SIM Card Registration Law, dugang 
instrumento sa pasismo

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Hingpit na nga balaod ang malupigong balaodnon nga pagparehistro sa SIM (subscriber identity module) card human kini gipirmahan ni Ferdinand Marcos Jr niadtong Oktubre 10. Sugod sa Disyembre, obligado na ang mga mopalit og SIM card nga ipahibalo sa estado ug pribadong mga kumpanya sa telekomunikasyon ang ilang personal nga mga detalye. Ang naasoy nga balaod nga Republic Act 11934 maoy labing unang balaodnon nga gipirmahan ni Marcos.

Ubos niini, obligado ang tanang mopalit og SIM nga mohatag og pangalan, kumpletong detalye sa puy-anan, petsang natawhan ug sekso nga isukip sa numero sa SIM nga gipalit. Obligahon usab sila nga mopakita og usa ka ID nga naay litrato o mga dokumentong mopamatuod sa ilang pagkatawo. Anaay multa ang mga mobaligya nga dili mosunod niini nga proseso.

Gipaspasan ang maong balaod taliwala sa mga pagbabag sa mga eksperto sa cybercrime, mga tigpanalipud sa pribasiya sa internet ug mga demokratikong grupo. Matud nila, ang pag-obligang irehistro ang tanang nagagamit og SIM card usa ka “dili awtorisadong sarbeylans sa estado.” Anaay daku kaayong posibilidad sa pagkabutyag sa personal nga mga detalye tungod sa huyang nga proteksyon sa seguridad sa datos ug impormasyon.

Pasubli-subling gipunto sa mga nagababag niini nga walay ebidensya nga makatabang ang pagparehistro sa SIM card sa pagpitol sa cybercrime (mga krimeng nagagamit og internet.) Mismong ang Global System for Mobile Communications nga usa ka organisasyon sa 750 ka mga mobile operator sa kalibutan, ang miingon nga walay ebidensya gikan sa 155 ka nasud nga nagapatuman og mandatoryong pagparehistro sa SIM card nga epektibo kini batok sa mga krimen.


Makinarya sa estadong paniktik

Kabahin kini nga balaod sa paningkamot sa reaksyunaryong estado nga tukuron ang makinarya sa usa ka “surveillance state” o estadong anaay kakayahan alang sa halapad ug sistematikong pagpaniktik sa kaugalingong katawhan. Pasayunon niini ang paghibalo sa lokasyon sa mga tawo, pagpaniid ug pagharang sa mga pribadong komunikasyon ug profiling (pag-akusa sa mga indibidwal base lamang sa pipila ka impormasyon.) Lapas kining tanan sa katungod sa mga indibidwal sa pribasiya ug anonymity ug babag sa kagawasan sa pagpadayag. Supak kini sa mga katungod nga gigarantiyahan bisan sa reaksyunaryong konstitusyon.

Gihatagan sa balaod og malangkubong gahum ang mga armadong pwersa ug mga ahensya sa reaksyunaryong estado para pugngan ang katawhan nga iduso ang ilahang mga interes ug kaayuhan.

Gipanukaran sa balaodnon ang kasuko sa masa sa kaylap nga mga kaso sa text scam, phising ug pagpangawat og identidad aron itago ang kontra-demokratiko ug kontra-katawhang adyenda niini. Gilingla niini ang katawhan aron itahan ang ilang mga katungod ug protektadong pribilehiyo.

Sa pagpatuman niini nga balaodnon, yatakan usab ang interes sa masang kabus, ilabina ang anaa sa mga hilit nga lugar, nga walay akses sa internet ug mga ginapangayo nga rekisitong papeles o balidong ID.

Halapad nga pagbabag

Pipila ka tuig usab nga natanggong ang balaod sa pagrehistro sa SIM card tungod sa kusganong pagsupak sa mga eksperto ug mamumuo sa teknolohiya, abugado, mga tigpanalipud sa digital rights ug mga demokratikong organisasyon. Anaay mga probisyong napaatras, sama sa rekisitong pagparehistro sa mga akawnt sa social media. Bisan pa man, nagpabilin kining dakung hulga ilabina sa mga kritiko sa estado ug ordinaryong katawhan nga nagapadayag og disgusto sa gubyerno.

Lauman nga mahimong daku ang kagubot sa pagpatuman sa pagparehistro sa SIM card. Daghan ang walay balidong ID o papeles nga gikinahanglan para sa pagparehistro. Daghan ang maapektuhan sa halapad nga deaktibisasyon (paghunong sa serbisyo sa mga daang gigamit nga SIM.) Siguradong maapektuhan ang mga akawnt sa social media ug mga transaksyon sa negosyo ug bangko, ug pagpadala og kwarta sa sulod ug gawas sa nasud nga nagagamit og selpon o personal wifi.

Sa panahon nga ipatuman na ang balaod, laumang mopig-ot ang merkado sa mga kumpanya sa telekomunikasyon. Bug-at ang mahimong responsibilidad sa mga naasoy alang sa pag-amping sa database nga adunay personal nga impormasyon sa ilahang mga kliyente. Dili kumbinsido bisan ang mga upisyal sa ahensya sa estado nga gitahasang motago sa personal nga mga detalye sa kaugalingon niining kapasidad nga maampingan ang pribasiya sa datos nga kulektahon gikan sa girehistrong mga SIM card.

 

SIM Card Registration Law, dugang 
instrumento sa pasismo