at sektor, bilang tanglaw, inspirasyon, at aserong ubod sa pagpupunyagi sa mahirap at peligrosong landas ng pakikibaka, kahit sa simula’y maliliit, mahina o nabibigo, pero laging sumusulong nang paalun-alon hanggang walang balakid na hindi kayang alpasan.

Habang hinihikayat ng Partido ang pagsusulong ng mga ligal na anyo ng pag-oorganisa at pakikibaka kapwa sa kalunsuran at kanayunan, puspusan nitong binubuo ang kilusang lihim. Nagrerekrut ito ng mga kadre mula sa abanteng bahagi ng masa. Binubuo rin ng Partido ang mga lihim na selula at mga organisasyong masang pambansa-demokratiko sa kalunsuran, upang may atrasan laban sa matitinding atake ng estado, para magsanay ng mga kadre, at para palalimin ang balon ng suportang pampulitika at materyal para sa armadong pakikibaka.

Binuo ng Partido ang mga sentro ng pamumuno nito sa buong kapuluan, inuna ang mga mayor na isla, laluna ang Mindanao, at isinunod ang mas maliliit. Malaki ang papel nito para hindi maikonsentra ng pasistang rehimen sa iisa o iilang lugar ang bagsik ng kanyang terorismo. Batid din Partido ang halaga na pagkombinasyon ng kilusang masa sa kalunsuran at sa kanayunan; at ng timbangan ng mga ligal na anyo ng pakikibaka ng masa at ng armadong pakikibaka.

Susing aral sa Partido ang pagpapakilos sa uring manggagawa para mamuno hindi lamang sa kilusang masa sa kalunsuran, kundi maging sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Susi rin ang papel nila sa pagpapalakas sa kilusang masa sa kalunsuran, at sa pagtuwang sa kilusang estudyante bilang tagabudyong ng masa, tagapagpakilos sa iba’t ibang sektor at tagayanig sa mga naghahari-harian.

Makapangyarihang papel sa pakikibakang anti-diktadura ang ginampanan ng uring magsasaka. Dambuhalang pwersa ang kilusan ng mga magsasaka. Susi sa pagpukaw sa kanila ang isulong ang pakikibaka para sa lupa. Sila ang pangunahing pwersa at salalayan ng digmang bayan sa kanayunan. Ang matiyagang gawaing masa at paglulunsad ng mga pakikibakang antipyudal at pangunahing salik sa antas-antas na pagsulong ng armadong pakikibaka, at paglalim ng ugat at paglakas ng BHB.

Susing aral din ang pangangailangang itatag at palawakin ang antas-antas na nagkakaisang prente para buklurin ang sambayanan. Sandigan ng nagkakaisang prente ang alyansa ng mga manggagawa at magsasaka, sa anyo pangunahin ng pamumuno ng Partido at uring manggagawa sa hukbong bayan na sa kalakha’y isang hukbong magsasaka. Sa batayan ng malawakang pagpapakilos sa uring manggagawa at magsasaka, nabubuo ang alyansa sa iba pang uring demokratiko at progresibo, gayundin sa mga uring patriyotiko. Sa batayang ito nabubuo ang mas malawak pang antipasistang prente katuwang maging ang bahagi ng mga naghaharing uri na wala sa poder.

Dapat panghawakan ng Partido ang mga saligang aral na ito. Tulad sa panahon ng diktadurang Marcos, ang Partidong pinanday sa limang dekada ng pakikibaka, ay nasa katayuan na pamunuan ang sambayanan sa kanilang rebolusyonaryong paglaban. Malalim at malawak itong nakaugat sa masang anakpawis at mga panggitnang saray ng lipunan, at handang pakilusin sila sa iba’t ibang larangan ng pakikibaka. Tuluy-tuloy na dumadaloy sa ugat ng Partido ang bagong dugo ng mga kabataang rebolusyonaryo.

Bisig ng Partido at sambayanan ang BHB. Buo ang kapasyahan ng ilanlibong Pulang mandirigma na isulong ang pakikidigmang gerilya sa buong kapuluan para ipagtanggol ang sambayanang Pilipino. Limang dekada ng mga opensibang militar ang binigo ng BHB. Tiyak na tuluy-tuloy pa itong lalawak at lalakas sa mga darating na taon. Determinado ang BHB na hambalusin ang haligi ng pasistang paghahari sa bansa.

 

Ang paghahari ng kriminal na pangkatin nila Marcos Jr, katuwang ang mga Duterte at pasistang AFP ay malinaw na tanda ng lalong pagkabulok ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Mabilis na bumubulusok ang katayuan sa buhay ng masang anakpawis habang nagpapakasasa sa yaman ang iilan at mga kasabwat na dayuhang kapitalista.

Sa harap nito, buo ang pasya ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa na pukawin, buklurin at pakilusin ang sambayanang Pilipino. Sa paggunita sa ika-50 anibersaryo ng batas militar, panata ng Partido na patuloy na pamunuan ang malawak na masa ng sambayanan para isulong ang kanilang rebolusyonaryong pakikibaka hanggang sa makamit ang kanilang hangarin para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya.

Halawan ng mga aral at inspirasyon ang dakilang paglaban sa batas militar