CPI-Maoist, magsaulog sa ika-18 anibersaryo

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nanawagan ang Komite Sentral sa Communist Party of India (CPI-Maoist) sa People’s Liberation Guerilla Army (PLGA), mga pulitikanhong organo sa katawhan ug tanang rebolusyonaryong katawhan nga saulugon ang ika-18 nga anibersaryo sa Partido sa kabanikanhan ug kasyudaran gikan Setyembre 21-27, 2022.

Gitukod ang CPI (Maoist) niadtong Setyembre 21, 2004 human nag-abin ang Communist Party of India (Marxist–Leninist) People’s War ug Maoist Communist Centre of India.

Sa milabayng tuig, padayon ang mga paningkamot sa Partido, PLGA ug sa Strategic and Tactical United Front aron ipatuman ang mga tahas taliwala grabeng pasistang atake sa kaaway. Lakip sa mahinungdanong nakab-ot ang relatibong paglambo sa mga nataran sa pagpalig-on sa ideolohiya, edukasyon sa pulitika, pagbansay-militar, pagpakaylap sa mga organo sa pulitikanhong gahum ug paglunsad sa mga pangmasang pakigbisog. Nanglimbasog ang mga organo sa pulitika nga abton ang ang-ang distrito aron ipwesto ang mga binhi sa alternatibong modelo sa paglambo.

Sama sa ubang bahin sa kalibutan, gipakaylap sa pasistang Hindutvang gubyernong Modi ang mga palisiyang globalisasyon ug gihimong nagsalig sa kapitalistang sistema ang nasud. Gihimo niining normal ang pagpamig-ot sa demokratikong katungod sa katawhan. Atubang niini, andam ang mga dinaugdaug nga hut-ong, sektor ug nasudnong minorya nga ilunsad ang makihut-ong nga pakigbisog samtang nagpabilin ang pagpangdaugdaug, pagpamig-ot ug diskriminasyon.

Taliwala niining tanan, hagit sa Komite Sentral sa Partido sa India nga palambuon ang makihut-ong ug pangmasang pakigbisog ug moasdang sa dalan sa maluntarong gubat sa katawhan.

CPI-Maoist, magsaulog sa ika-18 anibersaryo